Οι χορηγίες και ο ρόλος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων για τη διοργάνωση του Μαραθωνίου της Αθήνας τα έτη 2015, 2016. Η συμβολή του Μαραθωνίου στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων του Δήμου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οι χορηγίες και ο ρόλος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων για τη διοργάνωση του Μαραθωνίου της Αθήνας τα έτη 2015, 2016. Η συμβολή του Μαραθωνίου στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων του Δήμου

ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Δασκαλοπούλου, Ειρήνη
Γκαντζιάς, Γεώργιος

Στην παρούσα μελέτη, εξετάζεται το ζήτημα της πολιτισμικής χορηγίας, και συγκεκριμένα η χορηγία των αθλητικών διοργανώσεων, και η σχέση της με την κοινωνική ευημερία και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Οι πολιτισμικοί και αθλητικοί οργανισμοί σήμερα, για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας τον κοινωνικό τους σκοπό, προσπαθούν να υιοθετούν στρατηγικές και τεχνικές που να τους καθιστούν βιώσιμους στο χρόνο. Το ζήτημα της χρηματοδότησης τους αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα, εφόσον η οικονομική κρίση, έχει πλήξει και αυτές τις μονάδες, κάνοντας δύσκολη τη λειτουργία τους και τη διοργάνωση δραστηριοτήτων πολιτιστικού ή αθλητικού περιεχομένου. Οι πηγές της χρηματοδότησης είναι πολλές, όπως είναι οι άμεσες, οι έμμεσες, οι ιδιωτικές ή οι δημόσιες, ενώ αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η χρηματοδότηση από εναλλακτικές πηγές, όπως είναι οι επιχειρήσεις, που λαμβάνουν με τη σειρά τους το ρόλο του χορηγού. Η χορηγία, η οποία αποτελεί διαδεδομένη εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης σήμερα, συνήθως χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τη δημόσια χρηματοδότηση, όσoν αφορά στις αθλητικές ή άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες και διοργανώσεις. Οι χορηγοί επιχειρούν, μεταξύ άλλων, μέσα από τη χορηγία να προβληθούν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση. Από τη χορηγία όμως δεν ωφελούνται μόνο οι χορηγοί, αλλά τόσο και οι πολιτισμικοί οργανισμοί, όσο και η πολιτεία και οι κάτοικοι, εφόσον τους προσφέρονται πολιτιστικά ή αθλητικά αγαθά. Οι πολίτες ιδιαίτερα μπορούν να λάβουν από τη χορηγία, οφέλη όπως είναι η πνευματική, σωματική και κοινωνική ανάπτυξη και εξέλιξη τους. Στην παρούσα διεξάγεται έρευνα ως προς τη χρηματοδότηση μέσα από χορηγίες, της δράσης του Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας, για τα έτη 2015 και 2016. Στα πλαίσια της έρευνας εξετάζεται και η συμβολή αυτής της μορφής χρηματοδότησης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου της Αθήνας. Η μελέτη αυτή, χρησιμοποιεί πρωτογενή στοιχεία, που συλλέχθηκαν με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, που απαντήθηκε από τυχαίο δείγμα 123 Αθηναίων πολιτών, που καλέστηκαν να απαντήσουν σχετικά με το αν και κατά πόσο ο Κλασικός Μαραθώνιος έχει επηρεάσει τη ζωή τους, είτε θετικά, είτε αρνητικά. Από τη μελέτη φάνηκε πως οι κάτοικοι της Αθήνας, έχουν θετική άποψη για τη συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση, ενώ θεωρούν πως η δράση ήταν πολύ καλά οργανωμένη. Παρόλα αυτά, σχεδόν το σύνολο των ερωτούμενων δεν έχει λάβει ποτέ μέρος στο συγκεκριμένο Μαραθώνιο. Οι πολίτες της Αθήνας, κρίνουν θετικά την επίδραση του Μαραθωνίου στη ζωή τους, εφόσον θεωρούν πως έχει συμβάλει στη βελτίωση της, ενισχύοντας οικονομικά την περιοχή. Παράλληλα παραδέχονται τις χορηγίες ως απαραίτητο συστατικό μέρος της διοργάνωσης του Μαραθωνίου, εφόσον χωρίς αυτές είναι αμφίβολη η πραγματοποίηση της.
This study examines the issue of cultural sponsorship and, more specifically, the sponsorship of sporting events and its relation to social well-being and the improvement of citizens' lives. Cultural and sports organizations today, in order to be able to accomplish their social goal, are trying to adopt strategies and techniques that make them sustainable over time. The issue of their funding is an important issue, since the economic crisis has also effect negatively these units, making it difficult to operate and organize cultural or sporting events. Sources of funding are many, such as direct, indirect, private or public funding, while funding from alternative sources such as businesses adopting the role of sponsor, is the subject of this thesis. Sponsorship, which is a widespread alternative form of funding today, is commonly used in conjunction with public funding for sporting or other cultural activities and events. Sponsors, attempt through sponsorship, to promote and improve their competitive position. Sponsorship, however, affects positively not only sponsors, but cultural organizations and citizens as well. Especially citizens are offered cultural or sporting goods. In particular, citizens can benefit from sponsorship, intellectually, physically and socially. The object of this study is sponsorship as the way of funding of the Classic Marathon of Athens for the years 2015 and 2016. The research also examines the contribution of this type of funding, to the improvement of the quality of life of the citizens of the Municipality of Athens. This study uses primary data collected by questionnaire, which was answered by a random sample of 123 Athens citizens who were asked to answer whether and how the Classical Marathon has influenced their lives either positively or negatively.
Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΟΠΑΝΔΑ
χορηγίες
Μαραθώνιος

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:21:46Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
106
18*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.