The improvement in the quality of life of the elderly people through training in new technologies

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η βελτίωση της ζωής ατόμων τρίτης ηλικίας μέσω της επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες
The improvement in the quality of life of the elderly people through training in new technologies

Αθανασοπούλου, Γεωργία

Κορωναίου, Αλεξάνδρα
Μουζάκης, Χαράλαμπος

0
In our era – globalization era - rapid changes in many aspects of everyday life, such as work, entertainment, education, information, health, and generally in every spectrum of human activities, changes and differentiations from traditional patterns are observed. These new challenges demand skills that require the uptake of Information and Communication Technologies in the daily activities of all members of society, either at personal or at a group level. The state, the local societies, the educational organizations are urged to adapt to the new conditions by offering equal learning opportunities to every social layer, in order to ensure a smooth integration into a demanding and ever evolving environment. Of course people with little or no knowledge of the use of ICTs are at risk of social exclusion, as in the modern and competitive environment they are treated as digital illiterates. The majority of the excluded are the elderly. The training of the elderly in New Technologies improves their daily routine, makes them cognizant, leads them to a more efficient use of their leisure time. The aim of this research is to identify the benefits of teaching and use of ICTs in the daily life of older people and to describe their attitudes towards ICT applications. The growing number of elderly people in Greece and internationally, the small number of relevant surveys and the usefulness of digital literacy makes the conduction of this research necessary. The research is based on international and Greek bibliography but also on interviews with a sample of elderly people. From the answers of the relevant questions, significant conclusions are drawn regarding motivation, attitudes of the elderly in the learning of ICTs, the obstacles they face, their expectations, the applications they use. The education of the elderly in new technologies improves their daily routine, resulting in their personal benefit, as well as the social aggregation generally.
Στην εποχή μας -εποχή της παγκοσμιοποίησης- παρατηρούνται ραγδαίες αλλαγές σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής, όπως στην εργασία, στην ψυχαγωγία, στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση, στην υγεία και γενικά σε κάθε φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που διαφέρουν από τα παραδοσιακά πρότυπα. Στις νέες αυτές προκλήσεις χρειάζονται δεξιότητες, που απαιτούνται για την αφομοίωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις καθημερινές δραστηριότητες όλων των μελών της κοινωνίας, είτε σε προσωπικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Η πολιτεία, οι τοπικές κοινωνίες, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες δίνοντας ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, προκειμένου να υπάρξει μια ομαλή ένταξη σε ένα απαιτητικό, και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον. Βεβαίως, άτομα με ελάχιστες ή καθόλου γνώσεις στη χρήση των Τ.Π.Ε. κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό, καθότι στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον αντιμετωπίζονται ως ψηφιακά αναλφάβητοι. Ανάμεσα στα άτομα που κινδυνεύουν με αποκλεισμό, είναι και τα ηλικιωμένα άτομα. Η εκπαίδευση των υπερηλίκων στις Νέες Τεχνολογίες βελτιώνει την καθημερινότητά τους, τους καθιστά ενήμερους, τους ωθεί σε αποτελεσματικότερη χρήση του ελεύθερου χρόνου τους. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να προσδιορίσει την ωφέλεια της εκπαίδευσης και χρήσης των Τ.Π.Ε στην καθημερινότητα των ηλικιωμένων και να περιγράψει τις στάσεις τους απέναντι στις εφαρμογές των Τ.Π.Ε. Ο αυξανόμενος αριθμός των ηλικιωμένων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ο μικρός αριθμός σχετικών ερευνών και η χρησιμότητα του ψηφιακού εγγραμματισμού, καθιστά αναγκαία τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Η έρευνα στηρίζεται στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία άλλα και σε συνεντεύξεις σε δείγμα ηλικιωμένων. Από τις απαντήσεις των σχετικών ερωτημάτων εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα που αφορούν στα κίνητρα και στις στάσεις των ηλικιωμένων σχετικά με την εκμάθηση και χρήση των Τ.Π.Ε., στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, στις προσδοκίες τους. Από τα συμπεράσματα αυτά είναι εμφανής η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης των ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες, καθότι βελτιώνεται η καθημερινότητα τους, αλλά ωφελείται και το κοινωνικό σύνολο.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

'Aτομα τρίτης ηλικίας
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Eλεύθερος χρόνος

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:07:25Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

132
67
3*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.