Η δημιουργία ενός πιστοποιητικού ΚΠΓ prim για να αξιολογηθούν οι ικανότητες των μαθητών στο ελληνικό δημοτικό σχολείο: σύλληψη και προσαρμογή μιας δοκιμασίας γραπτής αξιολόγησης στο τέλος της έκτης δημοτικού.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοLa mise en place d’un diplôme appelé « KPG prim » pour évaluer les compétences des apprenants à l’école primaire grecque : conception et adaptation d’une épreuve écrite d’évaluation à la fin de la 6e du primaire.
Η δημιουργία ενός πιστοποιητικού ΚΠΓ prim για να αξιολογηθούν οι ικανότητες των μαθητών στο ελληνικό δημοτικό σχολείο: σύλληψη και προσαρμογή μιας δοκιμασίας γραπτής αξιολόγησης στο τέλος της έκτης δημοτικού.

Μαμασούκα, Αναστασία

Ξενάκη, Αντωνία
Πανταζή, Βασιλική

Dans une société plurilingue et pluriculturelle, apprendre des langues étrangères est une qualification nécessaire pour former le citoyen européen de demain. Le besoin d’un certificat des langues étrangères figure parmi les premières préoccupations de la société grecque. À cet égard, nous supposons que les apprenants, ayant acquis des connaissances dès l’école primaire, pourraient être évalués et ainsi obtenir un certificat de langues avant d’arriver au collège. L’évaluation par écrit est officiellement établie pour les apprenants fréquentant l’enseignement secondaire, tandis qu’il n’y a pas de direction pareille pour les apprenants du primaire. Nous voulons donc rechercher dans quelle mesure une évaluation écrite pourrait être conçue pour les apprenants de l’école primaire en se basant sur un fondement d’une part théorique et d’autre part pratique. Au début, nous avons étudié et présenté la notion de l’évaluation selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues du Conseil de l’Europe. De même, nous nous sommes référés à l’Approche Actionnelle qui met la participation active de l’apprenant au centre de l’acte de l’enseignement/apprentissage. De plus, nous avons présenté les principes fondamentaux de l’EPS.XG, du dernier Programme d’Études unifié pour les langues, publié dans le Journal Officiel le 09-09-2016. Dans la seconde partie, nous avons présenté le rôle du diplôme KPG dans l’enseignement grec comme procédure d’évaluation et nous avons analysé le genre des activités traitées ainsi que les compétences évaluées. Dans ce contexte, nous avons proposé une épreuve d’évaluation écrite présentée comme exemple, pour les apprenants qui fréquentent la 6e du primaire. Dans notre partie pratique, nous nous sommes basés sur la méthodologie des entretiens semi directifs. Nous avons recueilli, dépouillé et présenté nos données en les combinant à nos hypothèses de recherche afin d’aboutir aux résultats. Dans la 3e et dernière partie, nous avons analysé et commenté les résultats de notre enquête en déduisant des conclusions. Enfin, nous avons présenté les problèmes envisagés tout au long de la préparation de notre mémoire et nous avons présenté nos constatations.
Περιέχει 6 πίνακες, 2 εικόνες και 1 σχήμα
Μέσα σε μια κοινωνία πολύγλωσση και πολυπολιτισμική, η εκμάθηση των ξένων γλωσσών είναι ένα απαραίτητο προσόν για να δημιουργήσουμε τον μελλοντικό Ευρωπαίο πολίτη. Η ανάγκη ενός πιστοποιητικού ξένων γλωσσών εμφανίζεται μεταξύ των πρώτων αναγκών της ελληνικής κοινωνίας. Συνεπώς, υποθέτουμε ότι οι μαθητές αποκτώντας γνώσεις μέσα στο δημοτικό σχολείο, θα μπορούσαν ν’ αξιολογηθούν και να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Γυμνάσιο. Η γραπτή αξιολόγηση προβλέπεται για τους μαθητές που φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ενώ δεν έχει θεσμοθετηθεί παρόμοια οδηγία για τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου. Προσπαθήσαμε λοιπόν να ερευνήσουμε κατά πόσο μια ανάλογη γραπτή αξιολόγηση θα μπορούσε να εφαρμοστεί και για τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου βασιζόμενοι σε ένα θεωρητικό κι ένα πρακτικό υπόβαθρο. Αρχικά μελετήσαμε και παρουσιάσαμε την έννοια της αξιολόγησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης, αναφερθήκαμε στην « Approche Actionnelle » που θέτει την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Επιπλέον, παρουσιάσαμε τις βασικές αρχές του ΕΠΣ.ΞΓ, του Ενιαίου Προγράμματος σπουδών για τις ξένες γλώσσες, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 09-09-2016. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάσαμε το ρόλο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στην ελληνική εκπαίδευση ως διαδικασία αξιολόγησης και αναλύσαμε το είδος των δραστηριοτήτων που αυτό πραγματεύεται καθώς και τις ικανότητες που προβλέπονται προς αξιολόγηση. Έτσι φτάσαμε στη δημιουργία ενός υποδειγματικού διαγωνίσματος αξιολόγησης για τους μαθητές που βρίσκονται στην ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού σχολείου. Στο πρακτικό μέρος στηριχθήκαμε στη μεθοδολογία των ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Συλλέξαμε, επεξεργαστήκαμε και παρουσιάσαμε τα δεδομένα και τα συνδυάσαμε με τα ερευνητικά μας ερωτήματα για να καταλήξουμε σε αποτελέσματα. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, αναλύσαμε και σχολιάσαμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας εξάγοντας τα συμπεράσματά μας. Τέλος, σταθήκαμε στα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας και παρουσιάσαμε τις παρατηρήσεις μας.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Πλαίσιο Γλωσσών, ΕΠΣ.ΞΓ, αξιολόγηση, κίνητρο, πιστοποίηση.
CECR, EPS.XG, évaluation, motivation, certification.


Γαλλική γλώσσα

2018-10-15T08:29:43Z
2018-09-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
8
185*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.