"Communication Strategy and Cultural Agencies; Analyzing the communication strategy plan for the promotion of the Europeana project"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
«Επικοινωνιακή Στρατηγική και Πολιτιστικοί Οργανισμοί: Αναλύοντας το σχέδιο επικοινωνιακής στρατηγικής για την προώθηση του προγράμματος της Europeana»
"Communication Strategy and Cultural Agencies; Analyzing the communication strategy plan for the promotion of the Europeana project"

Μίχα, Αικατερίνη

Βώβου , Ιωάννα
Σηφάκη, Ειρήνη

With the rise of the digital era, an increasing number of cultural organizations are taking advantage of the potentials that new technologies offer, in order to ensure their sustainability, as well as, in order to multiply their visibility towards the global audience. In this context, where culture is in league with digital technology, one can find Europeana, one of the most ambitious initiatives of EU, whose objective is to create a digital library both for the European science and culture and which will allow to everyone to have access to its content for free. The creation of Europeana forms part of the wider concept concerning the vision of a single Europe, since culture is one of the fields -politics and finances are the other two- which can make that vision become a reality. Since 2008, when Europeana was launched, it counts today more than 54 millions of digitized material, while it cooperates with more than 3.000 cultural agencies across Europe. In 2012 and despite its good course, it was decided that Europeana had to increase its appeal to a wider audience, while convincing a greater number of cultural agencies to contribute to its content, by providing their cultural assets digitized. That is why a 36 months communication strategy plan was adopted, entitled “Europeana Awareness”. The aim of this essay is to present the adopted communication strategy plan (goal, target-groups, communication channels, message, implementation and evaluation), while exploring how it was received by specific member-states representatives, while motivated to create relevant national communication campaigns, adapted to the cultural background of each member-state. Moreover, it will also be discussed the topic of digital libraries, as well as if digitalization is actually the future of culture.
Περιέχει:πίνακες, εικόνες
Με την έλευση της ψηφιακής πολιτικής, ολοένα και περισσότεροι πολιτιστικοί οργανισµοί αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, τόσο για να διασφαλίσουν την βιωσιµότητά τους, όσο και για πολλαπλασιάσουν την ορατότητά τους στο παγκόσµιο πλέον κοινό. Στο πλαίσιο αυτό της σύµπραξης πολιτισµού και ψηφιακής τεχνολογίας εντάσσεται και η Europeana, µία από τις πιο φιλόδοξες πρωτοβουλίες της ΕΕ µε σκοπό τη δηµιουργία µίας ψηφιακής βιβλιοθήκης για την επιστήµη και τον πολιτισµό της Ευρώπης, προσβάσιµης σε όλους δωρεάν. Η δηµιουργία της, εντάσσεται στην γενικότερη φιλοσοφία που διέπει την ΕΕ, σύµφωνα µε την οποία ο πολιτισµός συνιστά ένα ακόµη πεδίο -µαζί µε το οικονοµικό και το πολιτικό- από το οποίο µπορεί να επέλθει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Από το 2008 που ξεκίνησε τη λειτουργία της, σήµερα απαριθµεί περισσότερα από 54 εκ. ψηφιοποιηµένα πολιτιστικά αντικείµενα, ενώ συνεργάζεται µε περισσότερους από 3.000 πολιτιστικούς οργανισµούς ανά την Ευρώπη. Το 2012 και παρά την θετική πορεία της Europeana, οι ιθύνοντες αποφάσισαν ότι για να µπορέσει να έχει προοπτική θα πρέπει να αυξήσει την αναγνωρισιµότητά της στο ευρύτερο κοινό, καθώς και να πείσει ολοένα και περισσότερους πολιτιστικούς φορείς να συνεισφέρουν στο ψηφιοποιηµένο της υλικό. Για τον λόγο αυτό χαράχθηκε και υλοποιήθηκε ένα 36µηνο σχέδιο επικοινωνιακής στρατηγικής, το «Europeana Awareness». Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός η παρουσίαση του σχεδίου αυτού (σκοπός, κοινό-στόχος, µηνύµατα, δίαυλοι επικοινωνίας, υλοποίηση και αποτίµηση) και αφετέρου η διερεύνηση του πώς προσέλαβαν συγκεκριµένοι εθνικοί εκπρόσωποι τον σκοπό του σχεδίου αυτού και οδηγήθηκαν στην δηµιουργία σχετικών εθνικών επικοινωνιακών εκστρατειών, προσαρµοσµένων στις εκάστοτε πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί και το ζήτηµα των ψηφιακών βιβλιοθηκών εν γένει και το κατά πόσο η ψηφιοποίηση είναι το µέλλον του πολιτισµού.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Βασιλική Βιβλιοθήκη της Ολλανδίας και Koninklijke Bibliotheek
σχέδιο επικοινωνιακής στρατηγικής και strategic communication plan
ψηφιακός πολιτισµός και digital culture
Europeana
Βρετανική Βιβλιοθήκη και British Library
Europeana Awareness
ψηφιακές βιβλιοθήκες και digital libraries
∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας και Veria Central Public Library
Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας και Bibliothèque nationale de France

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-06T10:01:23Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
38
107*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.