TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN HOTELS: THE CASE OF THE BOUTIQUE HOTELS OF CRETE.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ BOUTIQUE HOTELS ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN HOTELS: THE CASE OF THE BOUTIQUE HOTELS OF CRETE.

Σφακιανάκη, Άννα

ΑΔΑΜΟΥ, ΑΔΑΜΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ

Boutique hotels are distinguished by their functional link with the customers' experience throughout the period of accommodation. The concept that characterizes them is expressed through the luxury, the design of decoration, the personalized service, and the behaviour and appearance of the hotel's personnel.For these tourist businesses the term "QUALITY" is the cornerstone of their existence and the basis for design, organization, administration and operation of these hotels. Quality operates as the antidote to the critical problems that companies face and provides them with their competitive advantage in the broader market. The distinct approach to the customer, by the Boutique Hotels, with the provision of personalized services can be implemented successfully with the application of the principles of the Total Quality Management, which is considered as a useful tool to establish long-term benefits. In the first and second part of the thesis, a vast amount of secondary data, derived from the work of other researchers, is listed. Input for the primary survey came from the few Boutique Hotels that exist in Crete. The target of the survey was to identify the degree of compliance with the essential requirements and regulations of the concept, the penetration rate and adoption of the Total Quality Management model, and its impact on the satisfaction of the customers and employees. For the implementation of the research, questionnaires were used that were designed specifically to examine how a holistic approach to internal corporate processes is in line with the needs and requirements of the customers and human resources.Results and the conclusions drawn are recorded in the third Part hereof. These conclusions lead to important and interesting questions concerning the development of this dynamic form of investment in the concept of Boutique Hotels. This concept adds several new elements to the existing hospitality industry in Crete, and is a lucrative tourist investment, on a territory with unique cultural and landscape characteristics which incorporate great potential and vast prospects for further growth.
Τα boutique hotels διακρίνονται από τη λειτουργική σύνδεση του ξενοδοχείου με τον πελάτη σε ολόκληρη την εμπειρία που o τελευταίος αποκομίζει. Η γενική ιδέα (concept), που τα χαρακτηρίζει εκφράζεται μέσα από την πολυτέλεια, το designτης διακόσμησης, τις εξατομικευμένες υπηρεσίες, καθώς και από την συμπεριφορά και την εμφάνιση του προσωπικού.Ο όρος ποιότητα για αυτές τις τουριστικές επιχειρήσεις αποτελεί τον κατευθυντήριο άξονα του σχεδιασμού, της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας, καθώς αποτελεί το αντίδοτο στα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και παράγει το συγκριτικό πλεονέκτημά τους στην ευρύτερη αγορά. Η ιδιαίτερη προσέγγιση στον πελάτη μέσω εξατομικευμένων υπηρεσιών που προσφέρουν τα Boutique Hotels μπορεί να υλοποιηθεί επιτυχώς με την εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, η οποία θεωρείται ως ένα χρήσιμο εργαλείο αποκόμισηςμακροχρόνιου οφέλους. Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας προέρχονται από τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων. Στο Α ́ και Β ́ Μέρος της διπλωματικής αναπτύσσεται η δευτερογενής έρευνα μέσω της παράθεσης στοιχείων άλλων ερευνητών. Στην πρωτογενή έρευνα που διεξήχθη αναζητήθηκαν οι λίγες μονάδες τύπου BoutiqueHotelπου υπάρχουν στην Κρήτη, ο βαθμός εκπλήρωσης των βασικών προϋποθέσεων και προδιαγραφών του concept, το ποσοστό διείσδυσης και υιοθέτησης του μοντέλου Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, και η επίδρασή της στην ικανοποίηση των πελατών και των εργαζομένων. Ερευνητικά εργαλεία αποτέλεσαν τα ερωτηματολόγια που σχεδιάστηκαν ειδικά για να αναπτύξουμε πως μια ολιστική προσέγγιση στις ενδοεπιχειρησιακές διεργασίες εναρμονίζεται με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών και του ανθρώπινου δυναμικού.Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν καταγράφονται στο Γ ́ Μέρος της παρούσης. Πιστεύουμε πως προκύπτουν σημαντικά και ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη αυτής της δυναμικής μορφής επένδυσης των Boutique Hotels, η οποία προσθέτει πολλά νέα στοιχεία στις ήδη υπάρχουσες ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης, και αποτελεί μια προσοδοφόρα τουριστική επένδυση, σε ένα νησί που παρέχει άφθονα στοιχεία πολιτισμικού και γεωφυσικού πλούτου και τεράστιες προοπτικές περαιτέρω επέκτασης.
Περιέχει : εικόνες, πίνακες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

BoutiqueHotels
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Εξατομικευμένες υπηρεσίες
Ικανοποίηση πελάτη
Εργασιακή ικανοποίηση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T06:12:33Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

5
226
70*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.