δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας του Δήμου Χαλκίδας του Νομού Ευβοίας
Integrated communication program for the Municipality of Halkida Evias

Καμπά, Μαρία

Πανηγυράκης, Γεώργιος
Κωστοπούλου, Στυλιανή

City marketing is a new trend related to city management and development. The establishment of a strong brand name and the diversification of the city’s image are crucial factors of its competitiveness. The city’s residents are playing a leading role in the configuration of these factors. In other words, in order to promote a city, it is vital to keep satisfied residents so as to be willing to become active members of any integrated communicative effort. In this paper a theoretical approach to the marketing, image and branding of a city takes place, while the concept of integrated marketing communication is emphasized. In addition to that, the city of Chalkida was chosen in order to carry out a primary research among its residents and examine specific objectives (e.g. residents’ opinion about city’s image or their willingness to contribute to the city’s marketing). The results of the above mentioned survey showed that residents are highly enthusiastic to participate in the improvement and promotion of their city, even though they are highly dissatisfied with its infrastructure and services. Furthermore, according to residents’ opinion, the communicative methods that are already implemented by the municipal authority are quite effective, yet isolated. Hence, it is important for the local authority to coordinate and incorporate all the actions of the Chalkida’s Municipality into an integrated communication program (through specific proposals), in order to successfully fulfill its goal to create an improved and adorable city for both its residents and visitors.
Το μάρκετινγκ πόλης αποτελεί μια νέα τάση για τη διαχείριση και ανάπτυξη των πόλεων. Η ύπαρξη μιας διαφοροποιημένης εικόνας και μιας ισχυρής επωνυμίας θεωρούνται πλέον απαραίτητοι παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα μιας πόλης, με τους κατοίκους να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωσή τους. Πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια εξωστρέφειας μιας πόλης όμως, αυτό που απαιτείται είναι η ικανοποίηση των ίδιων των κατοίκων της προκειμένου να αποτελέσουν στη συνέχεια ενεργά μέλη μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής προσπάθειας. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται θεωρητική προσέγγιση του μάρκετινγκ, της εικόνας και της επωνυμίας μιας πόλης ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έννοια της ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ. Παράλληλα, επιλέχθηκε η πόλη της Χαλκίδας του Νομού Ευβοίας προκειμένου να διενεργηθεί πρωτογενής έρευνα μεταξύ των κατοίκων, με σκοπό να εξεταστούν συγκεκριμένοι ερευνητικοί στόχοι (πχ άποψη των κατοίκων για την εικόνα της πόλης, πρόθεση συμμετοχής στο μάρκετινγκ πόλης κλπ). Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι οι κάτοικοι εμφανίζουν υψηλά ποσοστά προθυμίας να συμμετάσχουν στη βελτίωση και ανάδειξη της πόλης τους αν και είναι έντονα δυσαρεστημένοι από τις υποδομές και τις υπηρεσίες της, ενώ οι επικοινωνιακές μέθοδοι που ήδη εφαρμόζει η δημοτική αρχή, αν και μεμονωμένες, είναι αρκετά αποτελεσματικές. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι ο συντονισμός και η ενσωμάτωση όλων των δράσεων του Δήμου σ’ ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας (μέσω συγκεκριμένων προτάσεων) ώστε η τοπική αρχή να επιτελέσει επιτυχώς το έργο της που δεν είναι άλλο από τη βελτίωση της Χαλκίδας, πρώτα απ’ όλα για τους ίδιους τους κατοίκους και έπειτα για το σύνολο των εξωτερικών πελατών της
Πίνακες, Σχήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

προϊόν πόλης
μάρκετινγκ πόλης
ομάδες-στόχοι πόλης
μίγμα μάρκετινγκ
μίγμα επικοινωνίας
επωνυμία πόλης
ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας
ρόλος των κατοίκων
εικόνα πόλης

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T08:40:48Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
213
26*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.