Από την Παραδοσιακή στην Τρισδιάστατη Εκτύπωση: Αρχές και Εφαρμογές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
From Traditional to 3D Printing: Principles and Applications
Από την Παραδοσιακή στην Τρισδιάστατη Εκτύπωση: Αρχές και Εφαρμογές

Βουσβούνη, Ιωάννα

Πολίτης , Αναστάσιος
Σταυράκης, Μοδέστος

The maturation of technologies from different areas and fields, such as the technology of printing and graphic arts, technology of materials and modern design configuration of computer technologies, leading to convergence in new research and development areas, such as three-dimensional printing (3D printing). 3D printing is a great revolution and its presence is getting stronger day by day. It appears as one of the most innovative and modern technologies, many promising applications. Although that includes the word "print", 3D printing has only little to do with conventional two-dimensional printing. 3D printing, also called "Additive Manufacturing" is a place outside the classical printing and is primarily aimed at the construction industry. It is a process that makes many small things or parts for prototypes. It is also used in the completion of complex objects that cannot be produced otherwise. It is a trend that is growing increasingly attracting interest. I think that 3D printing wrongly confused with the classic definition of prints. They are essentially stratification (layering) of materials increasingly enriched by creating a three-dimensional object that can be used in the medical industry, in aerospace industry, engineering, pharmaceutical, dental, etc. This thesis research is the development of new industrial printing applications - over the classic - traditional printing on the philosophy of three-dimensional printing. This paper aims at a comprehensive presentation of technologies of three-dimensional (3D) printing, presentation of the range of technology and applications of both scientific and industrial level, and in simple and daily life. It also aims to explore current developments and the exploration of applications is expected to grow in the near future in three-dimensional printing.
Περιέχει: Πίνακες, Διαγράμματα, Σχέδια,Εικόνες, Φωτογραφίες
Η ωρίμανση των τεχνολογιών από διαφορετικούς χώρους και πεδία, όπως είναι η τεχνολογία των εκτυπώσεων και γραφικών τεχνών, η τεχνολογία των υλικών και η σύγχρονη διαμόρφωση των τεχνολογιών σχεδιασμού μέσω υπολογιστή, οδηγεί σε νέα πεδία έρευνας και ανάπτυξης, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση. Η τρισδιάστατη εκτύπωση αποτελεί μία σπουδαία επανάσταση και η παρουσία της γίνεται όλο και εντονότερη μέρα με τη μέρα. Εμφανίζεται σαν μία εκ των πλέον καινοτομιών και σύγχρονων τεχνολογιών, υποσχόμενη πλήθος εφαρμογών. Ενώ περιλαμβάνει τη λέξη "εκτύπωση", η τρισδιάστατη εκτύπωση δεν έχει παρά ελάχιστη σχέση με τη συμβατική εκτύπωση δύο διαστάσεων. Η τρισδιάστατη εκτύπωση, που λέγεται και «Πρόσθετη Παραγωγή» είναι ένας χώρος έξω από την κλασσική εκτύπωση και στοχεύει κυρίως στη βιομηχανία την κατασκευαστική. Είναι μία διαδικασία που φτιάχνει μικρά και πολλά πράγματα ή εξαρτήματα για πρωτότυπα μοντέλα. Χρησιμοποιείται επίσης στην ολοκλήρωση πολυσύνθετων αντικειμένων που δεν γίνεται να παραχθούν διαφορετικά. Είναι μία τάση που ολοένα και αυξάνεται προσελκύοντας το ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι η 3D εκτύπωση κακώς συγχέεται με τον κλασικό όρο των εκτυπώσεων. Στην ουσία είναι διαστρωμάτωση (layering) υλικών που όλο και εμπλουτίζονται δημιουργώντας ένα τρισδιάστατο αντικείμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον ιατρικό κλάδο, στον κλάδο της αεροναυπηγικής, της μηχανικής, της φαρμακευτικής, της οδοντοτεχνικής, κ.α.  Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία γίνεται έρευνα στην εξέλιξη της εκτύπωσης σε νέες βιομηχανικές εφαρμογές - με το πέρασμα από την κλασσική - παραδοσιακή εκτύπωση στην φιλοσοφία της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εκτενή παρουσίαση των τεχνολογιών της τρισδιάστατης (3D) εκτύπωσης, στην παρουσίαση του εύρους της τεχνολογίας αλλά και της εφαρμογές της τόσο σε επιστημονικό και βιομηχανικό επίπεδο, όσο και στην απλή και καθημερινή ζωή. Αποσκοπεί επίσης στο να διερευνήσει τις τρέχουσες εξελίξεις και την διερεύνηση των εφαρμογών που εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν στο άμεσο μέλλον στην τρισδιάστατη εκτύπωση.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διαστρωμάτωση υλικών
printers
Εκτυπωτής
Layering
Stereolithography
Additive manufacturing
Rapid Prototyping
Ταχεία προτυποποίηση
Στερεολιθογραφία
Fused deposition modeling
3D scanner
4D printing
Τρισδιάστατη εκτύπωση
Three-dimensional technologies
Τεχνολογία προσθετικής παραγωγής
3D printing

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T10:36:08Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
100
49*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.