Εσωτερικοποίηση Εξωτερικού Κόστους στις Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Internalization of external costs of Road Freight Transport
Εσωτερικοποίηση Εξωτερικού Κόστους στις Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Βήχας, Κωνσταντίνος

Γκεμιτζή, Αλεξάνδρα
Ναλμπάντης, Δημήτριος

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται το έμμεσο ή εξωτερικό κόστος των Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (ΟΕΜ) που αποτελείται από ένα φάσμα περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, οι οποίες επιβαρύνουν την κοινωνία γενικότερα. Οι πιο σημαντικές από αυτές αφορούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση, την κλιματική αλλαγή, τα τροχαία ατυχήματα, την ηχορύπανση και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Το προκαλούμενο εξωτερικό κόστος των ΟΕΜ συναρτάται από την κατηγορία βάρους του οχήματος (ελαφρά εμπορικά, βαρέα άκαμπτα ή αρθρωτά φορτηγά), το πρότυπο κινητήρα (EURO 0 ~ VI), την περιοχή διέλευσης (αγροτική, ημιαστική, αστική και μητροπολιτική), την κατηγορία οδικού δικτύου (αυτοκινητόδρομος ή άλλη κατηγορία οδού), τη χρονική περίοδο (ημέρα ή νύχτα) και τις κυκλοφοριακές συνθήκες (ελεύθερη ροή ή συμφόρηση). Η «εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους» αναφέρεται στη δέσμη κατάλληλων μέτρων (όπως φορολογικά, κανονιστικά μέτρα κ.ά.) ανάληψης (από τους χρήστες) του προκαλούμενου εξωτερικού κόστους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) η εσωτερικοποίηση επιτυγχάνεται, ως ένα βαθμό, μέσω της επιβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) καυσίμων ο οποίος διαφοροποιείται σημαντικά στα κράτη μέλη, με την Ελλάδα να βρίσκεται (σε σημερινές τιμές) χαμηλότερα του μέσου όρου. Συνυπολογίζοντας την επίδραση του ΕΦΚ, το μέσο μη εσωτερικοποιημένο κόστος των ΟΕΜ στην ΕΕ (για μέση κατηγορία χωρητικότητας οχήματος και εκπομπών κινητήρα, σε συνθήκες ελεύθερης ροής εκτός αστικών περιοχών) εκτιμάται σε σημερινές τιμές μεταξύ 0,025 και 0,04 €/οχηματοχιλιόμετρο. Για την εσωτερικοποίησή του στις ΟΕΜ, προτείνονται πολιτικές φορολόγησης, νομικά μέτρα και παροχή κινήτρων για σχετικές δράσεις, στην κατεύθυνση για βιώσιμες και «πιο οικολογικές μεταφορές», υιοθετώντας στρατηγικές βελτιστοποίησής τους και διασφαλίζοντας ότι οι τιμές των μεταφορών αντανακλούν το πραγματικό κόστος για την κοινωνία.
This study examines the indirect or external cost of Road Freight Transport (RFT), composed by a range of environmental and social impacts, which burden society in general. The most important of these, concern air pollution, climate change, traffic accidents, noise, and traffic congestion. The external costs are related to the weight class of the vehicle (light commercial, heavy-duty rigid or articulated trucks), the engine’s standard (EURO 0 ~ VI), the transit area (rural, semi-urban, urban or metropolitan), the category of roads (motorway or other category), the time period (day or night) and the traffic conditions (free flow or congestion). The “internalization of external costs” refers to the set of appropriate measures taken (such as fiscal, regulatory measures, etc.) in order to undertake caused external costs. In European Union (EU) the internalization, to a certain extent, is achieved through the imposition of Excise Duty on fuel, which varies significantly within the member states, which in Greece is below the average (in current prices). Taking into account the effect of the Excise Duty, the average non internalized cost of RFT in the EU (for the middle capacity class of vehicle and engine emission, in free flow conditions outside urban areas) is estimated at current prices between 0.025 and 0.04 €/vkm. For the RFT external cost’s internalization, taxation policies, legal measures, and incentives for related actions towards sustainable and “green transport” are proposed, by adopting strategies of their optimization, ensuring that transport prices reflect the actual costs to society.
Πειέχει: 15 πίνακες, 3 σχήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές (ΟΕΜ)
external cost
εξωτερικό κόστος
εσωτερικοποίηση
Road Freight Transport (RFT)
internalization

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-19
2017-10-06T09:06:19Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
3
130*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.