Implementation of Experimental Methods for the Effective Teaching of ESP in the Field of Mechanical Engineering at a Greek State Vocational Lyceum

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εφαρμογή πειραματικών μεθόδων για την αποτελεσματική διδασκαλία των Αγγλικών Ειδικού Σκοπού στο μηχανολογικό τομέα σε δημόσιο Επαγγελματικό Λύκειο"
Implementation of Experimental Methods for the Effective Teaching of ESP in the Field of Mechanical Engineering at a Greek State Vocational Lyceum

Καραμαλάκη, Αγλαΐα

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ, ΖΩΗ
ΚΑΡΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

This dissertation aims at exploring improved and innovative teaching methods for teaching English for Specific Purposes (ESP) more effectively and enhance the vital role of English language lessons in vocational training, embedded in a way of thinking that education should not only shape tomorrow’s world of work ,but essentially the future professional state which our current students will be invited to work in. Specifically, the main focus of this dissertation is the development of the teaching of reading, writing and speaking skills in the field of Mechanical Engineering within a particular instructional setting of ESP (2nd cycle of ‘Mechanical Engineering Technicians’ specialization of Sivitanidios State Vocational Institute-EPAL- in Athens) beyond the current classroom based tasks. The content of the dissertation is mainly based on both the theoretical and practical approaches emphasize the importance of integrating ESP learning to our students’ practical training sessions at a regular basis. Firstly, there is a theoretical consideration of the creative and tempting ways to enrich the educational process, through the adaptation of the existing teaching material, within the current teaching context of ESP for Mechanical Engineering technicians, taking into account the learners’ current needs.. Concepts such as "interdisciplinary", "Lifelong learning", "learning to learn", etc. which are the dominant trends in the educational process globally, should be integrated in ESP within the context of Greek technical education. The new reality in the workplace of the 21st century, where the barriers between disciplines are increasingly sidelined, technical education becomes a substantial parameter for the Greek educational system offering new opportunities not only in expertise but also in economy. All this information is then processed and an integrative theoretical model for the enhancement of the learners’ reading, writing and speaking skills is proposed the rationale of which is to be further exemplified by sample experimental lessons. Furthermore, the results indicated that the students' interest in studying ESP can only be aroused through innovative and modern aspects of cross-curricular teaching applications in the equipped language laboratories, where they spend most of their teaching hours doing their practical training. The study concludes with some practical implications and recommendations for further research.
Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στοχεύει στη διερεύνηση νέων διδασκαλίας και καινοτόμες μεθόδους, ώστε να διδάξει Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς (ESP), πιο αποτελεσματικά και να ενισχύσει το ζωτικό ρόλο του μαθήματα αγγλικής γλώσσας στην επαγγελματική κατάρτιση, ενσωματωμένο σε ένα τρόπο σκέψης που διέπει ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει μόνο να διαμορφώσει τον μελλοντικό εργασιακό μοντέλο, αλλά ουσιαστικά την μελλοντική επαγγελματική κατάσταση στην οποία οι μαθητές θα κληθούν να βιώσουν. Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή έγκειται κυρίως στην πτυχή της ανάπτυξης της διδασκαλίας της ανάγνωσης και τις δεξιότητες ομιλίας στον τομέα των Μηχανολόγων Μηχανικών μέσα σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον διδασκαλίας των Αγγλικών Ειδικού Σκοπού (ESP) (2ος κύκλος εξειδίκευσης <<Μηχανολόγων Μηχανικών>> της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων -3ουEΠAΛ- στην Αθήνα) πέραν της τρέχουσας εκπαιδευτικής διαδικασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Το περιεχόμενο της εργασίας βασίζεται κυρίως σε δύο θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις, με απώτερο σκοπό να προβάλει τη σημασία της ενσωμάτωσης της θεωρητικής διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς στην πρακτική άσκηση των Εργαστηριακών Μαθημάτων σε τακτή βάση. Πρώτον, υπάρχει μια θεωρητική εξέταση των δημιουργικών και δελεαστικών μεθόδων με σκοπό εμπλουτισθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της προσαρμογής του υπάρχοντος διδακτικού υλικού, εντός του τρέχοντος διδακτικού πλαισίου της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς στον τομέα των Μηχανολόγων Μηχανικών , λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες των εκπαιδευομένων. Έννοιες όπως «διεπιστημονική εκπαίδευση», «Δια βίου μάθηση», «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», κ.λπ., είναι οι κυρίαρχες τάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία σε παγκόσμιο επίπεδο και οφείλουν να ενσωματωθούν στην ελληνική τεχνική εκπαίδευση. Η νέα πραγματικότητα στο χώρο εργασίας του 21ου αιώνα, όπου οι φραγμοί μεταξύ των κλάδων είναι όλο και περισσότερο στο περιθώριο, η τεχνική εκπαίδευση γίνεται μια ουσιαστική παράμετρος για τη βελτίωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που προσφέρει νέες ευκαιρίες όχι μόνο στην κατάρτιση αλλά και στην οικονομία. Όλες αυτές οι πληροφορίες στη συνέχεια υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός ενός ενοποιητικού θεωρητικού μοντέλου για την ενίσχυση της κατανόησης τεχνικών κειμένων από τους μαθητές και την βελτίωση των γραπτών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και έκφρασης στην Αγγλική Γλώσσα. Στην κατεύθυνση αυτή προβάλλεται το ανωτέρω σκεπτικό με την παράθεση πειραματικών μαθημάτων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι το ενδιαφέρον των μαθητών για τη χρήση της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς μπορεί να προκληθεί μόνο μέσω από καινοτόμες και σύγχρονες συνδυαστικές διδασκαλίες σε εξοπλισμένα γλωσσικά εργαστήρια , όπου οι μαθητές περνούν το μεγαλύτερο μέρος των διδακτικών ωρών πραγματοποιώντας την πρακτική τους άσκηση. Η μελέτη καταλήγει με κάποιες πρακτικές εισηγήσεις και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Λέξεις – Κλειδιά Πειραματικές μεθόδους, συνδυαστική διδασκαλία, επαγγελματική εκπαίδευση
ΠΙΝΑΚΕΣ, ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

συνδυαστική διδασκαλία
επαγγελματική εκπαίδευση
Πειραματικές μεθόδους

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-10-10T10:41:57Z
2017-09


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
12
123*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.