Επαγγελματική μάθηση στο σχολείο, επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτική ηγεσία: Διερεύνηση της σχέσης στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Professional learning in school, professional development of teachers and school leadership: investigation of their relation in school units of secondary education
Επαγγελματική μάθηση στο σχολείο, επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτική ηγεσία: Διερεύνηση της σχέσης στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Κρόκος, Σπυρίδων

Δάρρα, Μαρία
Αλεξανδρόπουλος, Γεώργιος

Το ερευνητικό ενδιαφέρον για την παρούσα εργασία, εδράζεται στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών, ως συνέπεια ευρύτερων μεταβολών που παρατηρούνται σε διεθνές επίπεδο. Η εργασία επιδιώκει την αποτύπωση της εμπειρίας και την καταγραφή των απόψεων, εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναφορικά με τη συμβολή της επαγγελματικής μάθησης στο σχολείο, στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Παράλληλα διερευνάται η συμβολή της σχολικής ηγεσίας στη δημιουργία συνθηκών που μπορούν να επιδράσουν θετικά τόσο στην εφαρμογή τεχνικών και πρακτικών επαγγελματικής μάθησης στο σχολείο όσο και στην εν γένει επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση και ο θεωρητικός προβληματισμός που ακολούθησε, ανέδειξε τη θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην επιμόρφωση, στη βάση των διαπιστωμένων αναγκών τους. Αποτυπώθηκε η συμβολή των τεχνικών επαγγελματικής μάθησης στο σχολείο (mentoring- coaching, εξωτερικός συνεργάτης, ΕΚΜ/Π, Ο.Κ.Φ., ομάδες μελέτης, εκπαιδευτική έρευνα, συνεργατική μάθηση, ενδοσχολική επιμόρφωση κ.λπ.) στις διαπιστωμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών, στον ενεργό πειραματισμό, στη βιωματικότητα, στη συνεργατικότητα, στον αναστοχασμό. Ταυτόχρονα η επαγγελματική μάθηση στο σχολείο συνδέθηκε με σύγχρονα ιδεώδη και ευρύτερες προοπτικές όπως ο εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης, η αποκεντρωμένη εκπαιδευτική πολιτική, η εφαρμογή της με χρήση των Τ.Π.Ε., οι νέοι ρόλοι του διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων στο σύγχρονο σχολείο. Η προσέγγιση που εφαρμόστηκε ήταν η ποσοτική έρευνα και το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, το ερωτηματολόγιο. Τα ερευνητικά τεκμήρια αποδεικνύουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες/ μη- τυπικές μορφές επαγγελματικής μάθησης αλλά και σε τεχνικές/ πρακτικές επαγγελματικής μάθησης στο σχολείο. Παρατηρείται μία μεγαλύτερη συμμετοχή σε δραστηριότητες επαγγελματικής μάθησης, που προσιδιάζουν περισσότερο προς τον παραδοσιακό τρόπο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (σεμινάρια, συνέδρια, μελέτη επαγγελματικής βιβλιογραφίας, διάλογος με συναδέλφους κ.λπ.) ωστόσο από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε τεχνικές/ πρακτικές επαγγελματικής μάθησης στο σχολείο, φαίνεται ότι η επίδρασή τους είναι μεγάλη στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επίσης διαπιστώνεται η διάθεση των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε περισσότερες δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και επιβεβαιώνεται η επίδραση του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Φαίνεται τελικά ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, απαιτεί μία στροφή προς τη διερεύνηση των αναγκών, των αναστολών και των επιδιώξεων του ίδιου του εκπαιδευτικού. Αυτό περιλαμβάνει μία οπτική που θα αναγνωρίζει τον εκπαιδευτικό, πέρα από επιστήμονα και ως άνθρωπο.
The inquiry interest of this particular research is based on the need to redefine teachers professional learning, due to wide changes that take place in national level. The research aims at imprinting the experience and profile the opinions of secondary education teachers about the contribution of professional learning in school, to their professional development. In parallel, what is also investigated, is the contribution of school leadership to create circumstances that can affect positively, not only the implementation of techniques and practices of professional learning but also teachers΄ professional development as a whole. Bibliographical review as well as the theoretical issues that arose, showed teachers΄ positive attitude towards reeducation, on the basis of their confirmed needs. The research also shows the contribution of professional learning techniques in school (mentoring- coaching, contractors, professional learning and practicing communities, critical friends teams, study groups, educational research, co-operative learning, reeducation within school, etc) to teachers΄confirmed needs, active experimentation, self-experience, co-operation, self-reflection. At the same time, professional learning in school is interrelated with modern ideals and further expectations like democratization of education, decentralization of educational policy, its application with the use of ICT, the new roles of principal and teachers union in modern school. Quantitative approach was chosen as the most suitable method and the questionnaire was used as a research instrument. The documentations of the research showed teachers participation in activities/ non formal types of professional development, as well as in professional learning techniques/ practices in school. A greater participation in professional learning activities, that acquire more traditional forms of reeducation of teachers (seminars, conferences, study of professional bibliography, conversation between teachers, etc.) was also showed, however, judging from their answers, teachers that participated in techniques/ practices of professional learning in school, had a positive affection in their professional development. Furthermore, what is ascertained is teachers΄ positive attitude towards participation in more professional development activities and what is confirmed is the principals΄ influence on teachers professional development. As it seems finally, teachers professional development should be moved towards an investigation of teachers needs, inhibitions and aspirations. This embrace a standpoint that will give recognition to teachers not only as scientists but as human beings as well.
Περιέχει πίνακες και γραφήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

teachers professional development
professional learning in school
professional learning techniques in school
επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
τεχνικές επαγγελματικής μάθησης στο σχολείο
επαγγελματική μάθηση στο σχολείο
σχολική ηγεσία
school leadership

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T08:18:50Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
301
103*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.