Αξιοποίηση ενός απαραίτητου εργαλείου επικοινωνίας μέσω υπολογιστή, ενός wiki, στα πλαίσια μεικτού μοντέλου μάθησης για την προώθηση γραπτής ικανότητας και ηλεκτρονικού εγγραμματισμού μαθητών δημοτικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Exploiting an indispensable CMC tool, wikis, within a blended-learning framework to enhance primary school learners' writing skills and e-literacies
Αξιοποίηση ενός απαραίτητου εργαλείου επικοινωνίας μέσω υπολογιστή, ενός wiki, στα πλαίσια μεικτού μοντέλου μάθησης για την προώθηση γραπτής ικανότητας και ηλεκτρονικού εγγραμματισμού μαθητών δημοτικού

Δασκαλάκη, Αθανασία

Σταθοπούλου, Μαρία
Καρασίμος, Αθανάσιος

Μετά την εισαγωγή και χρήση έξυπνων εργαλείων επικοινωνίας, την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, το εκπαιδευτικό πλαίσιο δε θα μπορούσε να ξεφύγει από την ψηφιακή πραγματικότητα. Συνεπώς, έχει αγκαλιάσει την επικοινωνία μέσω του διαδικτύου και ενσωματώνει όλο και περισσότερο τα πιο πρόσφατα εργαλεία επικοινωνίας σε περιβάλλοντα εκμάθησης ξένων γλωσσών. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος εύκολα να συμπεράνει ότι ο εικοστός πρώτος αιώνας, ήδη από τις αρχές του, χρειάζεται εξαιρετικά ικανούς στην επικοινωνία, περισσότερο από ποτέ. Παρ’όλα αυτά, δεν είναι ασφαλές να θεωρήσουμε όλους τους σημερινούς μαθητές άνετους (Prensky, 2001) στη χρήση των ψηφιακών μέσων, ότι μπορούν να κρίνουν εργαλεία ή κουλτούρες που προκύπτουν από αυτά (Daer & Potts, 2014). Προσπαθώντας λοιπόν να ρίξει περισσότερο φως στις επιδράσεις των Web 2.0 εργαλείων όσον αφορά την ανάπτυξη του γραπτού λόγου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η ερευνήτρια οργάνωσε ένα έργο μέσω wiki που απευθύνεται στις ανάγκες μαθητών τετάρτης και πέμπτης δημοτικού. Η δασκάλα σχεδίασε ένα πείραμα προσαρμοσμένο σ’ αυτούς στα πλαίσια ενός μεικτού μοντέλου μάθησης και το εφάρμοσε σοφά και με σκέψη, για να βελτιώσει την γραπτή ικανότητα για σημαντικούς κοινωνικούς σκοπούς, για κατάκτηση σχετικών ειδών γραφής και ανάπτυξη ακαδημαϊκής επάρκειας των μαθητών. Η έρευνα απέδωσε αποτελέσματα τα οποία υποστηρίζουν την πλήρη αξιοποίηση της μεγάλης δυνατότητας των wiki στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, το wiki έργο ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση, ώθησε τους μαθητές και τους βοήθησε να αποκτήσουν και να εξασκηθούν περαιτέρω στις ηλεκτρονικές μορφές γραμματισμού συνδυαστικά με τις θεμελιώδεις μορφές γραμματισμού καθώς και να εξοικειωθούν με μια μη γραμμική διαδικασία γραφής, η οποία τους έκανε πιο δημιουργικούς και πρόθυμους να βελτιωθούν ή να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους. Βασιζόμενη στα τελικά θετικά αποτελέσματα, οι δάσκαλοι καθηγητών αγγλικής θα μπορούσαν να παρακινηθούν να χρησιμοποιήσουν και να ενσωματώσουν τα wikis στις καθημερινές τους πρακτικές διδασκαλίας για γόνιμη αξιοποίηση.
After the introduction and use of intelligent communication tools, the transition in the digital age, educational context could not possible escape digital reality. It has, therefore, embraced Internet-mediated communication and increasingly incorporated latest communication tools into foreign language learning settings. One could then easily suggest that early twenty-first century calls for highly competent communicators, more than ever before. Nevertheless, it is not safe to assume that today’s students are all ‘native’ (Prensky, 2001) to working with digital media, that they are critical of tools or cultures emerging from them (Daer & Potts, 2014). In an attempt to shed more light on effects of Web 2.0 tools on writing development in primary education, the researcher organised a wiki mediated project addressing fourth and fifth grade learners’ needs. The teacher designed an experiment tailored to them within a blended learning framework and implemented it wisely and thoughtfully to enhance process writing for meaningful social purposes, mastery of relevant genres and development of students’ academic proficiency. The research yielded results which support full exploitation of wikis great potential in primary education. More specifically, the wiki based project raised confidence, boosted motivation, helped learners acquire and further practice e-literacies in combination with foundational literacies and get more familiar with a non-linear writing process which made them more creative and eager to improve or upgrade their knowledge and skills. Based on finally attained positive results, EFL teachers could be motivated to use and incorporate wikis into their everyday teaching practices for fruitful exploitation.
Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

CMC tool
reflection
σκέψη
wiki
process writing
motivation
blended learning
παρακίνηση
δημιουργικότητα
ηλεκτρονικό εργαλείο επικοινωνίας
μορφές ηλεκτρονικού γραμματισμού
collaboration
συνεργασία
μεικτή μάθηση
διαδικαστική μάθηση
e-literacies
creativity

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-09T06:24:28Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

4
15
140*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.