Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND THE CULTURE OF ADULT EDUCATION INSTITUTIONS: EFFECTS ON THE PLANNING AND IMPLEMENTATION OF ADULT EDUCATION PROGRAMS.
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΡΕΤΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελούν υποσύστημα του συνόλου του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, στο οποίο λειτουργεί. Η σχετική διοικητική αυτονομία που απολαμβάνουν οι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων, κυρίως λόγω του θεσμικού τους πλαισίου, σε σχέση με το σχολικό σύστημα, τους δίνει τη δυνατότητα άσκησης σύγχρονης οργάνωσης και ευέλικτης διοίκησης για την αποτελεσματική παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενηλίκους. Η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων συναρτάται με την οργανωτική δομή, τις διαδικασίες, τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και την κουλτούρα που διέπει το σύστημα λειτουργίας κάθε οργανισμού εκπαίδευσης ενηλίκων. Το γεγονός της ανάπτυξης και λειτουργίας πολλών τέτοιων οργανισμών στη χώρα μας, λόγω της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων κυρίως από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, εντείνει το ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της σχέσης του οργανωτικού πλαισίου και της κουλτούρας που τους χαρακτηρίζει, προς τα παραγόμενα αποτελέσματα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Επιλέχθηκε ένας οργανισμός που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ενός άλλος που ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να αναδειχθεί, μέσα από τη συγκριτική μελέτη των δύο οργανισμών, η σχέση των συστατικών στοιχείων που συνθέτουν το προφίλ τους, με τις προδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της εναρμόνισής του με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που σχεδιάζουν και υλοποιούν. Αν και τα συμπεράσματα της μελέτης δεν είναι γενικεύσιμα, μπορούν να συμβάλουν στην κατανόηση της σημασίας του τρόπου λειτουργίας των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων και της επίδρασης που ασκούν στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τους παρεμβάσεων.
Adult education organizations are a subsystem of the whole education system, which is interdependent with the wider socio-economic environment, in which it operates. The relative administrative autonomy that is used in adult education organizations, mainly due to their institutional framework, regarding the school system, enables them to operate a modern organization and a flexible administration for the effective provision of adult education services. The effectiveness of the training programs is linked to the organizational structure, processes, human resources management and the culture governing the functioning of each adult education organization. The fact that many of these organizations are developing and operating in our country due to the funding of adult education and training, coming mainly from European Social Fund resources, intensifies interest in exploring the relation between organizational framework and the culture that characterizes them towards the results of the provided educational services. A comparative study of two organizations, one belonging to the wider public sector and another to the private sector, was performed to indicate the relation between the constituent components of their profile and quality as soon as standards of the educational work and its alignment of the principal of adult education, in the framework of the programs they design and implement. Although the findings of this study are not generic, they can contribute in understanding the importance of how educational organizations work and their impact they have on the effectiveness of their educational interventions.
Περιέχει πίνακες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
PLANNING OF PROGRAMS
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
ADULT EDUCATION INSTITUTIONS
CULTURE

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-24
2017-10-09T10:03:25Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
327
50*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.