PERSPECTIVES AND DESIGN OF SUSTAINABLE TOURIST DEVELOPMENT OF SKOPELOS ISLAND: STRATEGIC APPROACH

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
PERSPECTIVES AND DESIGN OF SUSTAINABLE TOURIST DEVELOPMENT OF SKOPELOS ISLAND: STRATEGIC APPROACH

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ

Περιέχει: Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες
The content of this work, as a whole, concerns the case study of Skopelos, the island of the Northern Sporades (Skiros - N. Evia, Skopelos, Skiathos, Alonissos) of the Prefecture of Magnesia. Because Skopelos island is for many people an attractive destination, due to the unspoilt natural landscape beauty in 2009 has experienced particular touristic development due to the international tourism promotion, received from the movie "Mamma Mia", which filmed the previous year (2008 ) on the island. Since 2009, there was a decrease in tourism on the island (Table 1.4), although from the municipality of Skopelos there are testimonies for rising of the tourism over the next five years. However, the detection of the existence of reveral problematic points and subfunctions in this place. Creates the need to find ways to improve them, suppressing in this way the pace slowing of the tourism development on the island. For these reasons we will create a strategic marketing plan that will focus on tourism development of the island in such a way that will make it simultaneously “sustainable’’. In addition, we will be referred to the propose planning methods of the strategic marketing that will be applied to this particular island destination. At the same time, it should be borne in mind and a menacing factor that concerns to the increasing tourist traffic of the nearby island of Skiathos, which is a competitive destination versus Skopelos. A prerequisite for creating and implemeting targeted tourism policy for Skopelos is not only the research that relates to the overall product of the island, but the good coordination and collaboration of all entities of the island and in the administrative region of Thessaly who will take the necessary steps to fylfill a common purpose.
Το περιεχόμενο της εργασίας αυτής στο σύνολό της, αφορά τη μελέτη περίπτωσης της Σκοπέλου, νησιού των Βορείων Σποράδων (Σκύρος-Ν. Ευβοίας, Σκόπελος, Σκιάθος, Αλόννησος) του Νομού Μαγνησίας. Καθότι η Σκόπελος αποτελεί για πολλούς ελκυστικός προορισμός λόγω της ομορφιάς που διαθέτει από το παρθένο φυσικό τοπίο της, γνώρισε ιδιαίτερη τουριστική άνθηση το έτος 2009 εξαιτίας της διεθνούς τουριστικής προβολής που δέχθηκε από τη ταινία «Mamma Mia», η οποία γυρίστηκε το προηγούμενο έτος (2008) στο νησί. Από το 2009 και μετά, παρατηρήθηκε μείωση της τουριστικής κίνησης (πίνακας 1.4), παρ’ότι υπάρχουν μαρτυρίες του Δήμου Σκοπέλου για ανοδική πορεία του ρεύματος τουρισμού τα επόμενα πέντε χρόνια. Παρ’ όλ’αυτά, ο εντοπισμός της ύπαρξης διάφορων προβληματικών σημείων και υπολειτουργικών τομέων στον τόπο αυτό, δημιουργεί την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων βελτίωσής τους, καταστέλλοντας με αυτό τον τρόπο τους ρυθμούς επιβράδυνσης της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού. Γι’ αυτούς τους λόγους θα προβούμε στη δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ που θα εστιάζει αποκλειστικά στη τουριστική ανάπτυξη της νήσου, με τέτοιο τρόπο που θα την καθιστά ταυτοχρόνως «βιώσιμη». Επιπλέον, θα γίνει αναφορά των προτεινόμενων μεθόδων στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ που θα εφαρμοστούν για τον συγκεκριμένο νησιωτικό προορισμό. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν κι ένας μόνιμος απειλητικός παράγοντας, εκείνος που αφορά την ολοένα αυξανόμενη τουριστική κίνηση του κοντινού νησιού της Σκιάθου που αποτελεί ανταγωνιστικό προορισμό έναντι της Σκοπέλου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία και την εφαρμογή στοχευμένης τουριστικής πολιτικής για την Σκόπελο, αποτελεί όχι μόνο η έρευνα που αφορά το συνολικό τουριστικό προϊόν του νησιού, αλλά και ο καλός συντονισμός και η συνεργασία όλων των φορέων του και της Περιφέρειας Θεσσαλίας που θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εκπλήρωση ενός κοινού σκοπού.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

βιώσιμος τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη, μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών, στρατηγικό μάρκετινγκ, Σκόπελος

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T09:35:57Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

232
49
5*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.