Προσέγγιση της πολιτισμικής ετερότητας στο δημοτικό σχολείο: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Approaching the cultural diversity in elementary school: The role of teachers enchancing intercultural communication.
Προσέγγιση της πολιτισμικής ετερότητας στο δημοτικό σχολείο: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΚΡΙΒΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΘΑΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η εργασία περιέχει πίνακες.
This paper studies the role of teachers in the context of cultural diversity in the school environment at the level of intercultural communication of foreign students. A sample of the survey consisted of 174 teachers of various specialties from the field of primary education. A questionnaire was used as a means of collecting the data, supplemented by the teachers. Statistical data was processed using the SPSS statistical program. The results of the survey have demonstrated the formation of a lifestyle based on respect and dialogue between people from different backgrounds. Teachers show awareness of intercultural education and express the need for training on issues of management of cultural diversity, enhancing language skills and updating of diversified teaching techniques to enhance intercultural communication.
Η παρούσα εργασία μελετά το ρόλο των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της πολιτισμικής ετερότητας στο χώρο του σχολείου στο επίπεδο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας των αλλοδαπών μαθητών. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 174 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων από το χώρο της δημοτικής εκπαίδευσης. Ως μέσο συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από τους εκπαιδευτικούς. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν τη διαμόρφωση ενός τρόπου ζωής που βασίζεται στο σεβασμό και το διάλογο μεταξύ των ατόμων από διαφορετικά περιβάλλοντα. Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν ευαισθητοποιημένοι σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εκφράζουν την ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας, ενίσχυσης των γλωσσικών δεξιοτήτων και ενημέρωσης τεχνικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας για την ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

διαπολιτισμική επικοινωνία
Ιntercultural communication
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Ιntercultural education

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-11T08:16:08Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
58
119*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.