Η ανάγνωση στον υπολογιστή και η ένταξη της τεχνολογίας στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας: Αξιοποιούν οι καθηγητές των κέντρων ξένων γλωσσών της περιοχής του Ηρακλείου το δυναμικό της εκπαιδευτικής τεχνολογίας;

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Computer-based reading and technology integration in ELT: Do teachers in foreign language centers of Heraklion area exploit the potential of educational technology?
Η ανάγνωση στον υπολογιστή και η ένταξη της τεχνολογίας στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας: Αξιοποιούν οι καθηγητές των κέντρων ξένων γλωσσών της περιοχής του Ηρακλείου το δυναμικό της εκπαιδευτικής τεχνολογίας;

Αφραθιανάκη, Ιωάννα Μαρία

Κάλφογλου, Χριστίνα
Τάγκας, Περικλής

The present study focuses on investigating teachers’ attitudes towards the integration of technology and computer-based reading in the EFL classroom, particularly with the proliferation of the Internet. To that end, a small-scale research was conducted in the region of Heraklion, Crete. A questionnaire was designed and administered, combined with a small number of interviews, to teachers of private English language centers. The research revealed that the vast majority of teachers share positive feelings and seem to take into account the benefits of educational technology. Some of them have already incorporated technological tools in EFL teaching to some extent. Yet, they tend to employ predesigned materials and software, such as e-books and computer-based programs. For the purposes of this study, obstacles that may restrict teachers, and possible solutions along with essential steps to be taken for their pedagogical implementation, are investigated, as well. Last but not least, key concepts of both traditional and digital reading are discussed, as they are influenced greatly by the ongoing change of the New Literacies.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα και εικόνες
Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη διερεύνηση της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας και της ανάγνωσης με βάση τον υπολογιστή στην τάξη της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, ιδιαίτερα με τη διάδοση του Διαδικτύου. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη μια μικρή έρευνα στην περιοχή του Ηρακλείου της Κρήτης. Ένα ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε και διανεμήθηκε, σε συνδυασμό με ένα μικρό αριθμό συνεντεύξεων, σε εκπαιδευτικούς ιδιωτικών κέντρων Αγγλικής γλώσσας. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μοιράζονται θετικά συναισθήματα και φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη τα οφέλη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Ορισμένοι από αυτούς έχουν ήδη ενσωματώσει τεχνολογικά εργαλεία στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε κάποιο βαθμό. Ωστόσο, τείνουν να χρησιμοποιούν προσχεδιασμένα υλικά και λογισμικό, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία και τα προγράμματα που βασίζονται σε υπολογιστές. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, διερευνώνται επίσης τα εμπόδια που μπορούν να περιορίσουν τους εκπαιδευτικούς, καθώς και οι πιθανές λύσεις, μαζί με τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν για την παιδαγωγική εφαρμογή τους. Τέλος, συζητούνται οι βασικές έννοιες τόσο της παραδοσιακής όσο και της ψηφιακής ανάγνωσης, καθώς επηρεάζονται σημαντικά από τη συνεχή αλλαγή των νέων μορφών γραμματισμού.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

reading skills
ανάγνωση στον υπολογιστή
στάσεις των εκπαιδευτικών
νέες μορφές γραμματισμού
New Literacies
teachers' attitudes
computer-based reading
δεξιότητες ανάγνωσης
ενσωμάτωση της τεχνολογίας
technology integration

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-10-10T09:52:49Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
100
3*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.