Ο εκπαιδευτικός οργανισμός και η τοπική κοινωνία - τοπική αυτοδιοίκηση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός και η τοπική κοινωνία - τοπική αυτοδιοίκηση.

ΑΛΠΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΚΑΣ , ΘΩΜΑΣ

The problem that we will have in this research is the participation of the local community - local government in the development of the educational organization, the current situation and the possibilities for decentralization of its operation at the local level and specifically of the Municipality of Amfilochia. The proposed research, using similar studies and related literature, will take into account the institutional changes of recent years and the socio-economic conditions that shape the modern environment operated by educational organizations in order to identify the environment-local community - local government of teachers Organizations of the Municipality of Amfilochia, the degree of participation in the functioning of the educational organization and the interaction relationships that are formed between them. The methodological approach is a combination of quantitative and qualitative elements complementary to a more effective representation of reality. A questionnaire and a smaller interview was used to conduct the survey. The analysis of the data demonstrated both the willingness to cooperate with an assessment of positive and negative parameters and we conclude that it is feasible to extend the cooperation of school and local government - local society by broadening their role in order to decentralize Greek education. Words - Keywords environment - local community - local government, educational organization, interaction relationships, perceptions of managers and teachers.
Περιέχει πίνακες, σχήματα, διαγράμματα και εικόνες.
Το πρόβλημα που θα μας απασχολήσει σε αυτή την έρευνα είναι η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας - τοπικής αυτοδιοίκησης στο γίγνεσθαι του εκπαιδευτικού οργανισμού, η σημερινή κατάσταση και οι δυνατότητες αποκέντρωσης της λειτουργίας του σε τοπικό επίπεδο και συγκεκριμένα του Δήμου Αμφιλοχίας. Η προτεινόμενη έρευνα αξιοποιώντας παρόμοιες μελέτες, καθώς και την σχετική βιβλιογραφία θα λάβει υπόψη τις θεσμικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που διαμορφώνουν το σύγχρονο περιβάλλον που λειτουργούν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, με σκοπό να προσδιορίσει το περιβάλλον-τοπική κοινωνία- τοπική αυτοδιοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών του Δήμου Αμφιλοχίας, το βαθμό συμμετοχής της στη λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης που διαμορφώνονται μεταξύ τους. Η μεθοδολογική προσέγγιση είναι συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που λειτουργούν συμπληρωματικά για πιο αποτελεσματική απεικόνιση της πραγματικότητας. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο και σε μικρότερη εφαρμογή συνέντευξη. Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε τη διάθεση αμφότερα για συνεργασία με αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών παραμέτρων και καταλήγουμε συμπερασματικά ότι είναι εφικτή η διεύρυνση της συνεργασίας σχολείου και τοπικής αυτοδιοίκησης - τοπικής κοινωνίας με διεύρυνση του ρόλου τους με στόχο την ουσιαστική αποκέντρωση της ελληνικής εκπαίδευσης. Λέξεις – Κλειδιά περιβάλλον – τοπική κοινωνία – τοπική αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτικός οργανισμός, σχέσεις αλληλεπίδρασης, αντιλήψεις διευθυντικών στελεχών και εκπαιδευτικών.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

SCHOOL
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
AUTHORIZATION
ΣΧΟΛΕΙΟ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T08:27:22Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

125
4
40*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.