δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διδάσκοντας γραφή και ανάγνωση σε ενήλικες μετανάστες στη Γερμανία
Alphabetisierung erwachsener MIgrantinnen und Migranten in Deutschland

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ

ΜΠΛΙΟΥΜΗ , ΑΓΛΑΙΑ
ΜΠΛΙΟΥΜΗ, ΑΓΛΑΙΑ
ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ ΑΛΑΤΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ

Die Integration von Flüchtlingen in Deutschland ist ein wichtiges Thema und derzeit sehr aktuell. Bei der Arbeit handelt es sich um eine Untersuchung der Alphabetisierung erwachsener Migranten in Deutschland. Im Mittelpunkt steht die erfolgreiche Integration in Deutschland und der Beitrag der Kurse zur Eingliederung der Migranten in den deutschen Arbeitsmarkt, sowie die erfolgreiche Vermittlung der deutschen sowie der europäischen Kultur. Als Analphabeten werden Personen bezeichnet, die entweder nicht lesen und schreiben können oder deren Schriftsprache eine andere ist. Erläutert werden die Ursachen von Analphabetismus, die oft in der Kindheit zurückzuführen sind. Es werden die verschiedenen Formen von Analphabetismus dargestellt und die Begriffe primärer und sekundärer Analphabetismus erläutert. Im Weiteren werden die Teilnehmer der Kurse beschrieben und ihre Situation durchleuchtet. Es werden auch Themen behandelt wie die Rahmenbedingungen des Bundesamtes für Flüchtlinge und Migration, welche Lehrwerke das BAMF vorschlägt und die Ziele, die im Kurs verfolgt werden und welche Methoden vorgesehen sind, um diese Ziele zu erreichen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage, ob die Alphabetisierungskurse ihr Ziel erreichen. Das Ziel sollte die erfolgreiche Integration auch derjenigen Migranten sein, die der lateinischen Schriftsprache nicht mächtig sind. Es werden die Lehrwerke vorgestellt, die vom BAMF vorgesehen sind und hinterfragt, ob diese auch zur erfolgreichen Integration dienen und ausreichen. Die Arbeit gibt einen Einblick in die Texten der Lehrwerke, die Grammatikdarstellung und die Übungstypen, die in den Lehrwerken vorkommen. Die Frage, die sich aufdrängt ist, ob die Entwicklung neuer, weiterführender Lehrwerke speziell für die Alphabetisierungskurse überdacht werden muss. Auch der Faktor Zeit spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Entfaltung der Fertigkeiten der Teilnehmer. Zurzeit werden in den weiterführenden Stufen Lehrwerke aus den Integrationskursen übernommen, die eine schnellere Progression aufweisen. Es werden Vorschläge zur Verbesserung der Kurse gemacht. Eine umfassende Behandlung dieses Themas würde jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen.
Περιέχει : πίνακες και εικόνες.
Η ομαλή ενσωμάτωση των μεταναστών στη γερμανική κοινωνία συνεχίζει να αποτελεί μείζον αντικείμενο μελέτης στη χώρα. Η εργασία αυτή αποτελεί μια συστηματική έρευνα των τμημάτων ένταξης και αλφαβητισμού των μεταναστών. Στο επίκεντρό της βρίσκεται η επιτυχής ή μη ενσωμάτωσή τους στη Γερμανία, η αποτελεσματικότητα της προετοιμασίας των τμημάτων στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στη χώρα καθώς επίσης και ο εγκλιματισμός τους τόσο στη γερμανική όσο και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή κουλτούρα. Με τον όρο “αναλφάβητοι” χαρακτηρίζονται άτομα τα οποία είτε δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση είτε η δική τους γραφή διαφοροποιείται από τη λατινική. Διαφωτίζονται οι λόγοι του αναλφαβητισμού, οι οποίοι συχνά έχουν τις ρίζες τους στην παιδική ηλικία των μαθητών. Η εργασία μελετά τις διαφορετικές μορφές του αναλφαβητισμού και επεξηγεί τους όρους “λειτουργικός” και “οργανικός” αναλφαβητισμός. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες των τμημάτων και οι λόγοι που τους οδήγησαν στη μετανάστευση. Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα σπουδών που ορίζει το υπουργείο μεταναστών, οι στόχοι που τίθενται στο μάθημα και οι μέθοδοι που ακολουθούνται για την επίτευξή τους. Βασικός στόχος της εργασίας είναι να απαντηθεί το ερώτημα, αν η επίτευξη των στόχων αυτών είναι εφικτή με την υπάρχουσα δομή των τμημάτων. Ο στόχος αυτός της ένταξης θα πρέπει να περικλείει και τους μαθητές, στους οποίους η λατινική γραφή είναι παντελώς άγνωστη. Στην εργασία παρουσιάζονται και τα εγχειρίδια διδασκαλίας που προτείνει το υπουργείο μεταναστών και μελετά αν αυτά επαρκούν στην επίτευξη του τελικού στόχου. Αναλυτικότερα, παρατίθενται παραδείγματα των κειμένων, των γραμματικών φαινομένων και της τυπολογίας των ασκήσεων όπως αυτά παρουσιάζονται στα εγχειρίδια. Το ερώτημα που γεννάται είναι αν θα πρέπει να υπάρξει συγγραφή διδακτικών βιβλίων που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αλφαβητισμού. Ο παράγοντας του χρόνου επίσης παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και στη γλωσσική διαμόρφωση των ικανοτήτων των μαθητών. Προς το παρόν, τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται είναι από τα προχωρημένα επίπεδα ένταξης, τα οποία έχουν μια ταχύτατη προοδευτική εξέλιξη στην πορεία της διδασκαλίας της ύλης. Στην εργασία αυτή προτείνεται η βελτίωση των μαθημάτων. Ωστόσο μια ολοκληρωμένη λύση στο θέμα αυτό θα υπερέβαινε τα πλαίσια της εργασίας αυτής.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Μετανάστες
Alphabetisierung
Migranten

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Γερμανική γλώσσα

2017-10-10T10:52:36Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
68*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.