Ιατρικός Τουρισμός:Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ιατρικός Τουρισμός:Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη

Ακρίτας, Θοδωρής

Κιλιπίρης, Φώτιος

The ‘Sun and Sea’ model shows signs of fatigue and most tourist destinations are turning their attention to the special forms of tourism that ensure the sustainability of tourism development and do not endanger the natural and tourist resources. The development of special forms of tourism is contributed by the change of tourist profile which is transformed from a passive consumer of goods and services, in energetic collector of experience and knowledge. Medical tourism is a special form of tourism in which medical visitors choose to travel abroad to receive medical care, equal to the best from the provided in their country and travel mainly for cost reasons, easy access or better quality services. This is a market where the statistics are contested but the upward trend is undeniable. The term balances between pain that carries a disease and pleasure of tourist recreation. This paper has as objective the description of the existing situation regarding the medical tourism in Thessaloniki, and the prospects for further improvement. Primary and secondary research illuminates the strengths and weaknesses of the city about medical tourism, leads to conclusions and help in shaping proposals to exploit opportunities and avoid threats, highlighted by the external environment analysis. The main conclusion of the research is that Thessaloniki has the comparative advantage over several competitors in certain services such as orthopedic procedures, rehabilitation, fertility treatments, cosmetic procedures, dialysis. The medical equipment, the cost and the quality of scientific personnel and services, give an edge over competitors. City's tourism and supporting infrastructure (airports, roads, hotels, climate) is in fairly good level. The lack of certification for the management of international patients, the economic crisis, the lack of marketing processes, the absence of institutional framework, the lack of cooperation between stakeholders, the weak ‘brand name’ of Thessaloniki in international medical care, are burdens for the town and the country, but fortunately are reversible.
Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, σχήματα
Το μοντέλο ήλιος και θάλασσα εμφανίζει σημεία κόπωσης και οι περισσότεροι τουριστικοί προορισμοί στρέφουν την προσοχή τους στις ειδικές μορφές τουρισμού που εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης και δεν θέτουν σε κίνδυνο τους φυσικούς και τουριστικούς τους πόρους. Στην ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού συμβάλει και η αλλαγή του προφίλ του τουρίστα που μετατρέπεται από παθητικό καταναλωτή αγαθών και υπηρεσιών, σε ενεργητικό συλλέκτη εμπειριών και γνώσεων Ο Ιατρικός Τουρισμός είναι μια μορφή ειδικού τουρισμού κατά την οποία οι ιατρικοί επισκέπτες επιλέγουν να ταξιδέψουν εκτός της χώρας τους για να δεχθούν ιατρική φροντίδα, ίση η καλύτερη από την παρεχόμενη στη χώρα τους και ταξιδεύουν κυρίως για λόγους κόστους, εύκολης πρόσβασης ή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών. Πρόκειται για μια αγορά όπου τα στατιστικά της αμφισβητούνται αλλά η ανοδική της τάση είναι αδιαμφισβήτητη. Ο όρος ισορροπεί μεταξύ του πόνου που κουβαλά μια ασθένεια και της ευχαρίστησης που φέρει η τουριστική αναψυχή. Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο την περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, όσον αφορά στον ιατρικό τουρισμό στη Θεσσαλονίκη, και την ανάδειξη της δυνατότητας για περαιτέρω βελτίωση. Η πρωτογενής και η δευτερογενής έρευνα φωτίζουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της πόλης σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό, οδηγούν σε συμπεράσματα και συμβάλουν στη διαμόρφωση προτάσεων για την αξιοποίηση των ευκαιριών και την αποφυγή των απειλών, που ανέδειξε η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι η Θεσσαλονίκη έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι αρκετών ανταγωνιστών της σε ορισμένες υπηρεσίες όπως οι ορθοπεδικές επεμβάσεις, η αποκατάσταση, οι θεραπείες γονιμότητας, οι επεμβάσεις αισθητικής, η αιμοκάθαρση. Ο εξοπλισμός, το κόστος και η ποιότητα του επιστημονικού προσωπικού και των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνουν προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών. Οι τουριστικές και υποστηρικτικές υποδομές της πόλης (αεροδρόμια, δρόμοι, ξενοδοχεία, κλίμα) είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Η έλλειψη πιστοποίησης για τη διαχείριση διεθνών ασθενών, η οικονομική κρίση, η απουσία διαδικασιών μάρκετινγκ, η απουσία θεσμικού πλαισίου, η έλλειψη συνεργασιών μεταξύ των εμπλεκομένων, το αδύνατο brand name της Θεσσαλονίκης στην διεθνή ιατρική φροντίδα, αποτελούν βαρίδια για την πόλη και τη χώρα αλλά ευτυχώς είναι αναστρέψιμα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ιατρικές υπηρεσίες
Τουρισμός
Thessaloniki
ειδικές μορφές τουρισμού
medical tourism
tourism
medical services
ιατρικός τουρισμός

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:34:14Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

125
37
4*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.