Research of educators’ views, speciality "Music" of secondary education for professional stress as a burnout factor.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών ειδικότητας "Μουσικής" της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το επαγγελματικό άγχος ως παράγοντα επαγγελματικής εξουθένωσης.
Research of educators’ views, speciality "Music" of secondary education for professional stress as a burnout factor.

Αλμπανάκης, Ευάγγελος

Παυλινέρη , Παναγιώτα
Πετρίδου , Ευγενία
Κουτούζης, Εμμανουήλ

Στόχος της έρευνας ήταν η μελέτη του επαγγελματικού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών ειδικότητας “Μουσικής” της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ζήτημα ήταν αναγκαίο να διερευνηθεί γιατί δεν υπήρχε αντίστοιχη έρευνα και γιατί στην ειδικότητα αυτή εμπλέκονται ιδιαίτεροι παράγοντες. Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν: οι αιτίες και τα συμπτώματα του επαγγελματικού άγχους, το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς και η σχέση με χαρακτηριστικά όπως φύλο, ηλικία, προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση, διδακτική εμπειρία, επίπεδο σπουδών, σχέση εργασίας και αριθμό σχολείων διδασκαλίας. Η έρευνα ήταν ποσοτική, με συμπτωματική δειγματοληψία. Το δείγμα ήταν 63 άτομα (22 άνδρες και 41 γυναίκες) που εργάζονταν το σχολικό έτος 2016-17 σε γυμνάσια κυρίως του νομού Θεσσαλονίκης, αλλά και διαφόρων νομών της χώρας. Μέρος του ερωτηματολογίου ήταν το ερωτηματολόγιο μέτρησης της επαγγελματικής εξουθένωσης Mashlach Burnout Inventory – Educators Edition. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το λογισμικό Statistical Package for Social Sciences (SPSS-V.21). Η επαγγελματική εξουθένωση δεν εντοπίζεται σε υψηλό επίπεδο. Υψηλότερη Συναισθηματική Εξάντληση έχουν οι γυναίκες, οι συμμετέχοντες ηλικίας 31-40 ετών και οι διδάσκοντες σε 3 σχολεία. Οι κυριότερες αιτίες πρόκλησης επαγγελματικού άγχους είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, οι οικονομικές αποδοχές, οι καθυστερήσεις στις τοποθετήσεις, η έλλειψη υποστήριξης, ο θόρυβος και το ακατάλληλο περιβάλλον, η πίεση χρόνου για την προετοιμασία εκδηλώσεων, η ελλιπής επιμόρφωση, η ανυπαρξία ή ακαταλληλότητα αίθουσας μουσικής και υλικοτεχνικής υποδομής, ο μεγάλος αριθμός των μαθητών/τριών των τάξεων, η μη αξιοποίηση των προσόντων, η μετακίνηση σε πολλά σχολεία και ο μεγάλος αριθμός τμημάτων. Τα κυριότερα συμπτώματα είναι εξάντληση, πονοκέφαλος, ημικρανία, όνειρα σχετικά με την εργασία, αφωνία, αϋπνία και ταχυπαλμία. Πιο επιβαρυμένες είναι οι γυναίκες, οι συμμετέχοντες ηλικίας 51-60 χρόνων, οι έγγαμοι/ες, οι έχοντες υπηρεσία 11-20 χρόνων, οι απόφοιτοι ωδείου, οι μόνιμοι και οι διδάσκοντες σε 3 σχολεία. Η παρούσα έρευνα μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση του επαγγελματικού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών ειδικότητας “Μουσικής”.
The aim of the research was to study the professional anxiety and the professional exhaustion of the secondary education music teachers. The issue was necessary to investigate because there was no such research and because special factors are involved in this specialty. The research questions were: the causes and the symptoms of the professional anxiety, the level of professional exhaustion, and the relationship to characteristics such as gender, age, past service, marital status, teaching experience, level of study, working relationship and number of teaching schools. The survey was quantitative, with symptomatic sampling. The sample was 63 people (22 men and 41 women) who were working in the school year 2016-17 in high schools mainly in the prefecture of Thessaloniki and in various prefectures of the country. Part of the questionnaire was the Mashlach Burnout Inventory - Educators Edition questionnaire. Data analysis was done with the Statistical Package for Social Sciences (SPSS-V.21) software. Professional exhaustion is not found at a high level. Higher Emotional Exhaustion have women, participants aged 31-40 and teachers in 3 schools. The main causes of professional anxiety are the education system, financial compensation, placement delays, lack of support, noise and inappropriate environment, time pressure to prepare events, inadequate training, the non-existence or inappropriateness of a music classroom and logistical infrastructure, the large number of pupils in the classes, the non-use of qualifications, the mobility in many schools and the large number of classes. The main symptoms are exhaustion, headache, migraine, work-related dreams, speechlessness, insomnia and rapid heartbeat. More burdened are women, 51-60 year olds, married, those with a teaching experience of 11-20 years, conservatory graduates, permanent teachers and teachers in 3 schools. This research can contribute to a better understanding and treatment of professional anxiety and professional exhaustion of the secondary education music teachers.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Professional anxiety
Professional exhaustion
Mashlach Burnout Inventory
Επαγγελματικό άγχος
Εκπαιδευτικοί ειδικότητας “Μουσικής”
Music educators
Ερωτηματολόγιο μέτρησης επαγγελματικής εξουθένωσης της Mashlach
Επαγγελματική εξουθένωση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T08:05:44Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

38
138
7*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.