«Εκπαιδεύοντας μουσειακά: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσχολικής αγωγής του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης».

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
«Εκπαιδεύοντας μουσειακά: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσχολικής αγωγής του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης».

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, ΦΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Στη σύγχρονη πραγματικότητα το μουσείο υιοθετώντας παιδαγωγικές αρχές και πρακτικές αποτελεί χώρο άτυπης εκπαίδευσης που οργανώνει και υλοποιεί καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Με την ένταξη της μουσειακής αγωγής ως γνωστικό αντικείμενο στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) του 2003 για το νηπιαγωγείο αναγνωρίζεται η σημασία της μάθησης σε εξωσχολικά περιβάλλοντα και καθιερώνεται το δικαίωμα ίσης πρόσβασης στα πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες. Με δεδομένη την εφαρμογή μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για την προσχολική αγωγή, αποτυπώνονται η συμβολή του μουσείου στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι παράμετροι για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της συγκεκριμένης ηλικίας. Το ως άνω θεωρητικό πλαίσιο αποτελεί το κατάλληλο υπόβαθρο για τη διερεύνηση των μεθόδων που εφαρμόζει στα εκπαιδευτικά προγράμματα προσχολικής αγωγής το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης καθώς επίσης και της συνειδητοποίησης των Μουσείων της Αθήνας ότι αποτελούν γόνιμους χώρους μάθησης για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.
ΠΙΝΑΚΕΣ
In modern times museum, by adopting pedagogical principles and practices, constitutes a place of informal education that organizes and implements innovative educational programs for all levels. With the inclusion of “education of museum” as a cognitive subject in Cross-curricular Undivided Context of Studying programs of 2003 for Kindergarten, the importance of learning in extracurricular environments is acnowledged and the right of equal access in cultural goods and services is established. Provided the implementation of museum-pedagogical programs for preschool education, the contribution of museum in educational process and the parameters for planning and implementing programs for the needs of this specific age, are impressed. The above theoretical context constitutes the proper background for examining the methods the Museum of School Life and Education is implementing and for the Museums of Athens to realize that they form fertile grounds of learning for preschool age children.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Μουσειοπαιδαγωγική, προσχολική ηλικία, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικές θεωρίες, μουσειοπαιδαγωγός, Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
Museum pedagogy, preschool age, educational programmes, educational theories, museum teacher, Museum of School Life and Education.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-10T07:08:33Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

4
75
98*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.