δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η αξιοποίηση της τέχνης στη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας
The utilization of art in teaching the italian language

Θανασάρα, Ευαγγελή

Ράικου , Αναστασία
Καλογρίδη, Σοφία
Ράικου, Αναστασία

Η παρούσα διπλωματική εργασία, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, πραγματεύεται την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία και έχει ως σκοπό την αποτίμηση από την εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» σε ένα τμήμα εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας ιδιωτικού φροντιστηρίου. Συγκεκριμένα επιχειρήθηκε η διερεύνηση της στάσης των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης με την αξιοποίηση της μεθόδου και η εισφορά της στον επαναπροσδιορισμό και μετασχηματισμό των αντιλήψεών τους μέσω της κριτικής σκέψης. Με τη μελέτη αυτή, επιδιώκεται η ανάδειξη ενός εναλλακτικού τρόπου διδασκαλίας με τη χρήση των έργων τέχνης, στην ιδιωτική ξενόγλωσση εκπαίδευση, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας. Για την υλοποίηση της έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, και συγκεκριμένα η έρευνα δράσης, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε η εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» σε 8 εκπαιδευόμενους ηλικίας από 21 έως 39 ετών. Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι η παρατήρηση και το ημερολόγιο της ερευνήτριας, όπου καταγράφηκαν στοιχεία που σε συνδυασμό με τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, συντέλεσαν στη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι η αξιοποίηση της τέχνης είχε θετικά αποτελέσματα στην πλειοψηφία του δείγματος. Η εφαρμογή της μεθόδου συντέλεσε στην ευαισθητοποίησή των εκπαιδευόμενων, στη μεταξύ τους συνεργασία, και στην ανταλλαγή εμπειριών σχετικών με το θέμα που τέθηκε προς συζήτηση. Δόθηκε η ευκαιρία να επεξεργαστούν τις προηγούμενες παραδοχές τους, να σκεφτούν κριτικά πάνω σε αυτές, να αναπτύξουν στοχαστικό διάλογο και να οδηγηθούν σε πιθανό μετασχηματισμό τους.
The present research has been submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Master in Adult Education at the Hellenic Open University and deals with the use of art in the education process. The main aim of this thesis is to evaluate the application of the method “Transformative Learning through the Aesthetic Experience” within the context of an Italian language course in a private school of foreign languages. In particular, the purpose of this study is to investigate firstly trainees’ attitudes towards the teaching method; and secondly the extent to which the method helps students redefine and transform their perceptions about the teaching topic by means of engaging their critical thinking. This study aspires to make a contribution to the teaching of foreign languages in private schools by examining the usefulness of this alternative method that aims to develop students’ communication skills based on the use of artworks. The present research adopted a qualitative methodological approach –in particular, an action research project was conducted that involved the application of the "Transformative Learning through Aesthetic Experience" method to 8 trainees, aged from 21 to 39 years old. The present research used observation and researcher's diary as its main methods of collecting data. The data obtained by these two methods were then combined with students’ own responses to the teaching method during the whole course. The research findings indicate that the use of art had a positive effect on the majority of the students. The application of the method had a positive impact on students’ motivation, on the extent to which students cooperated with each other, and on the degree to which students shared their experiences about the topic of the discussion. The present study further reveals that the teaching method offered students the opportunity to reexamine their past perceptions and transform these perceptions by means of thinking critically about them.
Περιέχει: εικόνες έργων τέχνης

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση Ενηλίκων
Assessment of art in the educational process
Φροντιστήρια ξένων γλωσσών
Transformative Learning through the Aesthetic Experience
Foreign Languages Institutes
Αποτίμηση της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία
Critical thinking
Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία
Adults Education
Κριτικός στοχασμός
Επαναξιολόγηση παραδοχών
Reassessment of beliefs

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T10:58:29Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

5
173
98*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.