δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
THE INFLUENCE OF THE PACKAGING MATERIALS TO THE FOOD SAFETY

ΡΟΥΣΣΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΣΙΣΤΣΙΦΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΕΖΙΡΗ, ΟΛΓΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ

The food packaging is used in order to ensure the food safety. However, different interactions can occur between the packaging materials and the food. There are three types of interactions that can occur and these are the scalping of components of the food from the package, the permeation of components through the package from the environment to the food and the opposite and the migration of components from the packaging material to the food. There is an analysis of those phenomena and in which way they can influence food safety. Particular emphasis is given to the phenomenon of migration. It is studied the migration in a lot of kinds of materials such as metal, paper, nanomaterials, plastics, active and intelligent packages but the protagonist is plastic. These substances are of low molecular weight and usually are additives, ink, adhesives etc. Of great interest are phthalates and disphenol A which are used as plastisizers. If those substances overcome certain limits authorized by the European Parliament can cause undesirable consequences in human health such as cancer. Moreover, it is examined which are the factors that influence migration, factors as the storage temperature, the time the food is in contact with the material, the use of the microwave oven and the direct or not contact with it. The above factors influence the phenomenon of migration and they increase the amount of the substances that migrate.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ,ΕΙΚΟΝΕΣ
Η συσκευασία στα τρόφιμα χρησιμοποιείται προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Όμως, ανάμεσα στα υλικά συσκευασίας και στο τρόφιμο συμβαίνουν κάποιες αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίμων. Τρεις είναι οι τύποι των αλληλεπιδράσεων που μπορούν να συμβούν και αυτοί είναι η προσρόφηση συστατικών των τροφίμων από τη συσκευασία, η διείσδυση συστατικών μέσω της συσκευασίας από το περιβάλλον στο τρόφιμο και αντίστροφα και η μετανάστευση ουσιών από το υλικό συσκευασίας στο τρόφιμο. Γίνεται ανάλυση των φαινομένων και με ποιο τρόπο επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο φαινόμενο της μετανάστευσης. Εξετάζεται η μετανάστευση σε πολλά είδη υλικών όπως μέταλλο, χαρτί, νανοϋλικά, πλαστικά, ενεργές και έξυπνες συσκευασίες με πρωταγωνιστή όμως το πλαστικό. Οι ουσίες που μεταναστεύουν είναι ουσίες χαμηλού μοριακού βάρους και συνήθως είναι πρόσθετα, μελάνια, συγκολλητικές ουσίες κ..ά .Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φθαλικοί εστέρες και η δισφαινόλη Α, ευρέως χρησιμοποιούμενοι πλαστικοποιητές. Αυτές οι ουσίες αν ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια που έχουν θεσπιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες παρενέργειες στην υγεία του ανθρώπου όπως καρκινογενέσεις. Επιπλέον, εξετάζεται από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η μετανάστευση, παράγοντες όπως η θερμοκρασία αποθήκευσης, ο χρόνος επαφής του υλικού με το τρόφιμο, η θέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων και η άμεση ή όχι επαφή του με αυτό. Οι παραπάνω παράγοντες διαπιστώθηκε ότι επηρεάζουν την επιτάχυνση του φαινομένου και την αύξηση των ποσοτήτων των ουσιών που έχουν μεταναστεύσει.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

PACKAGING MATERIALS
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
FOOD SAFETY
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
INTERACTIONS

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-09T06:18:36Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

99
0
12*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.