Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
THE EFFECT OF A PHYSICAL EDUCATION PROGRAM ON THE MOTOR ABILITIES OF ADOLESCENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΓΚΙΜΟΥΣΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΚΡΗ -ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΕΥΗ
ΔΗΜΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ , ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα άτομα με νοητική αναπηρία έχουν δυσκολίες στα κινητικά χαρακτηριστικά που αφορούν τις βασικές δεξιότητες. Για την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητες οι διδακτικές εμπειρίες και η επανάληψη. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί σε δείγμα εφήβων με νοητική αναπηρία η επίδραση ενός προσαρμοσμένου προγράμματος Φυσικής Αγωγής σε βασικές αδρές κινητικές τους δεξιότητες. Το δείγμα αποτέλεσαν 30 έφηβοι με ελαφρά νοητική αναπηρία ηλικίας 14 – 17 ετών, που χωρίστηκαν σε δυο ομάδες, την ελέγχου (Ν = 15) και την πειραματική (Ν = 15). Το πρόγραμμα παρέμβασης είχε διάρκεια 10 εβδομάδες, ενώ χρειάστηκαν και 2 ακόμη εβδομάδες για να ολοκληρωθούν οι μετρήσεις, αρχική και τελική. Η συχνότητα ήταν 3 φορές την εβδομάδα, με 30 συνολικά μαθήματα. Για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων αδρής κίνησης πριν και μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκαν το Bruininks – Oseretsky Test of Proficiency (BOTMP – SF) (Short Form) το Sit and Reach Test και το Back Scratch Test. Η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι οι έφηβοι της πειραματικής ομάδας βελτίωσαν σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο (p<0.05) όλες τις αδρές κινητικές τους δεξιότητες. Η ομάδα ελέγχου παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά στον αμφίπλευρο συντονισμό, το συντονισμό άνω άκρων και τη δύναμη και δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην ισορροπία, την ταχύτητα κίνησης και ευκινησία, καθώς επίσης και στην ευλυγισία. Ακόμη, οι διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων ήταν στατιστικά σημαντικές σε όλες τις μεταβλητές μετά την παρέμβαση, εκτός από την ταχύτητα κίνησης και ευκινησία, η οποία όμως πλησίασε τη στατιστική σημαντικότητα. Έχοντας υπόψη τους περιορισμούς αυτής της μελέτης, με βάση τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορεί να υποστηρίξουμε ότι η συμμετοχή σε προσαρμοσμένο πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής βελτιώνει τις αδρές κινητικές δεξιότητες σε έφηβους με ελαφρά νοητική αναπηρία.
Περιέχει: πίνακες, γραφήματα, εικόνες
People with intellectual disabilities have difficulty with the basic features of basic skills. Essential teaching skills and repetition are essential for the development of basic skills. The aim of the present study is to examine the effect of an adapted Physical Education program on the gross motor skills of adolescents with mild intellectual disability. The sample consisted of 30 adolescents with mild cognitive disabilities who were 14 to 17 years old. The participants were divided into two groups, control (N = 15) and experimental (N = 15). The intervention program lasted 10 weeks, while 2 more weeks were required to fulfill the initial and the final assessments. The frequency was 3 times a week, with a total of 30 lessons. The Bruininks - Oseretsky Test of Proficiency (Short Form), the Sit and Reach Test and the Back Scratch Test were used to assess the gross motor skills before and after the intervening program. The analysis of the data shows that the adolescents of the experimental group improved all their gross motor skills at a statistically significant level (p <0.05). The control group presented statistically significant difference in bilateral co-ordination, upper limb coordination and strength and no significant difference was observed in balance, movement and agility, as well as flexibility. The differences between the two groups were statistically significant in all post-intervention variables, other than the speed of movement and agility, but it approached the statistical significance. Taking into consideration of this study, based on the results of this study, we can argue that participation in an adapted physical education program improves the gross motor skills in adolescents with mild intellectual disability.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Bruininks – Oseretsky Test of Proficiency, ελαφρά νοητική αναπηρία, αδρές κινητικές δεξιότητες, πρόγραμμα παρέμβασης Φυσικής Αγωγής
Bruininks – Oseretsky Test of Proficiency, mild intellectual disability, gross motor skills, intervention Physical education program

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:31:41Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

24
4
117*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.