Evaluation of Kalamata’s strategy to claim the title of European Capital of Culture 2021 and perspectives for future implementation of the proposals.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αξιολόγηση της στρατηγικής της Καλαμάτας για τη διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 και οι προοπτικές μελλοντικής υλοποίησής της.
Evaluation of Kalamata’s strategy to claim the title of European Capital of Culture 2021 and perspectives for future implementation of the proposals.

ΦΙΣΚΙΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΑΧΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

The European Capital of Culture (EPC) institution is one of the longest-running European institutions that has begun on Melina Mercouri's idea and retains its momentum to date. Of course, over the years the facts of the institution has changed and adapted to the new conditions that have been shaped. The purpose of the institution is to promote Europe's cultural wealth and to bring people together to showcase their common cultural aspects. Kalamata, taking into account its natural richness and rich cultural activity, combined with the historic anniversary of two hundred years of liberation, has been nominated for the title. The city had almost all the cultural infrastructure, a remarkable cultural activity on an amateur and professional level. An application office was orginized to draw up a file with political and executive freedom, and the dossier submitted included actions that spanned all forms of art. The title was not conquered and according to the committee's suggestion there were specific shortcomings in the dossier. Despite the defeat of expectations of the citizens of Kalamata, the application file includes actions that could be implemented independently of the outcome of the competition and without much financial burden on the public benefit enterprise of municipality of Kalamata named FARIS. Actions such as the development of extroversion and partnerships at local, national and international level are easy to implement, and collaboration with volunteers is a serious area that FARIS must insist on. Taking advantage of the Dance Ball, while supporting the dynamics of the Kalamata International Dance Festival will help to create a dynamic brand for the city as "the city of culture". Making use of European programs and developing the public relations sphere for donor search will be a major financial boost to FARIS, given the difficult economic situation. The purpose of the work is to implement the actions included in the application file irrespective of the outcome of the tender procedure. In conclusion, from the application and cultural strategy of the city, in combination with the instructions of the experts of the European Union, there are several opportunies that could support events which would contribute to the development of the city in order to turn it into a real City with European culture. Finally, the systematic projection of all cultural events of the city is essential and should be done organized and methodologically utilizing the modern ways of communication.
Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης (ΠΠΕ) είναι ένας από τους μακροβιότερους Ευρωπαϊκούς θεσμούς που ξεκίνησε πάνω σε μία ιδέα της Μελίνας Μερκούρη και διατηρεί τη δυναμική του μέχρι σήμερα. Φυσικά στο πέρασμα των χρόνων τα δεδομένα του θεσμού άλλαξαν και προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν. Σκοπός του θεσμού είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Ευρώπης και η προσέγγιση μεταξύ των λαών ώστε να αναδειχθούν οι κοινές πολιτιστικές πτυχές τους. Η Καλαμάτα, συνεκτιμώντας το φυσικό της πλούτο και την πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα σε συνδυασμό με την ιστορική επέτειο των διακοσίων ετών από την απελευθέρωση, έθεσε υποψηφιότητα για τη διεκδίκηση του τίτλου. Η πόλη διέθετε σχεδόν όλες τις πολιτιστικές υποδομές και αξιόλογη πολιτιστική δραστηριότητα σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Συστήθηκε γραφείο υποψηφιότητας για τη σύνταξη του φακέλου με πολιτική και εκτελεστική ελευθερία και ο φάκελος που υποβλήθηκε περιλάμβανε δράσεις που εκτείνονταν σε όλες τις μορφές της τέχνης. Ο τίτλος δεν κατακτήθηκε καθώς σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής υπήρχαν συγκεκριμένες αδυναμίες. Παρά τη διάψευση των προσδοκιών των πολιτών της Καλαμάτας, ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν ανεξάρτητα από την έκβαση του διαγωνισμού και χωρίς μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις για τον προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ. Δράσεις όπως η ανάπτυξη της εξωστρέφειας και των συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι εφικτό να υλοποιηθούν ενώ η συνεργασία με τους εθελοντές είναι ένας σοβαρός τομέας στον οποίο πρέπει να επιμείνει η ΦΑΡΙΣ. Η αξιοποίηση του Μεγάρου Χορού με ταυτόχρονη στήριξη της δυναμικής του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα βοηθούσαν να διαμορφωθεί ένα δυνατό brand name για την πόλη ως «η πόλη του πολιτισμού». Η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η ανάπτυξη του τομέα δημοσίων σχέσεων για την εξεύρεση χορηγών θα αποτελέσουν σημαντική πηγή οικονομικής ενίσχυσης της ΦΑΡΙΣ με δεδομένη την παρούσα δύσκολη οικονομική κατάσταση. Σκοπός της εργασίας είναι η υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητας ασχέτως της έκβασης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Συμπερασματικά, από τη μελέτη του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και της πολιτιστικής στρατηγικής της πόλης, σε συνδυασμό με τις υποδείξεις των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκύπτουν αρκετές ευκαιρίες υποστήριξης δράσεων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οράματος της πόλης για μετατροπή της σε μία πραγματική πόλη με Ευρωπαϊκή κουλτούρα. Τέλος, η συστηματική προβολή όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων της πόλης είναι αναγκαία και πρέπει να γίνεται οργανωμένα και μεθοδικά αξιοποιώντας τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ & ΕΙΚΟΝΕΣ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Festivals
Πολιτιστική κληρονομιά
Cultural capital
Kalamata
Φεστιβάλ
Πολιτιστική πρωτεύουσα
Cultural heritage
Πολιτιστική στρατηγική
Καλαμάτα
Cultural strategy

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T11:00:11Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

24
6
92*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.