Director's contribution to introduction of innovations in primary school: Teachers opinions of western Thessaloniki's primaries schools.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η συμβολή του/της διευθυντή/ντριας στην εισαγωγή καινοτομιών: Απόψεις εκπαιδευτικών δημοτικών σχολείων της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Director's contribution to introduction of innovations in primary school: Teachers opinions of western Thessaloniki's primaries schools.

Ιωάννου, Νικολέτα

Ιορδανίδης, Γεώργιος
Ζμας, Αριστοτέλης

Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της διεθνούς εξέλιξης οι σύγχρονες τάσεις της εποχής παρουσιάζουν γοργούς ρυθμούς τεχνολογικής, επιστημονικής και οικονομικής ανάπτυξης. Η εκπαίδευση στην προσπάθειά της να συμβαδίσει με τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, προωθεί αλλαγές και εκσυγχρονισμούς με σκοπό την κοινωνική κι οικονομική πρόοδο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιούνται προγράμματα που προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών – μελών της και συμβάλλουν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Εντούτοις στην Ελλάδα οι ουσιαστικές αλλαγές επέρχονται πολύ αργά και η ανεξαρτησία της εκπαίδευσης από τη δημόσια διοίκηση ακόμα δεν είναι εφικτή. Ο συγκεντρωτισμός στη διοίκηση της εκπαίδευσης είναι φαινόμενο που έχει βαθιές ρίζες σε ένα αποκρυσταλλωμένο γραφειοκρατικό σύστημα. Δεδομένων των συνθηκών ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να γίνει ο φορέας της αλλαγής διανθίζοντας το διδακτικό του έργο με την εισαγωγή καινοτομιών, επιλέγοντας καινοτόμα προγράμματα που αφυπνίζουν και εξελίσσουν το πνεύμα των μαθητών. Σε τέτοιες πρωτοβουλίες ο/η διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας αποδεικνύεται είτε σύμμαχος είτε στέκεται τροχοπέδη σε καθετί καινούριο που εισάγουν οι εκπαιδευτικοί. Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται το ρόλο του/της διευθυντή/ντριας των δημοτικών σχολείων σχετικά με την εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων στην εκπαιδευτική πράξη υπό το πρίσμα των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα διερευνάται το διοικητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης όπως εξελίχτηκε τα τελευταία χρόνια διεθνώς και κυρίως στην Ελλάδα. Ορίζονται έννοιες, όπως η καινοτομία εστιάζοντας στις δυσκολίες εφαρμογής τους. Επίσης, αναλύονται οι ρόλοι του διευθυντή και του εκπαιδευτικού στη σημερινή ελληνική κοινωνία και συνδέονται με την εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σκοπός της μελέτης είναι να συμβάλλει στη βελτίωση αυτής της διαδικασίας γι’ αυτό και εξετάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το πλαίσιο συνεργασίας και την υποστήριξη που δέχονται από τον/τη διευθυντή/ντρια αναφορικά με τις καινοτόμες δράσεις που αναλαμβάνουν οι ίδιοι. Τα πορίσματα της έρευνας αποτυπώνουν την τάση που επικρατεί, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση κι αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ενδεχομένως προκύπτουν από τις ζυμώσεις μεταξύ διευθυντή/ντριας κι εκπαιδευτικών όσον αφορά την εισαγωγή κι εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων.
Recent trends in relation to globalization and international advances display rapid technological, scientific and economic development. Education is trying to keep up with the needs of modern society by promoting changes and updates with a view to social and financial progress. In European Union programs are implemented in order to encourage cooperation between its Member States, contributing to the improvement of education provided. Nonetheless, in Greece significant changes are delayed, so education independence from public administration is still unobtainable. Greek educational administration can be regarded as a centralized one having its roots deep into bureaucracy. Under these circumstances, modern teachers are invited to become the agents of change by introducing innovations into their educational work. In particular, they should embellish their teaching with innovative programs that arouse and evolve student’s spirit. In these initiatives taken by the teachers in order to implement new teaching methods, the school director can either be an ally or an obstacle. This survey deals with the way teachers view the role of primary school directors in the introduction of innovative projects into educational process. Specifically, this paper aims to analyze the current administrative framework of education worldwide, but mostly in Greece. Innovations are defined and difficulties of their implementation are reported. Moreover, the role of school director and teachers concerning the introduction of these innovation in modern Greek society are analyzed. The main goal of this paper is to contribute to the improvement of the educational process. Therefore, it considers teacher’s thoughts and feelings on the cooperation and support that they receive from their school director regarding their innovative actions. The results of the survey reflect the prevalent attitude towards teachers that introduce innovations in education. At the same time, these conclusions could also be used and analyzed in order to deal with problems that occur while teachers and school directors have to work together on the introduction of innovations in class.
Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, γραφήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

innovation
primary school
role of primary school directors
teacher’s thoughts
απόψεις εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
ρόλος διευθυντή
καινοτομία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-10T09:33:18Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
117
94*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.