Επανάχρηση και διαμόρφωση σε υπαίθριο χώρο επί της παλαιάς εγκαταλελειμμένης σιδηροδρομικής γραμμής του Ο.Σ.Ε. στην πόλη του Κιάτου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Redesigning and landscaping on the old abandoned railway line of O.S.E. in the city of Kiato
Επανάχρηση και διαμόρφωση σε υπαίθριο χώρο επί της παλαιάς εγκαταλελειμμένης σιδηροδρομικής γραμμής του Ο.Σ.Ε. στην πόλη του Κιάτου

Τσαρπαλής, Δημήτριος

Σακαντάμης, Κωνσταντίνος
Βιτοπούλου, Αθηνά

Η εργασία καταπιάνεται και μελετά το φαινόμενο της αστικής αναγέννησης ως ένα σύνολο πολιτικών πολεοδομικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα εστιάζει στην ανάκτηση και επανάχρηση εγκαταλελειμμένων γραμμικών αστικών εκτάσεων με το αντικείμενο της να είναι η ανάκτηση της ζώνης της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής του Ο.Σ.Ε. στην πόλη του Κιάτου. Στην πρώτη ενότητα γίνεται μια ιστορική αναδρομή του πολεοδομικού σχεδιασμού εστιάζοντας στις τάσεις, τις προτάσεων και προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν στο πέρασμα των χρόνων, για να φτάσουμε στην εμφάνιση της αστικής αναγέννησης και να εξετάσουμε το πως εξελίχθηκε και επηρέασε τις σύγχρονες αντιλήψεις άσκησης πολεοδομικής πολιτικής και τον ρόλο της στην σύγχρονη πόλη. Στην δεύτερη ενότητα δίνονται τέσσερα παραδείγματα αναπλάσεων γραμμικών αστικών εκτάσεων από όλο τον κόσμο. Στην συνέχεια γίνεται συλλογή δεδομένων και ανάλυσή τους αναφορικά την περιοχή μελέτης, δηλαδή την πόλη του Κιάτου και της σιδηροδρομικής γραμμής, για να καταλήξει σε μία πρόταση ανάπλασης της παραπάνω ζώνης και μετατροπής της σε γραμμικό πάρκο αναψυχής.
This paper explores the phenomenon of urban regeneration as a set of urban planning policies and specifically focuses on the recovery and reuse of abandoned linear urban areas with the object of being the recovery of the zone of the old OSE railway line in the city of Kiato. The first section presents a historical overview of urban planning focusing on trends, proposals and approaches that have been adopted over the years until the appearance of urban regeneration and to examine how it evolved and influenced the contemporary concepts of urban planning policy and its role in the modern city. In the second section there are four examples of linear urban land reclamation from around the world. Data collection and analysis are then made in relation to the study area, namely the city of Kiato and the railway line, to conclude with a proposal to regenerate the above zone and turn it into a linear recreational park.
Περιέχει : 19 εικόνες, 5 σχέδια, 5 πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

urban renewal
Αστική αναγέννηση
γραμμικά πάρκα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:33:36Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

110
12
1*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.