Διαμορφώνοντας συγκεκριμένο κοινό για συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα:Η περίπτωση των πολλών «Δούρειων Ίππων» στην αθηναϊκή καλλιτεχνική σκηνή.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Forming specific audience for specific private interests: the case of the multiple «Trojan Horses» within the Athenian art scene.
Διαμορφώνοντας συγκεκριμένο κοινό για συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα:Η περίπτωση των πολλών «Δούρειων Ίππων» στην αθηναϊκή καλλιτεχνική σκηνή.

ΓΚΑΓΚΑΣ, ΗΛΙΑΣ

ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ

Περιέχει φωτογραφίες.
As the economical and political crisis is deepening, the politically innocent cultural formations which are becoming more and more frequent, such as an art exhibition or a cultural action, are turning into means of manipulation of the ideology, as well as the threshold of systemic economic and political status quo. Business houses presented as charitable foundations prioritized in culture, education and the environment, organize cultural actions that seem to resemble the needs of the public. On the contrary, there true aim is the economical benefit. They propagate for their artistic purposes addressed towards a passive audience, which finally turn it into their clients. They are indifferent to the disengagement of art from economic purposes whereas they seek to transform it from an area of expression and resistance into a space of manipulation and extermination. My main argument is that this private industry of culture achieves to form its own passive audience, since the public sector gradually and deliberately vanishes from the art scene. Within this context of analysis, my case studies are the very well-known cultural organizations in Athens (ReMap KM, Athens Biennale, Rethink Athens and Reactivate 101 ideas), as well as the cultural actions of popular cultural institutions (Cultural Centre Stavros Niarchos Foundation, Onasis Foundation). In my point of view, solutions could be sought in the empowerment of the audience through «resistance mechanisms», in alternative plans for everyday action, in a more just absorption of state sponsorship that is disposed for the cultural sector and lastly through the self-management of the art-spaces.
Όσο η οικονομική και πολιτισμική κρίση βαθαίνει, μεγάλη συχνότητα παρουσιάζει το φαινόμενο πολιτικά αθώων πολιτιστικών μορφωμάτων, όπως για παράδειγμα μια εικαστική έκθεση ή μία πολιτιστική δράση, να μετατρέπονται σε μέσα ιδεολογικής χειραγώγησης και στήριξης υφιστάμενων συστημάτων εξουσίας. Επιχειρηματικοί οίκοι που παρουσιάζονται ως κοινοφελή ιδρύματα με προτεραιότητες τον πολιτισμό, την παιδεία και το περιβάλλον σχεδιάζουν πολιτιστικές δράσεις που φαινομενικά μοιάζουν να ικανοποιούν τις ανάγκες του κοινού. Στην ουσία επιδίωξή τους είναι το οικονομικό όφελος. Προπαγανδίζουν για τους καλλιτεχνικούς τους σκοπούς ενώ αποβλέπουν στην παθητικότητα του πολιτών, ώστε να μετατραπούν σε πελάτες τους. Αδιαφορούν για την αποδέσμευση της τέχνης από οικονομικές σκοπιμότητες και αποβλέπουν στην μετατροπή της από χώρο έκφρασης και αντίστασης σε χώρο χειραγώγησης και εξανδραποδισμού. Πρόκειται για μια πολιτιστική βιομηχανία που κατασκευάζει το ακροατήριό της. Όλα αυτά θα επιτευχθούν με τη μεθοδευμένη σταδιακή απόσυρση του δημοσίου τομέα από τον πολιτιστικό χώρο. Για να αποδειχθούν τα παραπάνω χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα μεγάλες καλλιτεχνικές διοργανώσεις των Αθηνών (ReMap KM, Athens Biennale, Rethink Athens και Reactivate 101 ideas) και δράσεις τοπικών πολιτιστικών ιδρυμάτων (Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Στάυρος Νιάρχος, Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης). Λύση μπορεί να δοθεί μέσα από τη δημιουργία μηχανισμών αντίστασης στο κοινό, από εναλλακτικά σχέδια καθημερινής δράσης, από τη δικαιότερη απορρόφηση των κρατικών κονδυλίων που διατίθενται για τον πολιτισμό και από την αυτοδιαχείριση καλλιτεχνικών χώρων.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Καλλιτεχνικές διοργανώσεις-μέσα ταξικού εκτοπισμού.
Ελευθερία τέχνης και αυτοδιαχείριση
Ιδεολογικοί μηχανισμοί χειραγώγησης
Ιδιωτικοποίηση-ιδρυματοποίηση πολιτισμού

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T09:42:32Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
72
52*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.