Η χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονική Σχολική τάξη (η-Τάξη) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), οι δυνατότητες που προσφέρει και η παιδαγωγική της αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
The usage of electronic class service (e-class) in the Greek School Network, the options it offers and its pedagogical use in the educational process. Views of teachers.
Η χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονική Σχολική τάξη (η-Τάξη) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), οι δυνατότητες που προσφέρει και η παιδαγωγική της αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών.

Τεγκελίδου, Ιωάννα

Σοφιανοπούλου, Χρυσούλα

Περιέχει: πίνακες, εικόνες, γραφήματα
Η ραγδαία ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών δημιούργησε νέες απαιτήσεις και προκλήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης και καθιέρωσε όρους όπως εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ηλεκτρονική μάθηση. Όροι που έρχονται να εμπλουτίσουν και να συμπληρώσουν τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης, αλλά και να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στον ρυθμό της μάθησης, τον χρόνο και τον χώρο. Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά, ως απόρροια της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ και των παραπάνω όρων στη διδακτική πράξη, τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιοποίηση της υπηρεσίας του ΠΣΔ, την η-τάξη. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της έρευνας, ακολουθήθηκε η προσέγγιση της ποσοτικής έρευνας, στην οποία έλαβαν μέρος 128 εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν το σχολικό έτος 2017-18 σε δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί αξιοποιούν σε κάποιο βαθμό την η-τάξη και ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό έχει πολύ καλή ή άριστη γνώση σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης. Επιπλέον, προσεγγίζουν θετικά την συμβολή της στην εκπαιδευτική διαδικασία και επισημαίνουν σε ποιο βαθμό και σε ποια σημεία βελτιώνονται τόσο οι εκπαιδευτικές πρακτικές τους όσο και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τέλος, αναγνωρίζουν τα εμπόδια που λειτουργούν ανασταλτικά στην ένταξη της ηλεκτρονικής τάξης στην εκπαιδευτική πράξη.
The rapid development of new technologies has created new demands and challenges in the field of education, and established terms, such as distance learning and e-learning. Terms that come to enrich and complement the traditional way of education, but also offer more flexibility in the pace of learning, time and space. Τhis diploma thesis, as a result of the integration of ICT and the above terms in the didactic act, canvass the views and attitudes of the secondary school teachers on the utilization of the Panhellenic School Network service, the e-class. In order to be achieved the aim of this survey, the approach of quantitative research was followed, involving 128 teachers who served the school year 2017-18, in public schools of secondary education in Thessaloniki. The results of the survey, reveal that about half of the teachers use to some extent the e-class, and a relatively high percentage, has a very good or excellent knowledge in distance learning and e-learning issues. Moreover, they positively approach their contribution to the educational process, and highlight to what extent and in which points, their eductional practices and learning outcomes, are being improved. Finally, they recognize obstacles that inhibit the inclusion of e-class in education.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Ηλεκτρονική τάξη
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Complementary distance learning
e-class
Panhellenic School Network
η-τάξη
Distance School Learning
Συμπληρωματική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-10-11T08:13:07Z
2018-09-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
136
62*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.