Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΟΛΓΟΘΑ ΚΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΟ. ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΟΛΓΟΘΑ ΚΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΟ. ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ροϊνάς, Σπυρίδων

Αντωνόπουλος, Αθανάσιος
Δεσπότης, Σωτήριος

Περιέχει πίνακες και εικόνες
Αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση της ψυχικής κατάστασης του Ιησού στη Γεθσημανή και στο Γολγοθά και αντίστοιχα η διερεύνηση της ψυχικής κατάστασης των ογκολογικών ασθενών που διανύουν το τελικό στάδιο της ζωής τους. Σκοπός της έρευνας είναι να ανιχνευτούν: α) τα αίτια της οδύνης του Ιησού και τα αίτια της οδύνης των ογκολογικών ασθενών, β) ποιοι παράγοντες επηρέασαν την αγωνία τους και γ) να βρεθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές στον τρόπο που βίωσε και αντέδρασε ο Ιησούς απέναντι στο πάθος και στο σταυρικό θάνατο και στον τρόπο που βιώνουν και αντιδρούν οι ογκολογικοί ασθενείς, όταν αντιμετωπίζουν το φάσμα του ασθένειας και την προοπτική του θανάτου. Από τη μελέτη των απόψεων των Πατέρων καθώς και σύγχρονων ερμηνευτών διαπιστώθηκε ότι η αιτία της μεγάλης οδύνης του Ιησού υπήρξε το γεγονός ότι έπαθε σαν αληθινός άνθρωπος. Η δειλία που επέδειξε είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. Συντάσσοντας το θέλημά του με την ανθρώπινη ασθένεια αφάνισε τη δειλία μέσα από την υπακοή στο Θεό και κατέστησε πάλι τον άνθρωπο θαρραλέο απέναντι στο θάνατο. Οι παράγοντες που επηρέασαν τη θλίψη του Ιησού για κάποιους ερμηνευτές υπήρξαν η προδοσία του Ιούδα, η εγκατάλειψη των μαθητών, η αποστασία του Ισραήλ που τόσο αγάπησε και διακόνησε. Για να σκιαγραφηθεί η ψυχική κατάσταση των ογκολογικών ασθενών έγινε έρευνα σε μελέτες που έχουν διενεργηθεί στα πλαίσια της ανακουφιστικής φροντίδας στο Δυτικό κόσμο. Επίσης διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα σε ογκολογικούς ασθενείς τελικού σταδίου που εντάσσονται στο πρόγραμμα της ανακουφιστικής μονάδας Γαλιλαία, η οποία ανήκει στη μητρόπολη Μεσογαίας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο πόνος που βιώνουν οι ασθενείς δεν είναι μόνο σωματικός. Υποφέρουν (suffering) και ο πόνος που βιώνουν χαρακτηρίζεται ως ολικός, διότι πηγάζει από τη σωματική, ψυχολογική, κοινωνική, και πνευματική τους υπόσταση και αγκαλιάζει όλη την ύπαρξή τους. Η αιτία για την οποία υποφέρουν είναι η ασθένεια που τους φέρνει αντιμέτωπους με τον πόνο και το θάνατο. Κάθε πρόσωπο βιώνει εντελώς διαφορετικά τον πόνο. Για το λόγο αυτό οι παράγοντες που ενισχύουν τον πόνο θα μπορούσαν να θεωρηθούν αμέτρητοι. Ωστόσο οι πιο συνήθεις είναι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του κάθε ασθενούς, το παρελθόν του, οι οικογενειακές του σχέσεις, το πολιτισμικό υπόβαθρο, η απώλεια των ρόλων που είχε, οι σχέσεις του με τους συνανθρώπους του, τον εαυτό του, το Θεό, η νοηματοδότηση της ζωής και του θανάτου. Συγκρίνοντας την αγωνία και την οδύνη του Ιησού με τον πόνο και την οδύνη των ογκολογικών ασθενών διαπιστώσαμε ότι ο πόνος και η αγωνία του Ιησού, αλλά και των ασθενών αφορά όλη την ύπαρξή τους. Επίσης κοινοί παράγοντες της αγωνίας θα μπορούσαν να θεωρηθούν η θλίψη για την αναλγησία του οικείου περιβάλλοντος, η μέριμνα για τα μέλη της οικογένειας που απομένουν, η συγχωρητικότητα στους εχθρούς. Η διαφορά έγκειται ότι πολλοί ασθενείς δεν μπορούν να νοηματοδοτήσουν τον πόνο και το θάνατο και διέρχονται από μια βαθιά υπαρξιακή και πνευματική κρίση. Επίσης αναζητούν πνευματική στήριξη που πολλές φορές έχει αόριστο προσανατολισμό. Ο Ιησούς εξέφρασε την υπαρξιακή του θέληση να αποφύγει το θάνατο και επίσης αισθάνθηκε πλήρως εγκαταλειμμένος από το Θεό. Ωστόσο έδειξε πλήρη υπακοή και εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Με την προσευχή του άφησε το θέλημα του Θεού να καθορίζει τη ζωή του. Με αυτόν τον τρόπο μεταμόρφωσε το μαρτύριο του σταυρού σε πηγή ζωής, το μαρτύριο του πόνου σε ευλογία, το θάνατο σε ανάσταση.
The subject of the study is to investigate the mental state of Jesus in Gethsemane and Calvary and respectively, to investigate the mental state of oncological patients who are in the final stages of their lives. The purpose of the research is to detect (a) the causes of the suffering of Jesus, and the causes of the suffering of oncological patients, (b) which factors influenced their anxiety, and (c) whether there are similarities and differences in the way Jesus experienced and reacted to passions and cruel death and the way oncologists deal and respond to the spectrum of the disease and the prospect of death. From the study of the views of the Fathers and modern interpreters, it was ascertained that the cause of Jesus' great suffering was that he suffered as a true man. The cowardice he has shown is characteristic of human nature. By drawing His will with human illness, He wiped cowardice through obedience to God, and again made man courageous to death. The factors that influenced Jesus' sadness for some performers were the betrayal of Judas, the abandonment of disciples, the apostasy of Israel that so loved and interrupted In order to outline the mental state of oncology patients, research has been carried out into Western relief studies. Qualitative research was also carried out on oncology patients in the final stage of the Galileo Relief Unit program, which belongs to the metropolis of Mesogaias. The results of the survey found that the pain experienced by patients is not only physical. The sufferings and pain they experience are characterized as total because they stem from their physical, psychological, social and spiritual existence and embrace all their existence. The reason they suffer is the disease that confronts them with pain and death. Every person experiences the pain altogether. For this reason pain-boosting factors could be considered countless. However, the most common is the personality and character of each patient, his past, his family relationships, the cultural background, the loss of his roles, his relationships with his fellow human beings, himself, God, the life and death. Comparing the anguish and suffering of Jesus with the pain and suffering of oncology patients, we have seen that Jesus' pain and anguish, as well as the suffering, concerns all of their existence. Also common factors of distress could be considered sadness for the analgesia of the familiar environment, care for the remaining family members, forgiveness to the enemies. The difference is that very ill can not account for pain and death and go through a deeply existential and spiritual crisis. They also seek spiritual support that is often indefinitely oriented. Jesus expressed his existential will to avoid death and also felt completely abandoned by God. However, he showed complete obedience and trust in the will of God. With his prayer he left God's will to determine his life. In this way he transformed the martyrdom of the cross into a source of life, the martyrdom of pain in blessing, the death in resurrection.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Αγωνία Γεθσημανή


Ελληνική γλώσσα

2018-10-16T07:01:30Z
2018-09-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

220
3
117*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.