LUXURY TOURISM IN THE TOURIST DESTINATION OF KEFALONIA. CURRENT SITUATION AND EMERGING PERSPECTIVES.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.
LUXURY TOURISM IN THE TOURIST DESTINATION OF KEFALONIA. CURRENT SITUATION AND EMERGING PERSPECTIVES.

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ , ΕΛΕΝΗ
ΛΥΤΡΑΣ , ΠΕΡΙΚΛΗΣ

This master thesis deals with the tourism phenomenon at the destination of Kefalonia and focuses on luxury tourism. The luxury travel market is the fastest growing segment of the world's travel industry, delivering very high profits. Modern luxury tourists are looking through specialized travel agencies for personalized experiential journeys of uniqueness and authenticity. Recently, Greece has seen a dynamic increase in luxury accommodation, with lower intensity in the Ionian Islands. According to the results of the primary qualitative research conducted for the needs of this study, the destination of Kefalonia is inadequate in luxury infrastructure, superstructures and services. However there is an increased interest from luxury tourists as the destination looks attractive, with unique points of interest, authentic beauty and the opportunity for tranquillity and isolation. America, Europe and Arabia are the basic markets for luxury tourists who visit the island. The secondary research shows that the core tourism product of the destination is massive tourism for sun and sea recreation. The majority of hotel beds (43%) belongs to category 2 *, while only four hotels are 5 *. Tourism demand grew significantly in 2016. Its main tourism market is England. The intensive and coordinated actions of regional and local authorities have contributed to the rise of tourism. The airport, the geographical location of the island and the harbours facilitate the tourism phenomenon on the island. The prospects for luxury tourism development are positive. The destination offers natural attractions and the necessary areas for new luxurious investment. An integrated strategic plan is necessary to create new investments and optimize the existing product aiming at the development of luxury tourism.
Περιέχει: Πίνακες στα Κεφάλαια 1., 3., 4. και στα Παραρτήματα. Διαγράμματα στα Κεφάλαια 1., 2. και στα Παραρτήματα. Εικόνες στα Κεφάλαια 1., 4. και στα Παραρτήματα. Χάρτες στα Παραρτήματα.
Η παρούσα διπλωματική εργασία, ασχολείται με το τουριστικό φαινόμενο στον προορισμό της Κεφαλονιάς και εστιάζει στο είδος του τουρισμού πολυτελείας. Η αγορά πολυτελούς ταξιδιού είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα τη παγκόσμιας ταξιδιωτικής βιομηχανίας αποφέροντας πολύ υψηλά κέρδη. Οι σύγχρονοι τουρίστες πολυτελείας αναζητούν μέσω εξειδικευμένων τουριστικών γραφείων, ταξίδια με μοναδικότητα, εξατομίκευση και αυθεντικές βιωματικές εμπειρίες. Η Ελλάδα παρουσιάζει μία δυναμική αύξηση σε πολυτελή καταλύματα κατά τα τελευταία έτη, με μικρότερη ένταση στα Νησιά του Ιονίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης, ο προορισμός της Κεφαλονιάς είναι ανεπαρκής σε υποδομές, ανωδομές και υπηρεσίες πολυτελείας. Υπάρχει όμως αυξημένο ενδιαφέρον από τουρίστες πολυτελείας καθώς ο προορισμός δείχνει ελκυστικός, με μοναδικά σημεία ενδιαφέροντος, αυθεντική ομορφιά και δυνατότητα για ηρεμία και απομόνωση. Βασικές αγορές προέλευσης των τουριστών πολυτελείας που επισκέπτονται το νησί είναι η Αμερική, η Ευρώπη και η Αραβία. Η δευτερογενής έρευνα αποκαλύπτει ότι το βασικό τουριστικό προϊόν του προορισμού είναι ο μαζικός τουρισμός αναψυχής για ήλιο-θάλασσα. Βασική αγορά του τουρισμού είναι η Αγγλία. Το 43% των ξενοδοχειακών κλινών ανήκει στην κατηγορία 2* ενώ μόλις τέσσερα ξενοδοχεία είναι 5*. Η τουριστική ζήτηση είχε σημαντική άνοδο κατά το 2016. Οι εντατικές και συντονισμένες ενέργειες των φορέων έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Το αεροδρόμιο, η γεωγραφική του θέση και τα πολλά λιμάνια ευνοούν την διενέργεια του τουριστικού φαινομένου. Οι προοπτικές για την ανάπτυξη πολυτελούς τουρισμού διαφαίνονται θετικές. Ο προορισμός διαθέτει τα φυσικά πλεονεκτήματα και τις απαραίτητες εκτάσεις για νέες πολυτελείς επενδύσεις. Ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο είναι απαραίτητο για την δημιουργία νέων επενδύσεων και την βελτιστοποίηση του υφιστάμενου προϊόντος με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού πολυτελείας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
MARKETING RESEARCH
TOURISM MARKETING
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
LUXURY TOURISM
STRATEGIC ANALYSIS

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T10:39:28Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

297
13
7*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.