Study of modern technology three-dimensional printers and their contribution to the graphic arts

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μελέτη της σύγχρονης τεχνολογίας τρισδιάστατων εκτυπωτών και η συμβολή τους στις Γραφικές Τέχνες
Study of modern technology three-dimensional printers and their contribution to the graphic arts

Κόκκαλη, Πηνελόπη

Κορακάκης, Γεώργιος
Πολίτης, Αναστάσιος

Η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο προσθετικής κατασκευής, η οποία εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1980. Αρχικά είχε το όνομα Ταχεία Πρωτοτυποποίηση, διότι μόνο για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούνταν, αλλά με το πέρασμα των χρόνων άρχισε να εφαρμόζεται και για τη δημιουργία τελικών προϊόντων. Για την επίτευξη της δημιουργίας ενός τρισδιάστατου αντικειμένου χρειάζεται ένας τρισδιάστατος εκτυπωτής, ένα υπολογιστικό σύστημα, ειδικά λογισμικά, αλλά και επιπλέον εξοπλισμός, όπως ένας τρισδιάστατος σαρωτής, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχουν επτά βασικές μέθοδοι εκτύπωσης, με τις αντίστοιχες υποκατηγορίες τους. Κάθε μέθοδος έχει διαφορές στη μορφή και στο είδος του υλικού που χρησιμοποιεί, αλλά και του αποτελέσματος που επιτυγχάνει. Επίσης, ποικίλουν τα μεγέθη τρισδιάστατων εκτυπωτών και οι τιμές τους. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει μπει δυναμικά σε πολλούς τομείς της αγοράς και προσφέρει μέχρι και σήμερα θετικές αλλαγές. Κάποιοι από αυτούς τους τομείς είναι η βιομηχανία οχημάτων, η αρχιτεκτονική, η μόδα, η μαγειρική, η ζαχαροπλαστική, η μουσική, η παραγωγή animation, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση και φυσικά οι Γραφικές Τέχνες. Όμως, δεν είναι μια τεχνολογία που απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες, αλλά και στον απλό καταναλωτή. Όσον αφορά τη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στις Γραφικές Τέχνες, τουλάχιστον ακόμη δεν έχει πολλές εφαρμογές σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, σύμφωνα με την εμπειρική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας, για τη χρήση της από εταιρίες Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα, η χρήση αυτής της τεχνολογίας δεν είναι διαδεδομένη και ίσως δύσκολα μπορεί να εδραιωθεί. Η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης φέρνει την αλλαγή στην παραγωγή, από την παραδοσιακή μαζική παραγωγή στην εξατομικευμένη κατασκευή, χωρίς το κόστος να είναι μεγάλο, με ποιότητα και ταχύτητα. Ακόμη, χάρις σε αυτήν μπορούν να κατασκευαστούν σύνθετα αντικείμενα, με γεωμετρίες που πριν ήταν δύσκολο αν όχι αδύνατο. Η τρισδιάστατη εκτύπωση υπολογίζεται ότι θα αναπτυχθεί και θα εξαπλωθεί ραγδαία και μπορεί τα επόμενα χρόνια να οδηγήσει στην Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση. Παρόλα αυτά, υπάρχουν νομικοί προβληματισμοί κυρίως όσον αφορά τα Πνευματικά Δικαιώματα. Τέλος, αν και ακόμα η εξέλιξη της τρισδιάστατης εκτύπωσης δεν έχει τελματώσει, τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί μια εξελιγμένη της μορφή. Αυτή η τεχνολογία, που ακόμα είναι σε πρώιμο στάδιο, ονομάζεται τετραδιάστατη εκτύπωση. Όταν το εκτυπωμένο αντικείμενο έρχεται σε επαφή με κάποιο ερέθισμα, μεταβάλλεται στη διάρκεια του χρόνου.
Three-dimensional printing technology is a modern method of additive manufacturing, that appeared in the 1980s. At first it was under the name Rapid Prototyping, because it was used only for that purpose, but over the years it has also been applied to the creation of finished products. To achieve the creation of a three-dimensional object some equipment is required: a three-dimensional printer, a computer system and special software, as well as additional equipment, such as a three-dimensional scanner, depending on the desired result. There are seven basic methods and for each one there are subcategories. Each method has differences in the type of the material it uses and the result it achieves. Also, the printers vary, as far as size and price are concerned. It is a technology that has been used in the global market and has brought positive changes, some of them being in the vehicle industry, architecture, fashion, cooking and confectionery, music, animation, cinema, television and of course the Graphic Arts. However, it is not a technology that is targeted exclusively on professionals, but is accessible to the everyday consumer. As for the use of three-dimensional printing in Graphic Arts, it still does not have many applications globally. Also, from the empirical survey it was poinred out that the use of three-dimensional printing by Graphic Arts' companies in Greece is not widespread and may be difficult to consolidate. Three-dimensional print technology brings change in the production methods, from traditional mass production to personalized manufacturing, with quality, speed and relatively low cost. In addition, thanks to it, complex objects can be constructed with geometries that were difficult, or even impossible. Three-dimensional printing is expected to grow and expand rapidly and may lead to the Third Industrial Revolution, in the future. Nevertheless, there are legal concerns on this technology, but mainly on the aspect of Copyrights. Finally, although the three-dimensional printing process has not yet reached its peak, a new sophisticated form has emerged. This technology is still at an early stage and is called four-dimensional printing. When the printed object comes in contact with a stimulus, it changes as time goes by.
πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

λογισμικό CAD
τρισδιάστατος εκτυπωτής
τρισδιάστατη σάρωση
προσθετική κατασκευή
Τρισδιάστατη εκτύπωση
προσθετική παραγωγή

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-11T08:55:40Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

12
9
391*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.