δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Δυναμικά Υποδείγματα Βελτιστοποίησης του Χαρτοφυλακίου των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Dynamic Optimization Models for Banking Portfolios

Τρέμου, Μαρία

Οικονόμου, Φωτεινή
Τσάκαλος, Ιωάννης

The aim of this study is financial institutions' portfolio optimization and the formation of a benchmark described as the optimal policy rule for the banking sector, using the dynamic stochastic programming method. To this end, we focus on the optimization techniques and analyze the Dynamic Stochastic General Equilibrium models for the case of Central Banks. Moreover, we determine the risk types - hidden in the economic environment - in order to construct the empirical model and evaluate the simulated and actual results. Subject under investigation is the Greek banking system for the period 2006 to 2016.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δυναμική εκτίμηση ενός βέλτιστου χαρτοφυλακίου και η διατύπωση ενός άριστου κανόνα πολιτικής που αφορά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η βελτιστοποίηση του τραπεζικού χαρτοφυλακίου πραγματοποιείται με τη μέθοδο του δυναμικού στοχαστικού προγραμματισμού, ενώ παρουσιάζονται τα δυναμικά στοχαστικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας και περιγράφεται η εφαρμογή του μοντέλου για την περίπτωση των Κεντρικών Τραπεζών. Προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά των κινδύνων που ελλοχεύουν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, γίνεται η ανάλυση του μοντέλου που θα εφαρμοστεί στο εμπειρικό μέρος και παρατίθενται τα βέλτιστα και τα πραγματικά συγκριτικά αποτελέσματα για τη μελέτη περίπτωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος που αφορά στη χρονική περίοδο 2006 ως 2016.
Η ΔΕ περιέχει δέκα διαγράμματα και έναν πίνακα, όπως φαίνεται στον κατάλογο σχημάτων και πινάκων, που εντοπίζονται στο κεφάλαιο 5.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Δυναμικός Προγραμματισμός
Banking System
Portfolio Optimization
Dynamic Programming
Κεντρική Τράπεζα
Dynamic Stochastic General Equilibrium Models
Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου
Central Banks
Δυναμικά Στοχαστικά Υποδείγματα Γενικής Ισορροπίας
Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T09:13:09Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
6
65*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.