Template Planning Communication Strategy for ad-hoc cultural events. The case of Folkloric - Historical Museum of Xanthi.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
«ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ AD – HOC ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ».
Template Planning Communication Strategy for ad-hoc cultural events. The case of Folkloric - Historical Museum of Xanthi.

Αντωνιάδου, Θεοδώρα

Κεφαλάκη , Μαργαρίτα
Κεφαλάκη, Μαργαρίτα
Συλαίου, Στυλιανή

Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Στον χώρο του πολιτισμού δραστηριοποιούνται διάφοροι πολιτιστικοί οργανισμοί, με “πρωταγωνιστή” όμως το μουσείο. Πρόκειται για έναν πολυδύναμο πολιτιστικό οργανισμό με πολύπλευρες δραστηριότητες και έντονη κοινωνική δράση. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει το ενδιαφέρον πολλών μελετητών η επικοινωνιακή διάσταση του μουσείου, καθώς επίσης και οι μηχανισμοί ανάπτυξης εποικοδομητικής επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτό και στο κοινό του, με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση και εξοικείωση του κοινού με την τέχνη και τον πολιτισμό. Ωστόσο, τα μουσεία, ακόμη και τα περιφερειακά – τοπικά, έχουν αποτελέσει ένα από τα θύματα της οικονομικής κρίσεως, καθώς έχουν ως αποδέκτη τους το ευρύτερο κοινωνικό σώμα. Η νέα αυτή κατάσταση σε συνδυασμό με τον γενικότερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό τους ρόλο, τους επιβάλλει να επεξεργαστούν νέα συστήματα ιδεών, νέα υποδείγματα λειτουργίας καθώς και να συμφιλιωθούν με το γενικευμένο αίτημα των νέων τεχνολογιών, με σκοπό την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος του κοινού και την αύξηση της επισκεψιμότητάς τους. Συνάμα, τους επιβάλλει να αναθεωρήσουν τις παγιωμένες απόψεις τους για το πλαίσιο των δράσεων τους και να προχωρήσουν στον εμπλουτισμό αυτών καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν, είναι σύνηθες το φαινόμενο των ad - hoc πολιτιστικών δράσεων που προκύπτουν. Ο όρος ad - hoc πολιτιστική δράση είναι λατινική φράση και σημαίνει επί τούτω. Πρόκειται για ένα διεθνή προσδιορισμό, ο οποίος υποδηλώνει τον σκοπό (τελικό αίτιο). Χρησιμοποιείται σε διάφορα επιστημονικά κείμενα, στην πολιτική, τη διπλωματία, ή το δημοσιογραφικό λόγο. Η χρήση του έχει ως σκοπό να περιγράψει είτε ένα συλλογισμό είτε μια πράξη που γίνεται για ειδικό σκοπό και συνήθως κατ’ εξαίρεση των συνηθισμένων κανόνων. Με άλλα λόγια, το ad - hoc σημαίνει μια σχεδιασμένη λύση για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή έργο. Στην περίπτωση λοιπόν της έννοιας της ad - hoc πολιτιστικής δράσης, ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις έκτακτες πολιτιστικές δράσεις που προγραμματίζει – οργανώνει ο πολιτιστικός οργανισμός και οι οποίες δεν είναι ενταγμένες στον ετήσιο προγραμματισμό του οργανισμού και κατ’ επέκταση στην επικοινωνιακή στρατηγική του. Η ιδιαιτερότητα των ad - hoc δράσεων είναι ο πολύ περιορισμένος χρόνος που έχει στην διάθεση του το μουσείο, όσον αφορά την επικοινωνιακή στρατηγική που θα χαράξει. Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί το Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης. Η επιλογή του συγκεκριμένου οργανισμού προέκυψε καθώς ο οργανισμός παρουσιάζει πολύ σημαντικό και πολύπλευρο έργο στην κοινωνία της ευρύτερης περιοχής της Ξάνθης και έχει μεγάλη απήχηση. Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι να ανακαλύψει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου οργανισμού και να σχεδιάσει σύμφωνα με αυτές έναν πρότυπο σχεδιασμό επικοινωνιακής στρατηγικής για τις ad - hoc πολιτιστικές δράσεις, προσφέροντας έτσι στην διοίκηση του μουσείου ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο για την επικοινωνιακή πολιτική του.
In the field of culture, various cultural organizations are active, but the "protagonist" is the museum. It is a multi-faceted cultural organization with multi-faceted activities and intense social action. Of course, the communication dimension of the museum has gained the interest of many scholars in recent years as well as the mechanisms for the development of constructive communication between this and its audience, with the ultimate goal of sensitizing and familiarizing the public with art and culture. However, museums, even regional - local ones, have been one of the victims of the economic crisis, as the recipients of them are the wider social body. This new situation, com-bined with their general social and educational role, requires them to develop new systems of ideas, new models of operation, and to reconcile with the generalized de-mand of new technologies to revive public interest and increase their traffic. At the same time, it requires them to revise their established views on the context of their actions and to enrich them throughout the year. Within this context, the phenomenon of the ad - hoc cultural actions that arise is common. The term ad - hoc cultural action is a Latin phrase and means here. It is an international definition, which indicates the purpose (final cause). It is used in various scientific texts, politics, diplomacy, or jour-nalism. Its use is intended to describe either a reasoning or an act done for a specific purpose and usually by way of exception to the usual rules. In other words, ad hoc means a planned solution for a particular problem or task. Thus, in the case of the ad - hoc cultural action concept, the term is used to describe the extraordinary cultural ac-tions planned - organized by the cultural organization and not included in the annual planning of the organization and hence its communication strategy. The peculiarity of the ad - hoc actions is the very limited time the museum has at its disposal in terms of the communication strategy it will draw. The subject of this dissertation of master is the Folklore - Historical Museum of Xanthi. The choice of this organization has arisen as the organization presents a very important and multifaceted project in the society of the wider region of Xanthi and has a great impact. The aim of this paper is to discover the needs and particularities of the particular organization and to design according to them a model of communication strategy for the ad - hoc cultural actions, thus providing the museum management with a useful and practical tool for the communication policy of museum.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ad - hoc πολιτιστικές δράσεις ad - hoc cultural actions
Επικοινωνία Communication
Περιφερειακά Μουσεία Regional Museums
Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Στρατηγικής Communication Strategy Design
Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης Folklore - Historical Museum of Xanthi

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T10:34:59Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
94
20*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.