«Η Θεωρία της Μετασχηματίζουσας μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διερεύνηση των εμπειριών πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων σε σχέση με την αξιοποίηση της θεωρίας στην καθημερινή τους πρακτική στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων »

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
“The Theory of Transformative Learning in Adult Education: Investigating the experiences of certified adult trainers of Ionian Islands in everyday practice”
«Η Θεωρία της Μετασχηματίζουσας μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διερεύνηση των εμπειριών πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων σε σχέση με την αξιοποίηση της θεωρίας στην καθημερινή τους πρακτική στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων »

ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ,ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ,ΕΙΚΟΝΕΣ
Σκοπός της μελ έτης είναι η διερεύνηση του βαθμού εφαρμογής της μετασχηματίζουσας μάθησης στα προγράμματα εκπαίδευσης Εκπαιδευτών/τριών Ενηλίκων και η επίδραση των εμπειριών τους στις ειδικότερες μετασχηματιστικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι συμμετέχοντες ως εκπαιδευτές στις ομάδες τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτών ενηλίκων θεωρούν ότι υπήρξε σχετική ισορροπία μεταξύ θεωρητικής γνώσης και βιωματικής εμπειρίας κατά τη δική τους εκπαίδευση καθώς και ότι έγινε πολύ κατανοητ ό το νόημα και η διεργασία της μετασχηματίζουσας μ άθησης , αφού σε μεγάλο βαθμό βίωσαν προσωπικά αρκετές μετασχηματικές διεργασί ες και υπήρξαν αρκετές ευκαιρίες για αναστοχασμό της ήδη υπάρχουσας εμπειρίας . Ως προς το ν ρόλο του εκπαιδευτή διαπι στώνεται ότι διέθετε πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας ώστε να διαχειρισθεί τυχόν συγκρούσεις ή αλλαγές στα πλαίσια της ομάδας. Επίσης, φάνηκε ότι τα παραδείγματα και οι Μελέτες Περίπτωσης , ως εκπαιδευτικές τεχνικές, υπήρξαν εκείνες που συνέβαλαν περισσότερο στην προώθηση του μετασχηματισμού απόψεων. Διερευνήθηκε αν, και σε ποιον βαθμό, τηρήθηκαν οι αρχές της Μετασχηματίζουσας Μάθησης κατά την εφαρμογή της στο πλαίσιο βιωματικών δραστηριοτήτων. Συνολικά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ικανοποίησε αποτε λεσματικά τις ανάγκες για επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων με αποτέλεσμα να νιώθουν αρκετά επαρκείς ως προς την προαγωγή της μετασχηματίζουσας μάθησης στις δικές τους ομάδες εκπαιδευομένων. Ωστόσο, επιμορφωτικά αιτήματα υπάρχουν για περισσότερη εξάσκηση σε πρακτικό επίπεδο, μεγαλύτερη ά νεση στην αξιοποίηση των τεχνικών και προσφορά περισσότερων κινήτρων για δημιουργική συμμετοχή.
The aim of the current study is the investigation of application of transformational learning in the training programmes of adult educators. Moreover , this study seeks to investigate whether the adult educators take advantage of their own training experience and use transformational learning practices in their own education teams. Results have shown that adult educators who took part in this study believe there was a balance between theoretical knowledge and experiental learning during their training . They also believe that the content and procedure of transformational learning has become comprehensible and there have been many opportunities for reflection on their previous experience during their own training . In relation to the role of their adult educator , participants believe that s / he was qualified with effective communication skills and generally ab le to manage conflicts or changes within the group of adult trainees. Furthermore , participants express the view that examples and case studies were the more appropriate educational techniques for the promotion of transformational thinking during their own training practice. On the whole , the adult education trainers ’ programme was thought to have satisfactory fulfilled participants ’ needs and the result of this is their current feelings of self - efficiency in respect to the promotion of transformational lea rning with their own education teams. However , there is still some demand for further training of adult educators that would include extra practical skills , more comfortable application of techniques and the provision of motives for creative participation.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων, κύκλος μάθησης, χαρακτηριστικά εκπαιδευομένων, χαρακτηριστικά Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Μετασχηματίζουσα Μάθηση, ρόλος του Εκπαιδευτή/τριας Ενηλίκων, αξιοποίηση της Μετασχηματίζουσας Μάθησης σε ομάδες εκπαιδευομένων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T08:56:09Z
2016-11-15


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
133
39*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.