Η γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία και η συνδρομή της στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Συγκριτική παράθεση απόψεων εκπαιδευτικών και διευθυντών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της Κατερίνης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία και η συνδρομή της στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Συγκριτική παράθεση απόψεων εκπαιδευτικών και διευθυντών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της Κατερίνης

Καραθάνα, Αικατερίνη

Πετρίδου, Ευγενία
Αθανασίου, ΝΙκόλαος
Αθανασίου, Νικόλαος

The present study explores the views of educators and headmasters, of public and private schools on parental involvement, the fields of school- family cooperation, the frequency of implementation of parental involvement practices, as well as their effectiveness. For the aims of study, 75 teachers from Katerini were asked to complete a questionnaire. The analysis of the results showed that the majority of teachers deemed the value of parental involvement on the school success of children as positive, as well as school-family communication for the exchange of information and for coping with problems or failures of children. Family –centric communication practices have been identified as more important and more common applicable in relation to practices relating to the voluntary involvement of parent in school activities and the involvement of parent in the educational process either at home or in classroom. More specifically, the communication between educators and parents, regarding informing the parents on the progress of the children and also coping with problems that might arise, was reported as necessary by the majority of educators. On the contrary, most educators did not view visiting students at home in a positive light. It is noteworthy that no significant gender effects were observed in the statements examining the fields of cooperation and the frequency of cooperation with parents. The sex (male/female) was a factor in the opinions of educators regarding the contribution to school funding and the co-operation in the classroom. Meanwhile, the type of school had an important effect on all the blocks of questions in the questionnaire.
Περιέχει εικόνες και πίνακες
Η παρούσα μελέτη διερευνά τις απόψεις εκπαιδευτικών και διευθυντών, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων για τη γονεϊκή εμπλοκή, τα πεδία συνεργασίας σχολείου- οικογένειας, την συχνότητα εφαρμογής των πρακτικών γονεϊκής εμπλοκής, καθώς και την αποτελεσματικότητα τους. Για την επίτευξη του στόχου της έρευνας, πήραν μέρος 75 εκπαιδευτικοί σχολείων της Κατερίνης, οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο. Οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων έδειξαν ότι στην πλειονότητα, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται θετικά όσον άφορα στην αξία της γονεϊκής εμπλοκής για τη σχολική επιτυχία των παιδιών, την επικοινωνία σχολείου – οικογένειας με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων ή αποτυχιών των παιδιών. Πρακτικές που εστιάζουν στην επικοινωνία σχολείου οικογένειας αναγνωρίστηκαν ως πιο σημαντικές και συχνότερα εφαρμόσιμες, σε σχέση με πρακτικές που αναφέρονται σε εθελοντική συμμετοχή των γονιών στις σχολικές δραστηριότητες και την εμπλοκή των γονιών στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε στο σπίτι είτε μέσα στην τάξη. Ειδικότερα, η επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων τόσο για την ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο των παιδιών όσο και την αντιμετώπιση προβλημάτων, κρίθηκε αναγκαία από το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών. Ενώ, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν αρνητικά στις επισκέψεις από τους ίδιους στα σπίτια των μαθητών. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές επιδράσεις του φύλου στις δηλώσεις που εξέταζαν τα πεδία συνεργασίας, και τη συχνότητα συνεργασίας με τους γονείς. Επίδραση του φύλου εντοπίστηκε στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών για δραστηριότητες για ενίσχυση του σχολικού ταμείου και για συνεργασία στην τάξη. Ενώ αντίθετα, ο τύπος σχολείου είχε σημαντικές επιδράσεις σε όλες τις ενότητες ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

γονεϊκή εμπλοκή, πρακτικές γονεϊκής εμπλοκής, εκπαιδευτικοί, δημοσιά και ιδιωτικά σχολεία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:20:13Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
95
42*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.