Αυτοπεποίθηση και Μεταγνωστικές Ικανότητες κατά την επίλυση Μαθηματικών προβλημάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Self-confidence and the students' metacognitive competency in mathematical problem solving
Αυτοπεποίθηση και Μεταγνωστικές Ικανότητες κατά την επίλυση Μαθηματικών προβλημάτων

Κυπαρισσίου, Αργυρώ

Βλάμος, Παναγιώτης
Κορδούλης, Γεώργιος

0
The evolution of science, technology and societies have helped to reformulate the elements that are being studied in terms of learning, knowledge and the influence of personal characteristics on acquiring the content of the educational process. Metacognition is the knowledge of individuals about their personal intellect, that is, the combination of knowledge and thinking about the individual's way of thinking. Human thinking can be divided into three levels, and more specifically the first level is metacognitive knowledge, the second level is metacognitive skill, and the third level is metacognitive experiences, or self-regulation. Mathematics is a science in which it is necessary to apply the available knowledge to the use of various strategies in order to solve a math problem. In the case of solving mathematical problems, the strategy followed should consist in using the available tools and the experience so that the student can finally solve the mathematical problem. This study examines metacognitive abilities when solving mathematical problems, through the existing scientific literature on the subject. Scientific articles were sought that related to the transcription and the necessary skills and processes that can contribute to the acquisition of knowledge. The content of the study thus contributes to the search for the basic processes that a person has to acquire in order to be able to assimilate knowledge and use the appropriate strategies to implement them in practice. The main conclusion that has emerged from this research is that self-regulation and metacognitive skills are the key elements that must be shifted to students not only to gain knowledge but also to promote it in society.
Η εξέλιξη των επιστημών, της τεχνολογίας και των κοινωνιών έχουν συντελέσει στην αναδιαμόρφωση των στοιχείων που μελετώνται σχετικά με τη μάθηση, τη γνώση και την επίδραση των προσωπικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου στην κατάκτηση του περιεχομένου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η μετάγνωση αποτελεί τη γνώση των ατόμων σχετικά με την προσωπική τους νόηση, δηλαδή είναι ο συνδυασμός της γνώσης και της σκέψης σχετικά με τον τρόπο σκέψης του ατόμου. Μπορεί να διαχωριστεί σε τρία επίπεδα η ανθρώπινη σκέψη και πιο συγκεκριμένα το πρώτο επίπεδο είναι η μεταγνωσιακή γνώση, το δεύτερο επίπεδο είναι η μεταγνωσιακή δεξιότητα και το τρίτο επίπεδο είναι οι μεταγνωσιακές εμπειρίες, η ή διαφορετικά αυτορρύθμιση. Τα μαθητικά είναι μια επιστήμη στην οποία είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται η διαθέσιμη γνώση στη χρήση διάφορων στρατηγικών έτσι ώστε να επιλυθεί ένα μαθητικό πρόβλημα. Στην περίπτωση της επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων η στρατηγική που ακολουθείται θα πρέπει να συνίσταται στη χρήση των διαθέσιμων μέσων αλλά και της εμπειρίας, για να μπορέσει τελικά ο σπουδαστής να επιλύσει το εκάστοτε μαθηματικό πρόβλημα. Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι μεταγνωστικές ικανότητες κατά την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων μέσα από τη υπάρχουσα επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα. Αναζητήθηκαν επιστημονικά άρθρα τα οποία σχετίζονταν με την μετάγνωση και τις απαραίτητες ικανότητες και διαδικασίες που μπορεί να συμβάλλουν στην κατάκτηση της γνώσης. Το περιεχόμενο της μελέτης συμβάλλει δηλαδή στην αναζήτηση των βασικών διεργασιών που θα πρέπει να αποκτά ο άνθρωπος για να μπορεί να αφομοιώνει τη γνώση και να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες στρατηγικές για να τις εφαρμόσει στην πράξη. Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την παρούσα έρευνα είναι ότι η αυτορρύθμιση και οι μεταγνωστικές δεξιότητες είναι τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να μεταλαμπαδεύονται στους μαθητές όχι μόνο για την κατάκτηση της γνώσης αλλά και για την προαγωγή τους στην κοινωνία.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

cognitive process
γνωστική διεργασία
μεταγνώση
μάθηση
metacognition
αυτοπεποίθηση
mathematical problems
self-regulation
learning
self-confidence
αυτορρύθμιση
μαθηματικά προβλήματα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-10T10:36:42Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
48
7*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.