δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών των εργαζομένων στον κλάδο της γούνας
Research of training needs for fur professionals

ΒΑΝΙΔΗΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΓΑΛΑΤΑ, ΒΙΒΙΑΝ
ΜΠΡΙΝΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Σκοπός της ΔΕ, το θεωρητικό πλαίσιο της οποίας στηρίχτηκε στη δια βίου μάθηση, ήταν η διερεύνηση των επιμορφωτικών των εργαζομένων στον κλάδο της γούνας με απώτερο στόχο την αξιοποίησή τους κατά το σχεδιασμό ενός επιμορφωτικού προγράμματος που θα απευθύνεται σε όσους ήδη εργάζονται στην γουνοποιϊα, αλλά και σε όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον να εργαστούν σε αυτήν. Για τη διεξαγωγή της έρευνας προτιμήθηκε η ποιοτική έρευνα πεδίου, η οποία μέσω των ημιδομημένων συνεντεύξεων φρόντισε να καταλήξει σε πορίσματα αξιοποιήσιμα για την σχεδίαση ενός επιμορφωτικού προγράμματος για τους επαγγελματίες της γούνας. Η έρευνα κατέδειξε ότι δεν υπάρχει εκπαιδευτική στήριξη του κλάδου της γούνας, τόσο σε επίπεδο αρχικής εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο συνεχιζόμενης κατάρτισης. Διατυπώθηκε η άποψη πως ένα οργανωμένο και συντονισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει και τους τεχνίτες αλλά και τις υπόλοιπες ειδικότητες, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη για επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών είτε στην παραγωγή είτε στην προώθηση και το εμπόριο έτοιμων προϊόντων, όπως επίσης και στο μάνατζμεντ των γουνοποιητικών μονάδων. Η πρωτοτυπία της ΔΕ συνίσταται, πρωτίστως, στο ανεξερεύνητο αντικείμενό της. Επιπλέον, καινοτόμα στοιχεία αποτελούν η ανάδειξη των απόψεων των ίδιων των εργαζομένων στη γουνοποιϊα, αλλά και η διεξαγωγή της έρευνας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία καταγράφεται ως υψίστης σπουδαιότητας παραγωγική πηγή γούνας. Βασικό μέλημα του ερευνητή υπήρξε η δυνητική εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνάς του, μέσω της αξιοποίησής τους για τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος που θα καλύπτει τις επιμορφωτικές ανάγκες των απασχολούμενων στη γούνα.
Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
The purpose of the PI, the theoretical framework of which was based on lifelong learning, was to investigate fur trainers with a view to their utilization in the design of a training program aimed at those who are already working in the fur industry, as well as to those who are interested in working on it. To conduct the survey favored the qualitative field research, which through semistructured interviews aims to reach actionable conclusions for the design of a training program for professionals of the fur. The survey showed that there is no educational support for the fur industry, both at the level of initial education and at the level of continuous training of the employees in it.It was argued that an organized and coordinated training program could help both craftsmen and other specialists, while highlighting the need for employee training in relation to the use of new technologies either in production or in the promotion and trade of finished products, as well as in the management of furs. The originality of the IP is, above all, its unexplored object. In addition, innovative elements are to highlight the opinions of the workers themselves in the fur industry, as well as to conduct the research in the region of Western Macedonia, which is recorded as the most important producer of fur. The main concern of the researcher was the potential application of the results of his research through their utilization in the design and implementation of a training program covering the training needs of fur employees.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Life-long Learning, Research educational needs, Fur prosessionals, Fur industry, West Macedonia
Δια Βίου Μάθηση, Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, Eπαγγελματίες της γούνας, Κλάδος της γούνας, Δυτική Μακεδονία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:18:34Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
105
30*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.