Στατιστική ανάλυση πυρκαγιών σε Ελλάδα και Ε.Ε

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Statistical analysis of fires in Greece and the EU
Στατιστική ανάλυση πυρκαγιών σε Ελλάδα και Ε.Ε

Λιβέρης, Κωνσταντίνος

Ζέρβας, Ευθύμιος
Καϊκα , Δήμητρα
Τασοπούλου, Αναστασία

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να συγκεντρώσει, καταγράψει, συνοψίσει και αφού επεξεργαστεί να αναλύσει και να αποτυπώσει τα στατιστικά στοιχεία των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη των 15 Κρατών μελών. Περιγράφονται λεπτομερώς τα είδη των πυρκαγιών με κριτήρια τον χώρο εκδήλωσης, το μέγεθος των πυρκαγιών και το είδος καύσης. Αναλύονται οι αιτίες των δασικών πυρκαγιών σε φυσικές, έμμεσες και ανθρώπινες καθώς και οι επιπτώσεις τους οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές. Αναλύονται διεξοδικά οι τρόποι πρόληψης, οι μέθοδοι καταστολής των δασικών πυρκαγιών, η έγκαιρη αντιμετώπιση τους καθώς και τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά συστήματα παρακολούθησης των δασικών πυρκαγιών. Επιπλέον, για τα Κράτη μέλη της Ευρώπης των 15 καταγράφονται ο αριθμός των πυρκαγιών, οι καμένες εκτάσεις, η μέση καμένη έκταση ανά έτος, η επιφάνεια των δασών και των δασικών εκτάσεων και ακολούθως απεικονίζονται σε ραβδογράμματα και ιστογράμματα. Μελετώνται διεξοδικά και αναλύονται οι δέκα μεγαλύτερες πυρκαγιές ενώ από την επεξεργασία των δεδομένων εξάγεται ο μέσος όρος διάρκειας των δασικών πυρκαγιών. Για τα Κράτη που πλήττονται περισσότερο, της Νότιας Ευρώπης, συνοψίζονται οι μέσοι όροι διάρκειας των πυρκαγιών σε ένα συγκριτικό διάγραμμα, τα αποτελέσματα του οποίου κατέδειξαν ότι η Ελλάδα είναι το Κράτος με τη μεγαλύτερη διάρκεια πυρκαγιών, με κατά μέσο όρο, 8,67 ώρες για την χρονική περίοδο 2000-2016 μεταξύ των Μεσογειακών Χωρών της Ευρώπης των 15 Κρατών ενώ για πρώτη φορά διαμορφώνεται ένας δείκτης της μέσης διάρκειας πυρκαγιάς ανά καμένη έκταση για την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Η Γαλλία έχει τον υψηλότερο δείκτη μέσης διάρκειας πυρκαγιάς ανά καμένη έκταση αφού η μέση καμένη έκταση είναι 3,7 εκτάρια γης για την χρονική περίοδο 2000-2015 ενώ η Ελλάδα κατέχει τον μικρότερο δείκτη δεδομένου ότι η μέση καμένη έκταση στην Ελλάδα ήταν 46,51 στρέμματα γης κατά μέσο όρο για την χρονική περίοδο 2000-2016.
The aim of the diploma thesis is to collect, record, summarize, elaborate and to analyze and map the statistics of forest fires in the Europe of the 15 Member States. The types of fires are described in detail by criteria of venue, magnitude of fires and of the type of combustion. Throughout the report, the natural, indirect and human causes of forest fires as well as their economic, social and environmental impact are scrutinised. In addition, the methods of prevention, the methods of forest fire suppression, their timely treatment, as well as the international and European forest fire monitoring systems are thoroughly analyzed. Moreover, the number of fires, burned areas, average burnt area per year, forests and forest areas are recorded for the Member States of 15 in Europe and subsequently shown in bar graphs and histograms. Based on that, the 10 largest fires in each country are carefully studied and analysed, while the average length of forest fires is derived from the data processing. For the most affected countries of southern Europe, the average duration of fires is summarized in a comparative chart, the results of which showed that Greece is the state with the longest duration of fires. Greece has an average of 8.67 hours of fire during the period 2000-2016 among the Mediterranean countries of the EU15th, while for the first time an index of the average fire duration per area burned for Greece, Portugal, France, Italy and Spain is formed. France has the highest average fire rate per burnt area since the average burnt area is 3.7 hectares of land for the period 2000-2015 while Greece has the lowest index since the average burned area in Greece was 46.51 acres in average for the period 2000-2016.
Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Duration of fires
Ανάλυση Πυρκαγιών
Πυρκαγιές Ε.Ε-15
Time series
E.U-15 Fires
Forest fires
Χρονολογικές σειρές
Δασικές Πυρκαγιές

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:47:14Z
2017-09-21


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
130
42*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.