Application of cooperative pedagogies (Freinet, modern school) in the teaching of French as a foreign language at the Greek public school. Creation of "little books" for learning French: a class project that aims to promote the taste of reading.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοApplication des pédagogies coopératives (Freinet, École moderne) dans l’enseignement du français langue étrangère à l’école publique grecque. Création de «petits livres» pour l’apprentissage du français: un projet de classe qui vise à favoriser le goût de la lecture.
Application of cooperative pedagogies (Freinet, modern school) in the teaching of French as a foreign language at the Greek public school. Creation of "little books" for learning French: a class project that aims to promote the taste of reading.

ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ
ΛΑΧΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, 1 ΠΙΝΑΚΑ
Οι συνεργατικές παιδαγωγικές που βασίζονται σε κονστρουκτιβιστικές επιστημονικές θεωρίες θέτουν τον μαθητή στο επίκεντρο της μάθησής του. Στόχος τους είναι η προσωπική ανάπτυξη του παιδιού και η κινητοποίηση των εγγενών κινήτρων. Η οικοδόμηση της γνώσης λαμβάνει χώρα μέσα από τη δράση, σε αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον. Η αναγνώριση των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων των μαθητών διευκολύνει τη διαφοροποίηση της παιδαγωγικής πράξης η οποία επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στις σημερινές προκλήσεις της τάξης: την ετερογένεια, την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις εργασίες του σχολείου, την αποτυχία, την ανισότητα. Η παιδαγωγική Freinet - θεσμική παιδαγωγική απορρίπτει το κλασσικό μοντέλο μετάδοσης της γνώσης και θέλει να δημιουργήσει ένα σχολείο που προετοιμάζει για τη ζωή. Ένα σύνολο τεχνικών όπως η αλληλογραφία μεταξύ των τάξεων, η σύνθεση ελεύθερων κειμένων, το τυπογραφείο στο σχολείο (η εφημερίδα και τα μικρά βιβλία) ενθαρρύνουν τη δημιουργία, τον πειραματισμό, την ελεύθερη έκφραση. Η δημιουργία μικρών βιβλίων στην τάξη των γαλλικών του ελληνικού δημόσιου σχολείου είναι ένα σχέδιο εργασίας που δίνει στους μαθητές την επιθυμία να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν στα γαλλικά. Γράφοντας τα μικρά τους βιβλία οι μαθητές απευθύνονται σε πραγματικούς αναγνώστες. Μπορούν επίσης να τα ξεφυλλίσουν, να τα στείλουν στους αλληλογράφους τους, να δημιουργήσουν βιβλιοθήκες τάξης. Η μελέτη μας δείχνει ότι αυτή η δράση ενθαρρύνει την απόκτηση επικοινωνιακής γλωσσικής ικανότητας, συνεργατικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων και δημοκρατικών αξιών, καθώς και την εκπαίδευση στην πολιτειότητα. Οι μαθητές γίνονται δημιουργοί, πράγμα που δίνει νόημα στις γνώσεις που αποκτούνται στο σχολείο. Οι ανώτερες γνωστικές διεργασίες κινητοποιούνται επίσης. Το πρότζεκτ είναι σύμφωνο με τα επίσημα προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και με την κυρίαρχη προσέγγιση στη διδακτική των γλωσσών που προωθεί τη βιωματική μάθηση. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης προϋποθέτει την αλλαγή των δεξιοτήτων και των πρακτικών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής κουλτούρας που βασίζεται στη συνεργασία.
Les pédagogies coopératives, fondées sur les théories scientifiques constructivistes, placent l’élève au centre de son apprentissage. Elles ont pour objectif le développement personnel de l’enfant et la mobilisation de la motivation intrinsèque. La construction du savoir s’effectue dans l’action, en interaction avec le milieu social. La prise en compte des intérêts et des potentiels des élèves facilite la différenciation de l’action pédagogique qui tente de fournir des réponses aux défis actuels de la classe: l’hétérogénéité, le désintérêt pour le travail scolaire, l’échec, les inégalités. La pédagogie Freinet – pédagogie institutionnelle rejette le modèle classique de transmission du savoir et veut mettre en place une école qui prépare à la vie. Un ensemble de techniques comme la correspondance entre classes, la composition de textes libres, l’imprimerie à l’école (le journal et les petits livres de classe) encouragent la création, l’expérimentation, la libre expression. La création de petits livres dans la classe de FLE de l’école publique grecque est un projet de classe qui donne aux élèves le désir d’apprendre à écrire et à lire en français. En écrivant leurs mini-livres, les apprenants s’adressent à de vrais lecteurs. Ils peuvent aussi les feuilleter, les envoyer à leurs correspondants, créer des bibliothèques de classe. Notre étude démontre que cette action encourage l’acquisition de la compétence communicative langagière, des habiletés collaboratives et interpersonnelles et des valeurs démocratiques ainsi que l’éducation à la citoyenneté. Les élèves deviennent créateurs ce qui redonne de la finalité aux savoirs scolaires. Les processus cognitifs de haut niveau sont également mobilisés. Le projet est conforme aux programmes officiels en Grèce et à l’approche dominante en didactique des langues, la perspective actionnelle. Toutefois la mise en place de cette démarche présuppose la transformation des compétences et des pratiques enseignantes ainsi que le développement d’une culture professionnelle de coopération.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Pédagogie Freinet
Pratiques coopératives
Petits livres


Γαλλική γλώσσα

2018-10-15T08:15:28Z
2018-09-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
127
10*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.