Ο τουρισμός ευεξίας στην Ελλάδα. Η περίπτωση των Yoga Retreats

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Wellness tourism in Greece. Yoga Retreats case study
Ο τουρισμός ευεξίας στην Ελλάδα. Η περίπτωση των Yoga Retreats

Λιάπη, Μαρία

Παναγιωτοπούλου, Καλλιρρόη
Βελισσαρίου, Ευστάθιος

This diploma thesis explores the Wellness Tourism as a form of Alternative Tourism and analyzes its development within the geographical area of Greece. Through an extensive bibliographical research, an attempt was made to investigate the profile and incentives of the modern tourist, who chooses - with increasing tendencies - the Wellness Tourism. Yoga Retreats were selected as a case study of Wellness Tourism. Initially, the evolution of this international trend was explored, and then it was attempted to highlight the way it is adopted in Greece. For this reason, an online survey was carried out, registering the existing Yoga Retreats in Greece, the infrastructures required for their proper function and the services provided in them. For the purposes of the present study, the view of professionals in the field was asked through interviews, so as to highlight the problems and the potential of Yoga Tourism development in Greece. In addition, potential Yoga Retreats customers were approached through questionnaires investigating their profile, the extent of their responsiveness to Yoga Retreats, the factors that affect their decision to visit them, and the estimated potential for Yoga Retreats to be developed in Greece in the future. The main conclusions of the research highlight the observation that Yoga Tourism is a dynamically growing industry with optimistic prospects, in which Greece acquires an increasing share of the world market. This diploma thesis identifies the limited, until now, responsiveness of the Greek consumer to Yoga Retreats and therefore is pointing out the need for further exploration of how professionals in the field will attract even more tourists who, in addition to the basic motives of traveling and relaxation, are seeking for physical, mental and spiritual wellness. Recognizing major problems in infrastructure, services and customer engagement methods, entrepreneurs in tourism could differentiate the offered product, highlight its uniqueness and focus on particular tourists who are seeking for new experiences by combining their vacation with physical exercise and inner spiritual quest.
Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά τον τουρισμό ευεξίας ως μορφή εναλλακτικού τουρισμού και αναλύει την ανάπτυξή του στη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας. Μέσω βιβλιογραφικής έρευνας επιχειρήθηκε η διερεύνηση του προφίλ και των κινήτρων του σύγχρονου τουρίστα, ο οποίος επιλέγει με αυξητικές τάσεις τον τουρισμό ευεξίας. Ως περίπτωση μελέτης του τουρισμού ευεξίας επιλέχθηκε ο κλάδος των Yoga Retreats. Αρχικά διερευνήθηκε η εξέλιξη αυτής της διεθνούς τάσης, και στη συνέχεια επιχειρήθηκε η ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο αυτή υιοθετείται στον ελληνικό χώρο. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε καταγραφή μέσω διαδικτυακής έρευνας των Yoga Retreats, των υποδομών που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία τους και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτά. Για τις ανάγκες της έρευνας, ζητήθηκε μέσω συνεντεύξεων η άποψη των επαγγελματιών του χώρου ώστε να αναδειχτούν τα προβλήματα αλλά και τα περιθώρια εξέλιξης του τουρισμού yoga στην Ελλάδα. Επιπλέον, μέσω ερωτηματολογίων προσεγγίστηκαν δυνητικοί πελάτες των Yoga Retreats με στόχο να διερευνηθούν το προφίλ, ο βαθμός ανταπόκρισής τους σε αυτά, οι παράγοντες που διαμορφώνουν την επιλογή τους να τα επισκεφθούν καθώς και η εκτιμώμενη δυνατότητα ανάπτυξης των Yoga Retreats μελλοντικά στον ελλαδικό χώρο. Τα βασικά ευρήματα της έρευνας επικεντρώνονται στη διαπίστωση ότι ο τουρισμός γιόγκα αποτελεί έναν δυναμικά ανερχόμενο κλάδο με αισιόδοξες προοπτικές, στον οποίο η Ελλάδα αποκτά όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς. Μέσω της παρούσας διπλωματικής εργασίας διαπιστώνεται η περιορισμένη έως σήμερα ανταπόκριση του ελληνικού καταναλωτικού κοινού στα Yoga Retreats και για το λόγο αυτό τονίζεται η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο οι επαγγελματίες του χώρου θα προσελκύσουν ακόμα περισσότερους τουρίστες που, πέρα από τα βασικά κίνητρα της φυγής και της ξεκούρασης, αναζητούν την σωματική, ψυχική και πνευματική ευεξία. Αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αφορούν στις υποδομές, στις προσφερόμενες υπηρεσίες και στις μεθόδους προσέλκυσης πελατών, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό δύνανται να διαφοροποιήσουν το προσφερόμενο προϊόν, να αναδείξουν τη μοναδικότητά του και να στοχεύσουν σε ένα ιδιαίτερο κοινό που αναζητά νέες εμπειρίες συνδυάζοντας τις διακοπές του με τη σωματική άσκηση και την εσωτερική πνευματική αναζήτηση.
Περιέχει: 2 εικόνες, 11 πίνακες, 25 γραφήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Τουρισμός Ευεξίας και Wellness Tourism
Τουρισμός Yoga και Yoga Tourism
Τουρισμός Υγείας και Health Tourism
Yoga Retreats
Εναλλακτικός Τουρισμός και Alternative Tourism

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-30
2017-10-10T11:03:02Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

187
45
3*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.