«ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π)- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.). - ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
«ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π)- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.). - ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΒΗΣΣΑΡΙΤΗ, ΑΝΝΑ

ΗΡΕΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Θα προσπαθήσω να περιγράψω την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. σε όλες τις εταιρείες που συμμετέχουν σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές των χωρών Μελών έτσι ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία και να είναι συγκρίσιμες οι οικονομικές καταστάσεις των χωρών αυτών. Από την ελληνική νομοθεσία με τον νόμο 2992/2002, την εφαρμογή από το 2003 στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες και από το 2005 σε όλες τις υπόλοιπες. Το νόμο 4308/2014 όπου η Ελληνική νομοθεσία παρουσιάζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπου πρέπει όλες οι εταιρείες (σύμφωνα με τον νόμο) να εφαρμόζουν και να παρουσιάζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με Ε.Λ.Π. εκτός και αν δημοσιεύουν με Δ.Λ.Π.. Με την υπογραφή του νόμου 4308/2014 και εφαρμογή των Ε.Λ.Π. καταργήθηκαν αρκετοί παλαιότεροι νόμοι. Όπως κάθε αλλαγή - καινοτομία έχει τους υποστηρικτές της έχει και τους επικριτές της. Έτσι και η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. και Δ.Λ.Π. στην Ελληνική επικράτεια ίσως έχει θετικά, ίσως αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό θα προσπαθήσω να το δείξω σε μια πρώτη εικόνα μέσα από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου που έχουν συλλεχθεί από ένα τυχαίο δείγμα από επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Ε.Λ.Π. και Δ.Λ.Π. τόσο από την πλευρά των εργαζομένων όσο και από την πλευρά των επιχειρηματιών.
I will try to outline the European Commission's decision on mandatory application of International Accounting Standards (IAS) to all companies participating in organized stock markets in the Member States, so as to enhance the credibility and comparability of the financial statements of these countries. Through Greek legislation, with law 2992/2002, IAS has been applied since 2003 to Listed companies and since 2005 to all other companies. Law 4308/2014 where Greek Legislation presents Greek Accounting Standards (GAS) where all companies (in accordance with the law) have to apply and present their financial statements with GAS unless they publish with IAS. Law 4308/2014 and application of the GAS have abolished several previous laws. Like every change - innovation has its supporters and opponents. Thus, the application of GAS and IAS in Greece may have either positively or negative reactions - results and these results I will try to illustrate it in an introduction, through the answers collected, from a distributed questionnaire to representative sample of (both from the employees 'side and from the entrepreneurs' side) companies applying GAS and IAS.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ε.Λ.Π. Δ.Λ.Π. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-06T10:02:24Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
126
20*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.