Α contemporary look at the greenhouse effect and at the ozone layer depletion.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μία σύγχρονη ματιά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στη τρύπα του όζοντος.
Α contemporary look at the greenhouse effect and at the ozone layer depletion.

Μαρέτας, Ιάσων

Ζιάκα, Ζωή
Βασιλειάδης, Σάββας
Κορδούλης, Χρήστος

Περιέχει : Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχήματα, φωτογραφίες.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σημερινής εποχής είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος, προϊόν της αλματώδους ανάπτυξης του πολιτισμού μας τους τελευταίους αιώνες. Οι αέριοι ρύποι που εκλύονται λόγω των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων είναι υπεύθυνοι για πολλές αρνητικές συνέπειες όπως το φωτοχημικό νέφος, την όξινη βροχή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου ,την τρύπα του όζοντος, την μόλυνση των θαλασσών και των λιμνών. Η διπλωματική αυτή εργασία αφορά το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την τρύπα του όζοντος. Σκοπός της είναι η ανάλυση των δύο φαινομένων με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο. Θα γίνεται αναφορά στους αέριους ρύπους που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία τους, στα αίτια δημιουργίας τους, στους σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισης τους, στις επιπτώσεις που έχουν ή που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον καθώς και στις προσπάθειες των κρατών για συνεργασία προκειμένου να περιορίσουν τα δύο αυτά φαινόμενα και να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές συνέπειες τους. Με τη διπλωματική αυτή εργασία θα γίνεται ξεκάθαρη η ανάγκη για σαφή μείωση της εκμετάλλευσης των ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας και της αντικατάστασης τους είτε με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως για παράδειγμα η ηλιακή και η ηλιακή ενέργεια, έιτε με νέες καινοτόμες εφαρμογές, όπως η χρήση του υδρογόνου ως καύσιμο στις κυψέλλες καυσίμων.
One of the most important problems of the current era is that of environmental pollution, a product of the exponential growth of our civilization in the last centuries. The air pollutants emitted due to human activities are responsible for many negative consequences such as photochemical smog, acid rain, the greenhouse effect, the ozone hole, the pollution of seas and lakes. This dissertation concerns the greenhouse effect and the ozone hole. Its objective is the analysis of the two phenomena using a scientifically justified approach. Reference will be made to the air pollutants responsible for their creation, the causes of their creation, contemporary means of addressing them, the impact they have or may have on the environment, as well as the efforts for cooperation undertaken by states in order to limit these two phenomena and combat their negative consequences. This dissertation will clearly demonstrate the need for a significant reduction in the exploitation of fossil fuels for energy production, as well as their replacement either with renewable energy sources, such as solar or wind power, or with new innovative applications, such as the use of hydrogen as fuel for fuel cells.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Φαινόμενο του θερμοκηπίου,τρυπα όζοντος, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυψέλλες καυσίμων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:11:12Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

12
147
63*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.