Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ- ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2017 (EL)
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ- ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Μαθιουδάκη, Ελένη

Πάντα, Δήμητρα

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας συνιστούν για την Ελλάδα ένα ευέλικτο και προπαντός καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που κύριο στόχο έχει την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού των ενηλίκων εκείνων, στους οποίους παρατηρείται έλλειψη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που τους είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις του εργασιακού και κοινωνικού γίγνεσθαι. Για το λόγο αυτό, αναζητούνται εναλλακτικοί τρόποι διδακτικής προσέγγισης που θα καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων και θα αξιοποιούν εποικοδομητικά τα εκπαιδευτικά μέσα συνδεόντας το αντικείμενο προς διδασκαλία με τον πραγματικό κόσμο. Οι νέες τεχνολογίες, περιλαμβάνοντας μια πληθώρα εργαλείων, συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού αυτού. Ταυτόγχρονα, η συμβολή τους στη χειραφέτηση, ενεργοποίηση και κινητοποίηση των ενήλικων εκπαιδευόμενων καθιστά αυτές σημαντικό υποστηρικτικό εργαλείο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αναφορικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία τους. Στοχεύει να διερευνήσει αν οι εκπαιδευτές γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και ποια τα πιθανά εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας βασίστηκε στην ανασκόπηση βιβλιογραφικών και ηλεκτρονικών πηγών σχετικών με το προς διερεύνηση θέμα. Η έρευνα διεξήχθη στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του νομού Αττικής και χρησιμοποιήθηκε η χορήγηση ερωτηματολογίου. Στην έρευνα συμμετείχαν 71 εκπαιδευτές, μόνιμοι και ωρομίσθιοι. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτών διαθέτει πολύ καλό έως άριστο επίπεδο γνώσης των νέων τεχνολογιών, ποσοστό που έχει αυξηθεί σε σχέση με παλαιότερες έρευνες. Ωστόσο, ως επί το πλείστον χρησιμοποιούν λογισμικά γενικής χρήσης καθώς λογισμικά πιο εξειδικευμένα δε φαίνεται να είναι τόσο διαδεδομένα. Οι λόγοι περιορισμένης χρήσης οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως η έλλειψη οργανωμένης υλικοτεχνικής υποδομής και η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης. Τέλος, διερευνήθηκε με ποιους παράγοντες σχετίζεται η μη ή η περιορισμένη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών. Διαπιστώθηκε ότι το φύλο δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χρήση των ΤΠΕ και τα δύο φύλα χρησιμοποιούν εξίσου τις νέες τεχνολογίες. Υπάρχει, όμως, διαφοροποίηση στο βαθμό χρήσης που κάνουν τα δύο φύλα με τους άντρες να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό εξοικειωμένοι σε σχέση με τις γυναίκες. Η έρευνα έδειξε, επίσης, πως υπάρχει σχέση ηλικίας και χρήσης των νέων τεχνολογιών με τους νεότερους σε ηλικία εκπαιδευτές να είναι πιο δεκτικοί στην υιοθέτηση καινοτομιών στη διδασκαλία. Συναφές είναι και το αποτέλεσμα για τη σχέση προϋπηρεσίας και χρήσης ΤΠΕ όπου οι εκπαιδευτές με μικρότερη προϋπηρεσία ενσωματώνουν πιο εύκολα τις νέες τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία σε σχέση με τους παλιότερους συναδέλφους τους. Τέλος, διαπιστώθηκε πως και ο γραμματισμός σχετίζεται με τη χρήση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία καθώς οι εκπαιδευτές που προέρχονται από τον τομέα των επιστημών και των μαθηματικών είναι πιο εξοικειωμένοι με τον τομέα της πληροφορικής και τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει.
Περιέχει πίνακες και διαγράμματα
Second Chance Schools is for Greece a flexible and above all an innovative program that aims to avoid the social exclusion of those adults who lack the skills and abilities they need to meet the growing demands of work and social environment. For this reason, alternative ways of teaching are sought to cover the educational needs of trainees and make constructive use of learning tools by linking the subject to teaching with the real world. New technologies, including a wealth of tools, contribute to this goal. At the same time, their contribution to emancipation and motivation of adult learners makes them an important supporting tool for adult education. This research focuses on exploring the views of adult educators in Second Chance Schools regarding the use of new technologies in their teaching. It aims to investigate whether trainers know and use new technologies and what possible obstacles they face. The theoretical framework of the work was based on a review of bibliographic and electronic sources relevant to the subject to be investigated. The survey was conducted in Second Chance Schools in the prefecture of Attica and a questionnaire was used. 71 trainers, permanent and hourly teachers participated in the survey. The results of the survey showed that the majority of trainers have a very good to excellent level of knowledge of new technologies, a percentage that has increased in comparison with earlier surveys. However, they mostly use software for general purposes as software more specialised does not seem to be so widespread. The reasons for the limited use are due to a number of factors, such as the lack of organized infrastructure and the lack of technical support. Furthermore, It was found that gender does not play an important role in the use of ICT and both sexes use new technologies equally. There is, however, a differentiation in the degree of use between the two sexes with men being more familiar to ICT than women. Research has also shown that there is a relationship between age and use of new technologies with younger educators being more receptive in adopting innovations in teaching. It is also relevant to the relationship between work experience and use of ICT where trainers with little work experience integrate new technologies into the learning process more easily than their colleagues with more work experience. Finally, it was found that literacy is related to the use and integration of new technologies in teaching as instructors coming from the field of science and mathematics are more familiar with the IT sector.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Χρήση
δεξιότητες εκπαιδευτών ΣΔΕ
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
εμπόδια
Νέες τεχνολογίες
εκπαιδευτής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-24
2017-10-10T09:26:02Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
124
60



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.