Η ''μύηση'' του Αιθίοπα ευνούχου στον Χριστιανισμό. ''Παράδειγμα'' μεταστροφής.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ''μύηση'' του Αιθίοπα ευνούχου στον Χριστιανισμό. ''Παράδειγμα'' μεταστροφής.

Kiamou, Marika

Παπαθανασίου, Αθανάσιος
Δεσπότης, Σωτήριος

0
This post-graduate thesis deals with the conversion of the first Ethiopian into Christian faith. This fact is mentioned by Luke the Evangelist, who in the book of the Apostles, with a wonderful text, comparable and equivalent to classical historiography, describes the dynamic course of this Ethiopian towards the path of redemption and theosis. The first chapter of our work refers to the history of Ethiopia, a country distant and mysterious, but historically very close to us from the ancient world to the recent years. The second chapter refers to the universalism of Christianity and analyzes the universal opening of the first Church to the nations, the significance of Stephen's martyrdom and the involvement of Apostle Paul in the work of Philippus as well as the work of Simon the magician. The third chapter describes the wonderful work of the Syrian doctor Luke. The fourth chapter analyzes the text of Pr. 8, 26-40: Philip and the Ethiopian Eunuch. Finally, the fifth chapter deals with the momentum of preaching in modern times. The work is completed with an annex, which refers to a questionnaire addressed to Ethiopian Orthodox Christians residing in Greece.
Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ασχολείται με την “μύηση” του Αιθίοπα ευνούχου στη χριστιανική πίστη. Στο γεγονός αυτό αναφέρεται ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, με ένα θαυμάσιο κείμενο, ανάλογο και ισάξιο της κλασικής ιστοριογραφίας, περιγράφει τη δυναμική πορεία του Αιθίοπα προς την οδό της λύτρωσης και θέωσης. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μας, αναφερόμαστε στην ιστορίας της Αιθιοπίας, μίας χώρας μακρινής και μυστηριώδους, αλλά ιστορικά πολύ κοντινής σε εμάς από τον πανάρχαιο κόσμο ως τα πρόσφατα χρόνια. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφουμε το θαυμάσιο έργο του Σύρου ιατρού Λουκά. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναφερόμαστε στην οικουμενικότητα του χριστιανισμού και αναλύουμε το οικουμενικό άνοιγμα της πρώτης Εκκλησίας προς τα έθνη, στη σημασία του μαρτυρίου του Στεφάνου και την εμπλοκή του Αποστόλου Παύλου, στο έργο του Φιλίππου και στη δράση του μάγου Σίμωνα. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύουμε το κείμενο των Πρ. 8, 26-40: Ο Φίλιππος και ο ευνούχος Αιθίοπας. Ενώ, στο πέμπτο κεφάλαιο μας απασχολεί η δυναμική του κηρύγματος στη σύγχρονη εποχή. Η εργασία ολοκληρώνεται με ένα Παράρτημα, το οποίο αναφέρεται σε Ερωτηματολόγιο, που απευθύνθηκε σε Αιθίοπες Ορθοδόξους Χριστιανούς που εγκαταβιούν στην Ελλάδα.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Ευνούχος Αιθίοπας
μεταστροφή


Ελληνική γλώσσα

2018-10-18T06:17:15Z
2018-09-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
1-133
1-589*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.