Ο διευθυντής ως μέντορας: Απόψεις διευθυντών και νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The principal as a mentor: Views held by principals and new entrant educators
Ο διευθυντής ως μέντορας: Απόψεις διευθυντών και νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών

ΜΠΟΥΡΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΟΦΙΑ

Περιέχει:πίνακες,σχήμα
Οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την έναρξη του επαγγέλματός τους. Για το λόγο αυτό ο θεσμός του μέντορα είναι ιδιαίτερα σημαντικός στο πλαίσιο της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών αυτών, μέσα από την παροχή καθοδήγησης,συμβουλευτικής, εμψύχωσης αλλά και μετάδοσης γνώσεων και εμπειριών.Το ρόλο του μέντορα μπορεί να τον αναλάβει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο οποίος,ωστόσο,θα πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά,όπως η συμβουλευτική ικανότητα,επικοινωνιακές δεξιότητες,υπομονή,επιμονή,παιδαγωγικές γνώσεις.Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί μέσα από τις απόψεις διευθυντών και νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών ο βαθμός στον οποίον ο διευθυντής μίας σχολικής μονάδας μπορεί να αναλάβει το ρόλο του μέντορα.Η ποιοτική μέθοδος με δομημένες και ημιδομημένες συνεντεύξεις επιλέχθηκε να εφαρμοστεί σε ένα δείγμα συνολικά 15 διευθυντών και νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών.Οι συμμετέχοντες στην έρευνα τόνισαν την αναγκαιότητα της μεντορικής σχέσης,στη βάση των αναγκών των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών.Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν,επίσης,πως ο διευθυντής μπορεί να αναλάβει το ρόλο του μέντορα.Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ο διευθυντής-μέντορας είναι η εμπειρία,η γνώση,η διάθεση να αναλάβει αυτό το ρόλο,η συνεργασία,η ειλικρίνεια,η εμπιστοσύνη αλλά και επικοινωνιακές δεξιότητες.Ωστόσο,τα εμπόδια που συναντώνται είναι η έλλειψη ενός σαφούς νομοθετικού πλαισίου,βάσει του οποίου θα αποκτήσει αναγνώριση ο θεσμός του μέντορα,η ελλιπής επιμόρφωση του διευθυντή να αναλάβει αυτό το ρόλο καθώς και ο περιορισμένος χρόνος του εξαιτίας των πολλών διοικητικών αρμοδιοτήτων του στο πλαίσιο του συγκεντρωτικού/γραφειοκρατικού ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Newcomer teachers face principal difficulties when starting their professional activity.For this reason,mentoring is particularly important for the personal and professional development of these teachers,through guidance,counseling,encouragement and the transfer of knowledge and experience.The role of mentor may be undertaken by the school head,who should,however,have specific characteristics such as counseling skills,communication skills,patience,persistence,pedagogical knowledge.The aim of this research is to explore the extent to which the principal of a school unit can undertake the role of mentor,through the examination of principals'opinions.The qualitative method with structured and semi-structured interviews was chosen to be applied to a sample of 15 principals and newcomer teachers.The participantsin the research emphasized the necessity of a mentoring relationship,based on the needs of newcomer teachers.The participants in the research also claimed that the principal may undertake the role of mentor.The characteristics that the principal-mentor should have are experience,knowledge,willingness to take on this role,cooperation,honesty,trust and communication skills.However,the obstacles encountered are the lack of o clear legislative framework within which the role of the mentor will be recognized,the inadequate training of the principals to assume this role and the limited available time,due to the various administrative responsibilities within the centralized/bureaucratic Greek education system

Διπλωματική Εργασία / Thesis

principal
trust
mentor
newcomer teacher
μέντορας
συνεργασία
διευθυντής
νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός
εμπιστοσύνη
cooperation

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:04:26Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
23
69*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.