Performance Evaluation and Quality of an Automated Industrial System: case study

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάλυση Απόδοσης και Ποιότητας Αυτόματου Βιομηχανικού Συστήματος : Μελέτη Περίπτωσης
Performance Evaluation and Quality of an Automated Industrial System: case study

Αγοραστού, Χριστίνα

Νικολαΐδης, Ιωάννης
Τσαρούχας , Παναγιώτης

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Οι συνεχείς αλλαγές στην παγκόσμια αγορά, η διαφοροποίηση των αναγκών των καταναλωτών, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός, η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων και η ανάγκη για ευελιξία στην παραγωγή με εξειδικευμένο προσωπικό και δυνατότητες για έρευνα και δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων, προσανατολίζει όλο και περισσότερο τις βιομηχανικές επιχειρήσεις στην εφαρμογή της λιτής παραγωγής. Από τη δεκαετία του 1980 και μετά, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και συστημάτων αυτοματισμού και η επεξεργασία πληροφοριών και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με σκοπό το βιομηχανικό έλεγχο, άλλαξαν ριζικά την οργάνωση των συστημάτων παραγωγής και επέτρεψαν τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις κατανοούν πλέον ότι η συντήρηση και η αξιοπιστία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι εξίσου σημαντικές με τις παραγωγικές διαδικασίες αφού επηρεάζουν το κόστος, την ποιότητα, το χρόνο παράδοσης, τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, την ασφάλεια και το περιβάλλον, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση. Η συνολική αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού ΟΕΕ (Overall Equipment Effectiveness) είναι ένας δείκτης αξιοπιστίας του συστήματος παραγωγής που απεικονίζει την πραγματική απόδοση του παραγωγικού εξοπλισμού σε σχέση με τη μέγιστη δυνητική του απόδοση, εντοπίζει σημεία συμφόρησης στην παραγωγική διαδικασία και θέτει νέους στόχους βελτίωσης. Οποιαδήποτε διακοπή ή βλάβη συμβεί στη γραμμή παραγωγής σημαίνει κόστος σε υλικά και ανθρώπινο δυναμικό και απώλειες σε απόδοση και ποιότητα. Η εφαρμογή του ΟΕΕ στα πλαίσια της ΤΡΜ και TQM καθώς και η ερμηνεία και παρακολούθηση των τιμών του συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια της διοίκησης να λάβει αποφάσεις, να σχεδιάσει τη μελλοντική στρατηγική της επιχείρησης και να γίνει βιώσιμη και ανταγωνιστική με γνώμονα την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση. Η παρούσα μελέτη αφορά τη μέτρηση της απόδοσης και της ποιότητας σε μία αυτόματη γραμμή παραγωγής ατομικού παγωτού. Αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μία θεωρητική ανάλυση των εννοιών της ολικής παραγωγικής συντήρησης, των έξι μεγάλων απωλειών κατά την παραγωγική διαδικασία, της απόδοσης, της ποιότητας, της διαθεσιμότητας και του ΟΕΕ και παρουσιάζονται διάφορες εφαρμογές και εξελίξεις, πλεονεκτήματα και αδυναμίες του δείκτη ΟΕΕ, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Περνώντας στην πράξη, στο δεύτερο μέρος, υπολογίζονται οι τιμές του ΟΕΕ και των επιμέρους παραγόντων του με βάση τους χρόνους ΤΒF και ΤΤR, γίνεται επεξεργασία των δεδομένων με στατιστικές μεθόδους και σύγκριση των τιμών του με αυτές της παγκόσμιας κλάσης ΟΕΕ. Τέλος στο τρίτο μέρος γίνεται μία προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων και εξάγονται συμπεράσματα και συστάσεις για διορθωτικές δράσεις και μελλοντικές έρευνες. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν και να αναδειχθούν τα κρίσιμα σημεία της γραμμής, να αναζητηθούν και να αναλυθούν οι αιτίες των προβλημάτων που εμποδίζουν την επιχείρηση στην αποτελεσματική χρήση των μηχανών, αλλά και να προκύψουν προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις.
The management philosophy of lean production has derived from a wide range of factors such as the constant changes in the global market, the growing competition, the recent financial and economical crisis, the different needs of the consumers, the need for flexibility in production connected to qualified workforce and the possibilities to support further research and innovative products. Since the 1980s the introduction of new technologies and automation systems, the information and data processing in real time aiming at the industrial control, changed radically the organization of the production system and allowed the productivity improvement. Modern companies understand that the maintenance and the reliability of machinery installation is equally important with the production processes, because they affect not only the cost, the quality, the planned timeframe and the availability of the equipment, but also the safety and the environment standards, providing added value to the factory. The Οverall Εquipment Εffectiveness is a strong indicator that illustrates the total effective equipment performance compared with the maximum potential yield, which identifies bottlenecks in the production process and sets new targets for improvement. Any failure or damage to the production line may lead to high costs in material and human terms and losses to performance and quality as well. In the context of TPM and TQM the OEE implementation, its constant monitoring and measuring evaluation contribute to help the company to build a future strategy in a sustainable and competitive way, aiming at quality and potential areas of improvement. This study involves the metrics of effectiveness and quality in an automatic production line of impulse ice cream. It consists of three parts. In the first part a prospective analysis of concepts is introduced like the total productive maintenance, the “six big losses”, the performance, quality, availability and the Οverall Εquipment Εffectiveness, many practices and developments are presented, advantages and disadvantages of OEE, according to the international bibliography. In the second part, through the OEE’s implementation, measures and its specific factors are calculated based on the time needed for TBF and TTR and data are processed according to statistical methods and OEE’s measures are compared to these of the world class. Finally, at the end of the report a thorough interpretation of the results is carried out, conclusions are drawn followed by the recommendations for corrective or future actions or researches. Our aim is to identify and detect the critical points in the manufacturing process, the specific source of difficulties which lead to ineffective use of machines and to formulate desirable approaches for further changes or improvements.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΤΡΜ
TTR
Συνολική αποτελεσματικότητα εξοπλισμού
έξι μεγάλες απώλειες
απόδοση
TBF
διαθεσιμότητα
διασφάλιση ποιότητας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:35:24Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

165
0
12*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.