Το blog και το βίντεο ως παιδαγωγικά μέσα, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της δράσης και της αλληλεπίδρασης στην τάξη των γαλλικών ως ξένης γλώσσας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο blog και το βίντεο ως παιδαγωγικά μέσα, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της δράσης και της αλληλεπίδρασης στην τάξη των γαλλικών ως ξένης γλώσσας

Καλλονάκη, Αδαμαντία

Λάχλου, Σοφία
Μενούτη, Κανέλλα

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), sont omniprésentes et leur influence dans tous les aspects de notre vie, est incontestable. Dans ce cadre, le domaine de l’éducation ne doit pas échapper à leur emprise pour répondre aux exigences de l’école contemporaine, il serait positif que les enseignants soient au courant des outils à des fins pédagogiques qui sont mis en ligne et qui apportent une nouvelle perspective au cours. En plus, il serait utile de privilégier l’accès à des ressources de support authentique qui permettent aux apprenants d’utiliser la langue étrangère dans son contexte réel. Par ailleurs, nous devons trouver de nouvelles pratiques et des techniques et les intégrer en classe de langue, dans le but de stimuler l’attention et l’intérêt des apprenants. De cette façon, les outils de nouvelles technologies pourraient aider les apprenants, en prenant en considération leurs besoins, puisque ils sont proches de leur mode de réfléchir et de leur vécu. Ainsi, le cours peut devenir plus intéressant en fournissant aux apprenants l’opportunité d’interagir et de communiquer dans des situations authentiques, en évitant la monotonie d’un cours traditionnel. Partant de ce postulat, le blog, constitue un outil au service des enseignants qui désirent introduire les TICE en classe de langue. En outre, le blog est une des dernières innovations dans le cadre d’apprentissage et d’enseignement de FLE et il constitue une plateforme de publication collective, qui autorise la communication ainsi que l’interaction sociale, parmi plusieurs personnes. L’ambition de ce mémoire est d’explorer cet environnement numérique en s’appuyant sur son potentiel pédagogique afin de renforcer l’action et l’interaction en classe de langue. Plus spécifiquement, notre objectif se penche également sur la combinaison de la technologie plutôt moins récente que constitue le document vidéo avec la toute nouvelle technologie que constitue le blog. En effet, notre recherche vise à examiner, si l’usage de la vidéo et du blog, constituent des outils pédagogiques appropriés conçues pour susciter l’intérêt des apprenants, leur participation active et pour renforcer leur interaction à l’acte pédagogique. Après avoir ancré notre proposition didactique dans le cadre théorique, nous traitons l’ensemble de nos résultats obtenus, que nous avons collectés par le biais des entretiens, des questionnaires et par notre intervention en classe. Ces derniers nous ont permis de tirer des conclusions, sur la contribution du document vidéo et du blog à la promotion de la participation active qu’au renforcement de l’interaction au cheminement scolaire des apprenants. Comme nous pouvons le constater, notre expérimentation a eu un impact positif de deux outils (vidéo, blog) sur le parcours éducatif des apprenants. La convivialité de la classe, l’ambiance de collaboration et de mise en commun, semble avoir fait découvrir aux apprenants que l’intérêt peut être lié au processus d’apprentissage, à partir des situations de communication authentiques.
πίνακες, σχήματα, εικόνες, διαγράμματα
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας έχουν εισβάλλει στη ζωή μας και η επιρροή τους σε όλους τους τομείς είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Σ’αυτό το πλαίσιο, ο τομέας της εκπαίδευσης δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος και για να καλύψει τις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου, οι καθηγητές θα πρέπει να γνωρίζουν τα διαδικτυακά εργαλεία για εκπαιδευτικούς σκοπούς, τα οποία προσφέρουν μία άλλη διάσταση στο μάθημα. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να επιδιώκουμε την πρόσβαση σε αυθεντικές πηγές, οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές να χρησιμοποιούν τη γλώσσα στο πραγματικό της πλαίσιο. Επιπρόσθετα, καλούμαστε να βρούμε καινούριες πρακτικές και τεχνικές και να τις εντάξουμε στο μάθημα της ξένης γλώσσας, με σκοπό να κεντρίσουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών. Επομένως, οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μαθητές, λαμβάνοντας υπ’όψιν τις ανάγκες τους, εφόσον είναι κοντά στον τρόπο σκέψης και στα βιώματά τους. Μ’αυτόν τον τρόπο, το μάθημα μπορεί να γίνει πιο ενδιαφέρον, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν και να επικοινωνήσουν σε αυθεντικές καταστάσεις, αποφεύγοντας τη μονοτονία ενός παραδοσιακού μαθήματος. Με βάση τα παραπάνω, το blog αποτελεί ένα εργαλείο στη διάθεση των καθηγητών, οι οποίοι επιθυμούν να εισαγάγουν τις νέες τεχνολογίες στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, το blog είναι μία από τις τελευταίες καινοτομίες στο πλαίσιο της εκμάθησης και της διδασκαλίας της γαλλικής ως ξένης γλώσσας, δεδομένου ότι αποτελεί μία πλατφόρμα συλλογικής δημοσίευσης, η οποία επιτρέπει την επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ αρκετών ατόμων. Η διπλωματική αυτή εργασία φιλοδοξεί στο να ερευνήσει το ψηφιακό αυτό μέσο, εστιάζοντας στην παιδαγωγική του αξιοποίηση, ώστε να ενισχύσει τη δράση και την αλληλεπίδραση στην τάξη της γλώσσας. Στόχος μας είναι ο συνδυασμός της τεχνολογίας παλαιότερων δεκαετιών, που συνίσταται στο βίντεο με την καινούρια τεχνολογία, όπως είναι το blog. Πράγματι, η έρευνά μας στοχεύει στο να εξετάσει, εάν η χρήση του βίντεο και του blog, αποτελούν παιδαγωγικά εργαλεία κατάλληλα για να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών, την ενεργή συμμετοχή τους και να ενισχύσουμε την αλληλεπίδραση στην παιδαγωγική πράξη. Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις θεωρητικές αρχές της διδακτικής έρευνας, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματά μας, τα οποία συλλέξαμε μέσω συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων και της παρέμβασής μας στην τάξη. Οι πληροφορίες από τα παραπάνω μας επέτρεψαν να εξάγουμε συμπεράσματα, σχετικά με τη συμβολή του βίντεο και του blog στην προώθηση της ενεργής συμμετοχής, της αλληλεπίδρασης και της ενίσχυσης της συνεργατικής μάθησης στη μαθησιακή πορεία των μαθητών. Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, η έρευνα που επιχειρήσαμε αποδεικνύει τη θετική απήχηση των δυο εργαλείων (βίντεο, blog) στη μαθησιακή πορεία των μαθητών. Η ατμόσφαιρα συνεργασίας και η συλλογική λήψη αποφάσεων στην τάξη, τους βοήθησε να ανακαλύψουν θετικά κίνητρα στη μαθησιακή διαδικασία, μέσω πραγματικών καταστάσεων επικοινωνίας.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

δράση
συνεργατική μάθηση
vidéo
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
blog
Technologie Web 2.0
TICE
αλληλεπίδραση
apprentissage collaboratif
προσέγγιση με προσανατολισμό τη δράση
ιστολόγιο
interaction
action
approche actionnelle
Τεχνολογία Web 2.0
βίντεο
participation active
ενεργή συμμετοχή


Γαλλική γλώσσα

2018-11-05T08:12:57Z
2018-09-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
14
224*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.