Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The role of the selection of Principals, through the process of participation of the School Board, in the change of school’ s culture. Opinions of the school teachers of Primary Education in the Prefecture of Pieria.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Πιερίας για τον ρόλο της επιλογής των Διευθυντών/-τριών με τη διαδικασία συμμετοχής του Συλλόγου Διδασκόντων στην αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου. Για την ερευνητική προσέγγιση του θέματος πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα με τη συμπλήρωση ανώνυμων ερωτηματολογίων από 105 εκπαιδευτικούς, 21 σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκ-παίδευσης Πιερίας. Η επιλογή του δείγματος έγινε με στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή του στατιστικού προγράμματος SPSS 21. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων εφαρμόστηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική. Σύμφωνα με την έρευνα τα κριτήρια που κατά κύριο λόγο καθορίζουν την επιλογή Διευθυντή κατά την άποψη των εκπαιδευτικών σχετίζονται περισσότερο με στοιχεία της προσωπικότητας του, αλλά και με κριτήρια που αφορούν τον ρόλο του ως διαμορφωτή της σχολικής κουλτούρας. Επίσης, τα ευρήματα δείχνουν ότι η εκλογή των διευθυντών με τη συμμετοχή του Σ.Δ. οδηγεί σε αλλαγή των στάσεων και των πρακτικών τους προκειμένου να εξασφαλίσουν εκ νέου την επιλογή τους. Η αλλαγή αυτή έχει να κάνει με τη βελτίωση των σχέσεων της σχολικής αρχής με τους εκπαιδευτικούς και την κοινότητα, αλλά και το στυλ ηγεσίας που υιοθετείται από τους διευθυντές. Τέλος, από την έρευνα προκύπτει ότι η αποτίμηση του διευθυντή από τον Σ.Δ. δεν φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή της σχολικής κουλτούρας, καθώς βρέθηκε ότι δεν φέρνει τροποποιητικές αλλαγές στα μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας και στη μεταξύ τους σχέση ούτε ανασχηματίζει τις σχέσεις εξουσίας και τον τρόπο διοίκησης του σχολείου.
Περιέχει : πίνακες και διαγράμματα
The purpose of this project is to study which is the Teachers of Primary Education point of view, on how the selection of the Principals with the participation of the School Board, may change the school culture. For the research approach, a sample survey was carried out by having 105 teachers from 21 schools of the Primary Education Directorate of Pieria, fill in anonymous questionnaires. The sample was selected by stratified sampling. The processing of the survey data was carried out with the implementation of the statistical program SPSS 21. Descriptive and inductive statistics were applied for the analysis of the results. The results of the survey show that the teachers believe that the criteria which determine the choice of the Principal, are mostly related to his / her personality and to his / her role as a form factor of the school culture. The election of the Principals with the participation of the School Board, leads to a change in the attitudes and the practices, in order to reassess their choice. This change has to do, not only with the reshaping of the relations of the school authority with the teachers and the community, but also with the leadership style adopted by the directors. Finally through the Director's assessment by the School Board, the research shows that it does not seem to play an important role in the change of the school culture, as it has been found out that it does not cause any changes to the teachers and does not change the relationship between them and the school management.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

αλλαγή σχολικής κουλτούρας
the selection of school unit managers
Σχολική κουλτούρα
κριτήρια επιλογής
Σύλλογος Διδασκόντων
School Board
change of school culture
criteria of the selection
επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων
School culture

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T08:41:17Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
39
106*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.