THE MYSTERY OF EYCHELAI HISTORICAL, THEOLOGICAL AND CONTEMPORARY PENALTY VISA

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
THE MYSTERY OF EYCHELAI HISTORICAL, THEOLOGICAL AND CONTEMPORARY PENALTY VISA

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΙΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

0
The sacred Eucharist as the mystery of the Church, is a devotional act of theological importance for the healing of diseases and sins. The study of the sequence presents particular elements which are found in its historical and theological evolution. The search and the verification of the evolutionary points of the sequence favored the assessment for the contemporary contemporary view of the pastoral aspect. Through the sacred mysteries of the Church it is possible to deal mysteriously with human issues and in general with every aspect of human life. The mystery of the Blessed, as it is, is the pastoral application of the theological concern "for life and salvation". From the beginning, according to the teaching of the Lord Jesus Christ and based on the wonderful signs in his earthly presence, the pastoral treatment of the problems was formulated in the theology of the Church. Every mystery is based on his commandment: "You have always been tempted by the Lord ..." Similarly, the Lent, is part of the command of the Lord and is addressed to every member of the Church who needs spiritual and prayerful support. The healing in which the sequence refers corresponds to mental and physical ailments. It is not limited to one of two because the perception of salvation is also related to the mental and physical content of human existence. The dependence of soul and body is perceptible because the interaction in each case is reasonable. Therefore, it is recommended for every issue in the reinforcement and reconstruction of man. Physical and mental illnesses are open wounds for man and, in many cases, are crucial to the course of his life. In addition to medical science, which is certainly important, the therapeutic dimension of Christian faith is expressed in pastoral ways, such as Euchulea. However, in today's fulfillment, even in cases where there is no mental or physical problem, the reinforcing dimension of prayer and gospel is desirable.
Το ιερό Ευχέλαιο αποτελεί ως μυστήριο της Εκκλησίας λατρευτική πράξη με θεολογική σημασία για την ίαση των νοσημάτων και των αμαρτημάτων. Η μελέτη της ακολουθίας παρουσιάζει ιδιαίτερα στοιχεία τα οποία εντοπίζονται στην ιστορική και θεολογική εξέλιξή της. Η αναζήτηση και η εξακρίβωση των εξελικτικών σημείων της ακολουθίας ευνοούν την αξιολόγηση για τη σημερινή σύγχρονη θεώρηση της από ποιμαντικής πλευράς. Μέσα από τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας είναι δυνατή η μυστηριακή αντιμετώπιση των ανθρώπινων ζητημάτων και γενικώς κάθε πτυχής της ζωής του ανθρώπου. Το μυστήριο του Ευχελαίου, όπως, αποτελεί την ποιμαντική εφαρμογή της θεολογικής μέριμνας «υπέρ ζωής και σωτηρίας». Εξ αρχής σύμφωνα με τη διδασκαλία του Κύριου Ιησού Χριστού και με βάση τα θαυμαστά σημεία κατά την επίγεια παρουσία του, διαμορφώθηκε στη θεολογία της Εκκλησίας η ποιμαντική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Κάθε μυστήριο είναι βασισμένο στο παράγγελμά του: «Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη…». Ομοίως και το Ευχέλαιο, εντάσσεται στην εντολή του Κυρίου και απευθύνεται σε κάθε μέλος της Εκκλησίας το οποίο έχει ανάγκη την πνευματική και προσευχητική ενίσχυση. Η ίαση στην οποία αναφέρεται η ακολουθία αντιστοιχεί σε ψυχικές και σωματικές παθήσεις. Δεν περιορίζεται σε μια από τις δύο διότι η αντίληψη για τη σωτηρία σχετίζεται και με το ψυχικό και με το σωματικό περιεχόμενο της ανθρώπινης ύπαρξης. Η εξάρτηση μάλιστα ψυχής και σώματος είναι αντιληπτή καθότι η αλληλεπίδραση σε κάθε περίπτωση είναι εύλογη. Επομένως για κάθε ζήτημα συνίσταται στην ενίσχυση και ανοικοδόμηση του ανθρώπου. Οι ασθένειες σωματικές και ψυχικές αποτελούν ανοικτές πληγές για τον άνθρωπο και σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζονται καθοριστικές για την πορεία της ζωής του. Εκτός από την την ιατρική επιστήμη, η οποία καθίσταται ασφαλώς σημαντική, η θεραπευτική διάσταση της χριστιανικής πίστης εκφράζεται με ποιμαντικούς τρόπους όπως το Ευχέλαιο. Ωστόσο στη σημερινή επιτέλεση του ακόμη και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εμφαίνεται υπαρκτό κάποιο ψυχικό ή σωματικό πρόβλημα, είναι επιθυμητή η ενισχυτική διάσταση της προσευχής και της χρίσεως.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Oil, Desire, Sin, Illness, Sin, Priests, Lord Jesus Chris
Έλαιο, ευχή, αμαρτία, ασθένεια,αμαρτία, Ιερείς, Κύριος Ιησούς Χριστός


Ελληνική γλώσσα

2018-11-05T07:46:22Z
2018-09-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
114
204*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.