Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΆΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΟΓΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
SAFEGUARDING THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE: THE CASE OF PARALOGUES
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΆΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΟΓΩΝ

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ

ΛΑΚΚΑ, ΜΑΡΙΑ
ΚΟΝΤΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

One of UNESCO's priorities in the cultural field of its activity is the safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. The Convention adopted in 2003 for the protection of this heritage is the keystone of this study, and simultaneously an issue that took years for the international community to act for. The Convention aims to the respect for Intangible Cultural Heritage and to raise awareness of its importance. It also encourages the international cooperation, while it motivates the member states to take all the necessary measures for its preservation and promotion. Some of the parameters required are the transmission from generation to generation, and the sense of identity that Intangible Cultural Heritage provides to communities. It is worth mentioning that the 2003’s Convention is innovative in many aspects contrary to the 1972’ Treaty. The most important one is the community’s involvement in protection and projection of intangible cultural heritage. Greece, with the assistance of the Greek National Commission and the public and private bodies, contributes to the dissemination of the intangible elements in a really high level. Paralogues, as a kind of oral tradition, are the matter of investigation in this study. The great poetic power and the dramatic and unreal content of paralogues, not only retain the element’s value, but they also enable its incorporation to the Representative List created for the promotion of the Intangible Cultural Heritage and cultural diversity.
Περιέχει: εικόνες
Μία από τις προτεραιότητες της UNESCO στο πολιτιστικό πεδίο δραστηριοποίησής της είναι η διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η Σύμβαση που υιοθετήθηκε το 2003 για την προστασία της είναι ο κεντρικός άξονας της παρούσας μελέτης και ένα θέμα για το οποίο η διεθνής κοινότητα κινητοποιήθηκε αργά. Η Σύμβαση αποσκοπεί στο σεβασμό για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και την ευαισθητοποίηση των χωρών για τη σημασία της. Παράλληλα προάγει τη διεθνή συνεργασία και παρακινεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση και ανάδειξή της. Η μεταβίβαση από γενιά σε γενιά και η αίσθηση ταυτότητας που παρέχει η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά στις κοινότητες είναι κάποιες από τις παραμέτρους διαφύλαξής της. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η Σύμβαση του 2003 καινοτομεί σε πολλά σημεία σε σχέση με τη Συνθήκη του 1972. Το σπουδαιότερο είναι η συμμετοχή της κοινότητας, στην προστασία και προβολή της άυλης κληρονομιάς. Η Ελλάδα με την αρωγή της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής και των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στη διάδοση των άυλων στοιχείων. Οι Παραλογές ως είδος προφορικής παράδοσης αποτελούν το αντικείμενο διερεύνησης της παρούσας μελέτης. Η μεγάλη ποιητική δύναμη των παραλογών και το δραματικό και φανταστικό περιεχόμενό τους, διατηρούν την αξία του στοιχείου και καθιστούν εφικτή την ένταξή του στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο, που έχει δημιουργηθεί για την ανάδειξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

UNESCO
Integration’s criteria - Κριτήρια ένταξης
Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά - Intangible Cultural Heritage
Ελληνική Πολιτιστική Πολιτική - Greek Cultural Policy
Παραλογές - Paralogues

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T06:41:26Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
94
50*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.